Ślub z obywatelem Ukrainy – jakie dokumenty, formalności, zgoda sądu

Ślub z obywatelem Ukrainy – dokumenty, Sąd, później USC

Ślub z obywatelem Ukrainy musi zostać poprzedzony uzyskaniem niezbędnych dokumentów. Nie można, tak prostu, umówić terminu ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jakie są więc wymogi prawa, aby wziąć ślub z obywatelem Ukrainy?

Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu Ukrainką / Ukraińcem?

Polacy stawający przez Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zobowiązani są do przedłożenia aktów urodzenia. Jeżeli jeden z przyszłych małżonków, był już wcześniej w związku małżeńskim, to musi on załączyć akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu (rozwód, śmierć małżonka)

W przypadku, gdy jednym z małżonków jest obcokrajowiec, to musi on przedłożyć dokument wydany w kraju ojczystym. Dokument ten musi poświadczać, że zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju obcokrajowca, może on zawrzeć małżeństwo.

Niektóre kraje nie wydają takiego dokumentu. Listę krajów, które nie wydają takiego dokumentu wskazaliśmy we wpisie: Zgoda sądu na ślub z obcokrajowcem.

Ukraina nie wydaje dokumentu wymaganego przez polski Urząd Stanu Cywilnego.

Jakie ukraińskie dokumenty są wymagane do ślubu z Polakiem

Ukraina nie wydaje dokumentu, który jest wymagany przez polski USC. W internecie można znaleźć wiele wpisów, w których prawnicy doradzają, aby udać się do Ambasady Ukrainy lub do Ukrainy i uzyskać zaświadczenie, że Ukraina nie sporządza dokumentu wymaganego przez polskie prawo.

Takie postępowanie jest błędne!

Nie ma żadnego przepisu, który zmuszałby Ukraińca do uzyskania ukraińskiego dokumentu o niewydawaniu zaświadczenia, niezbędnego do ślubu w Polsce.

Skoro obywatel Ukrainy, nie może uzyskać na Ukrainie takiego zaświadczenia, to aby poślubić Polaka musi uzyskać tzw. zgodę sądu na ślub z Ukraińcem. W języku prawniczym jest to postanowienie o zwolnieniu cudzoziemca od złożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego

Zgoda Sądu na ślub z Ukrainką / Ukraińcem – jak napisać wniosek do Sądu

Wniosek do sądu składa Ukrainiec / Ukrainka. Pismo musi zawierać wszystkie niezbędne elementy tj.

 • dane ukraińskiego wnioskodawcy wraz z numerem PESEL i adresem zamieszkania
 • dane osoby, z którą obywatel Ukrainy chce zawrzeć związek małżeński
 • wskazanie sądu, do którego składany jest wniosek (sąd właściwy dla miejsca zamieszkania ukraińskiego wnioskodawcy)
 • tytuł pisma (Wniosek o …)
 • skonkretyzowanie żądania kierowanego do sądu (Wnoszę o…)
 • wskazanie wszystkich dowodów, które mają być przeprowadzone przez sąd
 • nie zapomnij podpisać wniosku

Pamiętaj, że wniosek musi być sporządzony w języku polskim.

 

Ślub z Ukrainką / Ukraińcem- jakie dokumenty do sądu.

Do wniosku musisz dołączyć następujące dokumenty:

 • ukraiński akt urodzenia (oryginał) wraz z jego tłumaczeniem na język polski
 • akt urodzenia polskiego narzeczonego / narzeczonej
 • kopia ukraińskiego paszportu (strona ze zdjęciem)
 • kopia dowodu osobistego polskiego uczestnika postępowania

Dodatkowe dokumenty, które warto załączyć:

 • kopia karty pobytu
 • umowa najmu mieszkania, w której stroną umowy jest obywatel Ukrainy występujący do sądu o wydanie zgody na ślub z Polakiem.

Jeżeli Polak, był już wcześniej w związku małżeńskim, to należy dołączyć polski akt małżeństwa z adnotacją o ustaniu małżeństwa. Z kolei rozwiedziony Ukrainiec powinien dołączyć odpis wyroku rozwodowego z nadaną klauzulę prawomocności.

Ukraiński akt urodzenia musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego.

