Zgoda sądu na ślub z obcokrajowcem

Marriage in Poland - documents, court consent

Zgoda sądu na ślub z obcokrajowcem – dokumenty

W roku 2022r. zawarto w Polsce rekordową ilość małżeństw z obcokrajowcami. Odnotowano szczególnie istotny wzrost liczby zawieranych małżeństw Polaków z Ukrainkami. W prawie polskim i międzynarodowym istnieje zasada swobody zawierania małżeństw. Polskie przepisy wskazują, jakie dokumenty są potrzebne do ślubu z obcokrajowcem. Możliwość zawarcia małżeństwa przez obcokrajowca regulowana jest przez jego prawo ojczyste. W szczególnych sytuacjach niezbędna jest zgoda sądu na ślub z obcokrajowcem.

 

Jak wziąć ślub z obcokrajowcem

Obywatel polski, który chce zawrzeć związek małżeński z obcokrajowcem, osobiście przedstawia dokument tożsamości kierownikowi USC. Może to być dowód osobisty oraz paszport.

Ponadto należy złożyć odpis skrócony aktu urodzenia oraz dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim.

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo z obcokrajowcem składa także na piśmie zapewnienie. Zapewnienie to oświadczenie, że osoba nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Na obcokrajowcu spoczywa więcej obowiązków. W szczególności cudzoziemiec musi przedstawić dokument wydany przez kraj macierzysty wskazujący, iż może on zawrzeć małżeństwo. Jeżeli uzyskanie tego dokumentu jest niemożliwe, wówczas można wypełnić ten warunek poprzez uzyskanie sądowego zwolnienia z przedstawienia tego dokumentu.

 

Ślub z obcokrajowcem – jakie dokumenty są potrzebne

Obcokrajowiec, który zamierza zawrzeć związek małżeński z obywatelem Polski, musi przedstawić wymagane prawem dokumenty. To, jakie dokumenty wymagane są od obcokrajowca reguluje art. 79 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741).

Zgodnie z art. 79 ww. ustawy cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

 1. zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 2. odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
 3. dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

Nadto, obcokrajowiec musi przedstawić dokument stwierdzający tożsamość – paszport, czy kartę pobytu w przypadku posiadania stałego miejsca zamieszkania w Polsce.

Wszelkie dokumenty muszą być przedstawione w oryginale wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

 

Brak dokumentu zagranicznego potrzebnego do ślubu z obcokrajowcem

Niektóre kraje nie wydają zaświadczenia wymaganego przez polskie urzędy stanu cywilnego. Dotyczy to m.in. takich państw, jak:

Albania, Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Bangladesz, Boliwia, Chorwacja, Egipt, Ekwador, Estonia, Etiopia, Ghana, Grecja, Gujana, Gwatemala, Hiszpania, Honduras, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Izrael, Kambodża, Kamerun, Kanada, Kolumbia, Korea, Korea Północna, Kuwejt, Lesotho, Liban, Libia, Litwa, Macedonia, Mali, Malta, Maroko, Namibia, Pakistan, Panama, Peru, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Stany Zjednoczone Ameryki (USA), Syria, Ukraina, Zambia, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W takiej sytuacji cudzoziemiec nie może przedłożyć wymaganego zaświadczenia.

 

A co, gdy cudzoziemiec z innych względów nie może uzyskać zaświadczenia niezbędnego do ślubu w Polsce?

Można wskazać na dwie sytuacje, gdy obcokrajowiec nie może przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego niezbędnego dokumentu wydanego przez kraj macierzysty o braku przeszkód ślubu z polskim obywatelem:

– kraj macierzysty obcokrajowca nie wydaje niezbędnego dokumentu

– istnieją faktyczne przeszkody do uzyskania takiego dokumentu

W obu sytuacjach znajduje zastosowanie art. 79 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Przepis ten stanowi, iż:

Jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy obcokrajowiec może zawrzeć małżeństwo z obywatelem Polski.

Za faktyczne przeszkody do uzyskania takiego dokumentu nie mogą być uznane odległość od kraju macierzystego, czy wysokie koszty uzyskania zaświadczenia.

Za faktyczne przeszkody można uznać działania wojenne w macierzystym kraju, czy grożące represje i prześladowania związane z powrotem do kraju macierzystego (np. obywatele Białorusi).

 

Zgoda sądu na ślub z obcokrajowcem

Jeżeli więc kraj macierzysty obcokrajowca nie sporządza wymaganego w Polsce zaświadczenia lub też istnieje faktyczna przeszkoda do uzyskania takiego dokumentu, wówczas na wniosek obcokrajowca polski sąd może udzielić zwolnienia od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa.

 

Jak napisać pismo do Sądu o wyrażenie zgody na ślub z Ukraińcem, Białorusinem, czy innym obcokrajowcem

Wniosek do sądu sporządza obcokrajowiec lub jego pełnomocnik – na przykład prawnik od spraw cudzoziemców.

