23 sierpnia 2016

Przedawnienie roszczenia o zapłatę czesnego za studia

Zagadnienie charakteru roszczenia o zapłatę zaległego czesnego, a w szczególności terminu jego przedawnienia było od wielu lat źródłem rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. Obecnie problematykę tę […]
5 sierpnia 2016

Nowa procedura kontroli klauzul niedozwolonych

W dniu 17 kwietnia 2016 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, które […]
15 lipca 2016

Za pozew nie zawsze trzeba płacić

Wytoczenie powództwa do Sądu powszechnego wiąże się co do zasady z koniecznością poniesienia kosztów postępowania. Wysokość kosztów sądowych, na które składają się opłaty (np. opłata od […]
27 kwietnia 2016

Rozwód – z winą czy bez?

Rozwód z winą czy bez – prawnik rozwodowy wyjaśnia Problematyka winy przy orzekaniu rozwodu jest przedmiotem rozważań doktryny i orzecznictwa już od lat. Nie wchodząc w […]
30 sierpnia 2009

Co się stanie z dziećmi po rozwodzie rodziców

Co się stanie z dziećmi po rozwodzie rodziców Sąd z urzędu w wyroku rozwodowym zawrze rozstrzygnięcia dotyczące: władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków, […]