 

Ile kosztuje wniosek o zgodę na ślub z Ukraińcem / Ukrainką

Opłata od wniosku wynosi 100zł. Należy ją uiścić na rachunek bankowy sądu, do którego będzie złożony wniosek o zgodę na ślub obywatela Ukrainy z polskim obywatelem. Jeżeli Ukrainiec nie posługuje się językiem polskim, to na czas posiedzenia sądowego zostanie wezwany tłumacz przysięgły języka ukraińskiego lub rosyjskiego. Później ukraiński wnioskodawca może zostać obciążony kosztami tłumacza. Na szczęście nie są one wysokie i zazwyczaj nie przekraczają 200zł.

 

Czy Ukrainiec / Ukrainka musi stawić się w sądzie

Jeżeli wszystkie wymagania wniosku zostaną spełnione sąd wyznaczy posiedzenie, na które zostaną wezwani zarówno polski, jak i ukraiński narzeczony. Stawiennictwo jest obowiązkowe, bowiem podczas posiedzenia osoby te zostaną wysłuchane przez Sąd.

 

Ważne pytania dotyczące zgody sądu na ślub Ukraińca / Ukrainki z Polakiem

Poniżej postaram się odpowiedzieć na najczęstsze pytania dotyczące uzyskania sądowej zgody na ślub Ukraińca / Ukrainki z Polakiem.

 

Ile trwa uzyskanie zgody sądu na ślub z Ukraińcem / Ukrainką

Jeżeli wniosek jest poprawnie napisany, zawiera wszystkie niezbędne dokumenty, to posiedzenie sądu zazwyczaj jest planowane do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Jest to jednak termin orientacyjny, zależny od obłożenia sądu, ale też od tego, czy wniosek jest pisany przez stronę, czy też przez radcę prawnego lub adwokata, który ma doświadczenie w takich sprawach

Czy postępowanie o zgodę na ślub z obywatelem Ukrainy może się wydłużyć

Postępowanie może trwać znacznie dłużej lub nawet wniosek może być zwrócony, jeżeli do wniosku nie zostają dołączone niezbędne dokumenty, czy też dokumenty są nieprzetłumaczone na język polski lub nie zawierają koniecznych informacji.

Na przykład, jeżeli obywatel Ukrainy jest rozwodnikiem, to musi dołączyć wyrok rozwodowy z naniesioną klauzulą prawomocności. Jeżeli taka klauzula nie będzie znajdować się na wyroku, to będziesz musiał ją uzyskać w ukraińskim sądzie. To znacznie wydłuży postępowanie.

Podobnie, jeżeli wniosek zostanie złożony do niewłaściwego sądu, to samo przekazywanie dokumentów do innego sądu może zająć kilka miesięcy.

Jak najszybciej uzyskać zgodę sądu na ślub z Ukrainką / Ukraińcem

Skorzystaj z pomocy prawnika do spraw rodzinnych, który ma doświadczenie w prowadzeniu spraw o zgodę na ślub z obcokrajowcem. Dlaczego? Dobry prawnik może przygotować dokumenty w taki sposób, że postanowienie zgoda sądu na ślub może być wydana bez Twojej obecności w Sądzie. Taka szybka ścieżka może umożliwić uzyskanie zgody sądu nawet w trzy, cztery tygodnie od złożenia wniosku do Sądu!

Czy w dniu wydania postanowienia przez sąd mogę wziąć ślub z Polakiem?

Nie wydane postanowienie musi się uprawomocnić. Orzeczenie uprawomocni się po 7 dniach od dnia jego doręczenia lub dnia jego ogłoszenia podczas posiedzenia sądu. Dopiero po tym okresie może złożyć w sądzie pismo o wydanie odpisu prawomocnego postanowienia z nadaną klauzulą prawomocności, Tylko takie postanowienie będzie respektowane w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego.

Czy za wydanie odpisu postanowienia należy wnieść opłatę?

Tak. Opłata za wydanie odpisu prawomocnego postanowienia o zwolnieniu cudzoziemca od złożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wynosi 20zł.