Wniosek musi spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego, a więc musi zawierać:

– oznaczenie stron

– właściwe oznaczenie sądu

– dokładnie określone żądanie

– wskazanie faktów, na których obcokrajowiec opiera swoje żądanie

Dodatkowo warto do wniosku dołączyć:

– odpis dowodu tożsamości obcokrajowcy (paszport, karta pobytu czasowego)

– akt urodzenia obcokrajowca wraz z tłumaczeniem przysięgłym

– akt urodzenia osoby, z którą obcokrajowiec zamierza wziąć ślub

 

Wniosek o pozwolenie na ślub z obcokrajowcem – do którego sądu?

Sądem właściwym jest wydział rodzinny i opiekuńczy sądu rejonowego właściwym dla miejsca zamieszkania obcokrajowca.

Po wydaniu przez sąd postanowienia należy odczekać 7 dni na jego uprawomocnienie. Następnie nalezy uzyskać jego odpis z nadaną klauzulą prawomocności. Odpis postanowienia należy przedłożyć kierownikowi USC.

 

Ślub Polaka z Ukrainką – jak załatwić krok po kroku

Od 1 stycznia 2011 roku Ukraina nie wystawia zaświadczeń w formie uznawanej przez polskie urzędy stanu cywilnego. Jeżeli Polak zamierza wziąć ślub z Ukrainką, to przyszła małżonka musi złożyć wniosek o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego.

We wniosku należy wskazać, że Ukraina nie wydaje zaświadczeń wymaganych przez polskie prawo.

Po uzyskaniu prawomocnego postanowienia należy udać się do urzędu stanu cywilnego celem dochowania dalszych formalności.

Jeżeli Ukrainka była wcześniej zamężna, to powinna uzyskać także ukraiński dokument o ustaniu poprzedniego małżeństwa.

Następnie Polak wraz z Ukrainką powinni stawić się przed kierownikiem USC wraz z innymi wcześniej wymienionymi dokumentami celem weryfikacji poprawności i kompletności dokumentów oraz celem złożenia odpowiednich zapewnień.

 

Ślub Polaka z obywatelem Białorusi – jak załatwić krok po kroku

Obecna sytuacja polityczna na Białorusi powoduje, że obywatele Białorusi przebywający w Polsce obawiają się powrotu na teren Białorusi, a nawet obawiają się wizyt w konsulacie Białorusi. Obawy mogą być z potencjalnymi prześladowaniami politycznymi, a w przypadku mężczyzn mogą dotyczyć przymusowego wcielenia do wojska białoruskiego. Są to istotne przeszkody w uzyskaniu dokumentu niezbędnego do ślubu z obywatelem polskim.

W takim przypadku obywatel Białorusi może złożyć wniosek do polskiego sądu o zwolnienie go od złożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego. Po uzyskaniu prawomocnego postanowienia sądu rodzinnego i braku innych przeszkód obywatel Białorusi może zawrzeć związek małżeński z obywatelem Polski.

 

Zgoda sądu na ślub z cudzoziemcem – z prawnikiem sprawniej i szybciej

Obcokrajowiec może wystąpić z wnioskiem do sądu samodzielnie. W imieniu obcokrajowca wniosek może złożyć także pełnomocnik – radca prawny od spraw cudzoziemców.

Jakkolwiek postępowanie sądowe o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dowodu zdolności prawnej nie jest postępowaniem skomplikowanym, to skorzystanie z pomocy – prawnik do spraw cudzoziemców może być dobrym rozwiązaniem z kilku powodów:

– wniosek zostanie sporządzony w sposób poprawny

– wniosek zostanie skierowany do właściwego sądu

– sąd nie będzie musiał uzupełniać postępowania dowodowego, czyli zgodę sądu otrzymasz bardzo szybko.

Nasza kancelaria prawna do spraw cudzoziemców z miasta Wrocław prowadzi takie sprawy w całej Polsce! Zgłoś się do nas po poradę prawną, jak szybko uzyskać zgodę sądu na ślub z obcokrajowcem.

 

Prawnik od ślubu z obcokrajowcem – kontakt

Aby skontaktować się bezpośrednio ze mną w sprawie ślubu z obcokrajowcem:

Wyślij wiadomość w sprawie:
ślub z obcokrajowcem

Otrzymasz w ciągu kilku godzin odpowiedź na Twoje pytanie dotyczące ślubu z cudzoziemcem. Wskażemy jakie dokumenty musisz zgromadzić, ile będzie kosztować obsługa prawna oraz podamy szacunkowy czas uzyskania dokumentu z sądu. Działamy w całej Polsce!


  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  3 + osiem =

  Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close