Renta z ZUS – z odsetkami czy bez? Kiedy ZUS ma zapłacić odsetki?

Składając wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy możemy co do zasady spodziewać się dwóch możliwości – albo ZUS przychyli się do naszego wniosku i przyzna rentę, albo wydana zostanie decyzja odmowna.

Od decyzji odmownej stronie przysługuje odwołanie do sądu powszechnego. Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, Sąd wydaje wyrok którym bardzo często zmienia decyzję ZUS–u i przyznaje prawo do renty.

Czy w przypadku zmiany decyzji ZUS przez sąd, Zakład powinien wypłacić odsetki za zwłokę w płatności?

Odpowiedź na tak postawione pytanie znaleźć możemy w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Art. 85. ust. 1. Jeżeli Zakład – w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów międzynarodowych – nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności.Ustawa o Systemie Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 887) z późn. zm.

Aby ocenić, czy stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia przyznanie mu renty, w toku procesu Sąd z reguły zasięga opinii biegłych specjalistów lekarzy. Biegli po przebadaniu powoda określają, czy w ich przekonaniu ubezpieczony może zostać uznany za niezdolnego do pracy. Wydając wyrok, sąd opiera się głównie właśnie na opiniach biegłych.

Jest to argument dla ZUS-u, przemawiający rzekomo za tym, iż opóźnienie w przyznaniu renty jest następstwem okoliczności za które ZUS nie odpowiada (gdyż dopiero biegli ocenili stan zdrowia ubezpieczonego). W konsekwencji ZUS stoi na stanowisku, iż zwalnia go to z obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie renty.

Stanowisko takie jednak jest błędne. Jak słusznie podnosi się w orzecznictwie, jeśli wydanie nieprawidłowej decyzji w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy jest następstwem niewłaściwej oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o to świadczenie dokonanej przez lekarza orzecznika lub głównego lekarza orzecznika oddziału, a więc następstwem niewłaściwych ustaleń faktycznych, to błąd taki należy uznać za błąd organu rentowego, powodujący jego odpowiedzialność.

Biegły sądowy wydając opinię, ocenia stan zdrowia powoda na podstawie dokumentów, które były w posiadaniu ZUS-u w chwili wydawania decyzji. Nie było zatem przeszkód, aby przyznać rentę bez konieczności przeprowadzania długotrwałego procesu cywilnego.

Oczywistym jest, że skoro oceny stanu zdrowia ubezpieczonego dokonują lekarze pracownicy ZUS, ich orzeczenia często są jednostronne i nieobiektywne. Ubezpieczony nie może ponosić odpowiedzialności za takie działania, zatem jego „korzyścią” w zwłoce Zakładu w wypłacie świadczenia są właśnie odsetki.

Jeżeli sąd zmieni decyzję ZUS, wówczas ZUS winien zapłacić zaległą rentę wraz z odsetkami za opóźnienie.

Zatem, jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyznał renty, zgłoś się do radcy prawnego od ubezpieczeń społecznych. Nasz prawnik specjalizujący się w rentach z ZUS sporządzi odpowiednie pisma procesowe, które skutkować będą przyznaniem renty wraz z należnymi odsetkami.

Analogiczne stanowisko naszych prawników, znalazło potwierdzenie w wyroku zasądzającym od ZUS odsetki w sprawie o sygn. akt IV U 3/17 prowadzonej przez Kancelarię przed wrocławskim sądem rejonowym (patrz wpis: ZUS musi zapłacić odsetki za opóźnioną wypłatę odszkodowania wypadkowego).

2 Comments

 1. Irena pisze:

  Witam. Jeśli to możliwe chciałabym uzyskać odpowiedz na pytanie ile czasu ma Zus na wypłatę pieniędzy z zaległej renty przyznanej mi wyrokiem sądu.
  Decyzją Sądu przyznano mi prawo do renty. Minęło już trzydzieści dni które przysługują Zusowi na wydanie decyzji. Zus rzekomo wydał decyzje( nie dostałam jej jeszcze na piśmie) że zostanie mi wypłacone świadczenie rentowe jednakże termin jego wypłaty to 20 .03. 2018 zarówno zaległej renty czyli za 9 miesięcy od czerwca 2017 oraz bieżącej za miesiąc marzec. Nie rozumiem dlaczego zaległa renta ma być wypłacona tak późno i w tym samym terminie co bieżąca renta z terminem płatności na 20.03.2018.
  Proszę o pomoc w tej sprawie.
  Pozdrawiam
  Irena

 2. Witam. Jeśli to możliwe chciałabym uzyskać odpowiedz na pytanie ile czasu ma Zus na wypłatę pieniędzy z zaległej renty przyznanej mi wyrokiem sądu.
  Decyzją Sądu przyznano mi prawo do renty. Minęło już trzydzieści dni które przysługują Zusowi na wydanie decyzji. Zus rzekomo wydał decyzje( nie dostałam jej jeszcze na piśmie) że zostanie mi wypłacone świadczenie rentowe jednakże termin jego wypłaty to 20 .03. 2018 zarówno zaległej renty czyli za 9 miesięcy od czerwca 2017 oraz bieżącej za miesiąc marzec. Nie rozumiem dlaczego zaległa renta ma być wypłacona tak późno i w tym samym terminie co bieżąca renta z terminem płatności na 20.03.2018.
  Proszę o pomoc w tej sprawie.
  Pozdrawiam
  Irena

  Aby ZUS mógł wydać decyzje o naliczeniu i wypłacie zaległej i bieżącej renty zgodnie z wyrokiem sądu, wyrok ten musi się uprawomocnić.
  Wyrok uzyskuje prawomocność po upływie 14 dni od jego opublikowania, chyba że którakolwiek ze stron wniosła o jego uzasadnienie.
  Wówczas wyrok staje się prawomocnym po upływie 14 dni od doręczenia stronie pisemnego uzasadnienia, chyba że strona go zaskarżyła. Wówczas sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd odwoławczy.

  Proszę sprawdzić we właściwym sądzie, czy wyrok jest już prawomocny, a jeżeli tak to z jakim dniem uzyskał walor prawomocności.

  Po otrzymaniu decyzji ZUS należy ją przeanalizować, a jeżeli jest ona nieprawidłowa to można ją zaskarżyć. Być może w Pani sprawie zasadnym jest złożenie odwołania celem uzyskania od ZUS odsetek za opóźnienie w realizacji renty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 − 4 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close