Ślub z obywatelem Ukrainy – czy potrzebuję pomocy prawnika

W sprawie o wyrażenie przez sąd zgody na ślub z obcokrajowcem, nie ma przymusu korzystania z pomocy prawnika. Możesz całość sprawy poprowadzić sam, korzystając z wzorów pobranych z internetu, czy też posługując się zawartymi w internecie wskazówkami.

Pamiętaj jednak, że radca prawny podejmując się takiej sprawy daje rękojmię profesjonalnego jej prowadzenia. Oznacza to, że Ukrainiec udziela pełnomocnictwa radcy prawnemu, a ten weryfikuje dokumenty, sporządza wniosek, wysyła go do sądu, pilnuje terminów, reprezentuje Ciebie w sądzie, a w końcu uzyska odpis wydanego postanowienia.

Czy Ukrainiec nie zamieszkujący w Polsce może złożyć wniosek do polskiego sądu?

Tak, może. Przecież obcokrajowiec, który pragnie poślubić Polkę przed urzędnikiem polskiego USC nie musi zamieszkiwać w Polsce. Takich spraw prowadzimy bardzo wiele. Dotyczą one nie tylko Ukraińców, ale Amerykanów, czy obywateli Indii. Nie ma obowiązku legitymowania się pobytem w Polsce przed poślubieniem Polaka.

 

Ślub z Ukrainką – czy warto?

Zawarcie związku małżeńskiego pomiędzy obywatelem polskim a obcokrajowcem, daje obcokrajowcowi możliwość zalegalizowania pobytu, jak i uzyskania zezwolenia na pracę. Ślub z Ukrainką nie może być zawarty dla pozoru, bowiem grożą za to surowe konsekwencje prawne.

 

Czy po ślubie z Polakiem otrzymam kartę pobytu

Ukrainiec, który poślubił Polkę nie otrzyma automatycznie, z urzędy karty pobytu. Obcokrajowiec po ślubie z obywatelką Polski, jest uprawniony do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy oraz do wydania karty pobytu.

 

Czy po ślubie z Polakiem, Ukrainka może legalnie pracować

Obywatel Ukrainy po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu pobytu z małżonkiem-obywatelem Polski, oprócz prawa do pobytu na terenie RP uzyskuje oraz dostęp do rynku pracy na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, że nie musi odrębnie występować o wydanie zezwolenia na pracę.

 

Czy po ślubie z Polakiem uzyskam obywatelstwo polskie?

Nie, po ślubie z Polakiem nie uzyskasz polskiego obywatelstwa. Aby uzyskać uznanie polskie obywatelstwo na podstawie małżeństwa z Polakiem musisz legitymować się:

– nieprzerwanym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu i

– pozostawać co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim

Wyjątek stanowi procedura nadania obywatelstwa przez Prezydenta RP – w tej procedurze powyższe warunki nie obowiązują.

 

Kontakt z prawnikiem od zgody na ślub z Ukrainką / Ukraińcem

Mam nadzieję, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeżeli planujesz jesteś Ukrainką / Ukraińcem i planujesz ślub z Polakiem jesteśmy do Twojej dyspozycji. Nasza Kancelaria specjalizuje się w procedurze uzyskiwania zgody na ślub z polskim obywatelem.

Mamy w tym zakresie bardzo duże doświadczenie, które pozwoli nam na szybkie poprowadzenie Twojej sprawy, a nawet być może uzyskamy postanowienie bez konieczności Twojego stawiennictwa w sądzie.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą pomocą prawną skontaktuj się z nami. Nasza Kancelaria do spraw cudzoziemców pozostaje do Twojej dyspozycji.

 

Prawnik od ślubu z Ukrainką / Ukraińcem – kontakt

Aby skontaktować się bezpośrednio ze mną w sprawie ślubu z Ukrainką / Ukraińcem:

Wyślij wiadomość w sprawie:

ślub z obywatelem Ukrainy

Otrzymasz w ciągu kilku godzin odpowiedź na Twoje pytanie dotyczące ślubu z obywatelem Ukrainy. Wskażemy jakie dokumenty musisz zgromadzić, ile będzie kosztować obsługa prawna oraz podamy szacunkowy czas uzyskania dokumentu z sądu. Działamy w całej Polsce!


  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  siedemnaście − 12 =

  Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close