Prawo Pracy i Prawo Ubezpieczeń Społecznych


Prawnik od ZUS z Wrocławia specjalizuje się w sprawach o rentę z ZUS oraz o emerytury ZUS, w tym o emeryturę pomostową ZUS oraz rekompensatę za pracę w warunkach szczególnych. Tak jak adwokat od prawa pracy walczymy z pracodawcą w sprawach pracowniczych, czy związanych w wypadkiem przy pracy. Prowadzimy sprawy w Sądzie Pracy. Wiemy jak napisać odwołanie od decyzji ZUS.

OBSŁUGA PRAWNA PRACODAWCÓW


W ramach doraźnej lub stałej obsługi prawnej świadczonej dla zakładów pracy, udzielamy doradztwa prawnego w zakresie stworzenia kompleksowych przepisów wewnętrznych regulujących sprawy pracownicze i przepisów dotyczących ochrony zdrowia pracownika.

Każdy zakład pracy posiada odrębną specyfikę, co powoduje, iż w sposób właściwy należy ocenić, na jakiej podstawie powinni być zatrudniani pracownicy. Po analizie potrzeb pracodawcy, wskażemy jakie korzyści i ewentualne negatywne konsekwencje będą się wiązać ze stosowaniem umów o pracę, umowy o pracę tymczasową, czy też z zawarciem umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy agencyjnej. W dalszym etapie przygotujemy dla pracodawcy właściwe umowy, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul zakazujących konkurencji czy też zobowiązujących do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz aktualnych przepisów prawa pracy.

Skonstruujemy i wdrożymy dla pracodawcy poprawne regulacje normujące czas pracy pracownika lub też kompleksowo opracujemy regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania pracowników.

Doradztwo prawne dla pracodawcy zawiera również reprezentację zakładu pracy we wszelkich sporach sądowych z pracownikami. Będąc pełnomocnikiem pracodawcy zajmujemy się dochodzeniem od pracowników roszczeń związanych z bezpodstawnym porzuceniem pracy, naruszeniami przepisów prawa pracy, czy też wyrządzeniem różnego rodzaju szkód w majątku pracodawcy. Pomagamy również w sporządzeniu umów o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul zakazujących konkurencji czy też zobowiązujących do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów świadczących usługi lecznicze, a zwłaszcza szpitali. W tych ośrodkach należy dochować szczególnej staranności w tworzeniu wewnętrznych dokumentów zakładowych, które nie będą naruszać przepisów prawa pracy i innych aktów prawnych. W tym celu opracujemy zarządzenia regulujące wdrażanie procedur medycznych, powoływanie komisji konkursowych, ocenę niepożądanych zdarzeń medycznych czy też stworzymy zarządzenia w sprawie przetargów na aparaturę sprzęt medyczny i leki.

POMOC PRAWNA DLA PRACOWNIKA


Reprezentacja pracownika, który będąc z natury „słabszą” stroną stosunku pracy, każdorazowo wymaga indywidualnego podejścia i szczegółowej analizy wszystkich okoliczności sprawy. Swoimi działaniami zapewniamy wyrównanie tej dysharmonii i zrównanie pozycji negocjacyjnej pomiędzy stronami.

Pomoc prawna może być udzielona już na etapie zawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Na tym etapie udzielimy porady prawnej, oceniając czy pracodawca skonstruował w sposób poprawny umowę nawiązującą stosunek pracy, czy umowa nie zawiera zapisów niedozwolonych prawem pracy oraz wskażemy, które zapisy umowy są niekorzystne dla pracownika.

Szczególnej uwagi zasługują tzw. umowy menadżerskie zawierane z kadrą kierowniczą. Polecamy, aby kadra zarządzająca skorzystała w naszego doradztwa prawnego już na etapie negocjacji warunków zatrudnienia. Wskażemy, jakie zapisy umowy menadżerskiej są niekorzystne dla potencjalnego menadżera, a także wskażemy jakie zapisy umowy należy wprowadzić, tak aby menadżer był chroniony przed nagłym rozwiązaniem kontraktu menadżerskiego.

Pomagamy zarówno w sprawach związanych z niesłusznym i bezprawnym zwolnieniem pracownika, jak również w przypadku niewywiązywania się przez pracodawcę ze swoich podstawowych obowiązków, takich jak w szczególności terminowa i prawidłowa zapłata wynagrodzenia. Reprezentujemy również Klientów, którzy padli ofiarami mobbingu i dyskryminacji. Zapewniamy przy tym dyskrecję i w pierwszej kolejności dążymy do polubownego zakończenia sporu.

Nasza Kancelaria Prawna reprezentuje pracowników w negocjacjach i sporach z pracodawcą, a związanych z zarzutami dotyczącymi naruszeń prawa zakładowego przez pracownika (upomnienia i nagany). Radcy prawni reprezentują pracowników w Sądzie Pracy w sprawach związanych z nieprawidłowym rozwiązaniem umów u pracę, w sprawach o niewypłacone nadgodziny oraz o mobbing stosowany przez pracodawcę względem pracownika i inne naruszenia prawa pracy.

RENTA


Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal we Wrocławiu reprezentuje osoby, które całościowo lub częściowo utraciły zdolność do pracy zarobkowej i chciałyby uzyskać rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przyznanie renty jest możliwe po spełnieniu przez osobę ubiegającą się o świadczenie wielu przewidzianych ustawą warunków. Część z nich jest stosunkowo łatwe do sprawdzenia i sprowadza się do skrupulatnej analizy dokumentów. Kluczową przesłanką jest jednak sama niezdolność do pracy. Jej niespełnienie jest najczęstszym powodem odmowy przyznania renty przez ZUS.

O niezdolności do pracy orzekają lekarz orzecznik ZUS i komisja lekarska ZUS. Orzeczenia tych organów stanowią podstawę do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania renty.

Co ważne, decyzja odmowna daje możliwość odwołania się w terminie przewidzianym ustawą do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdzie skarżący ma możliwość przedstawienia swoich racji.

Ogromne znaczenie dla prawidłowego przeprowadzenia tego rodzaju postępowań ma zachowanie przewidzianych prawem terminów. Dlatego też, nasza Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc Klientom na każdym etapie postępowania. Z uwagi zaś na wykształcenie medyczne mec. Aleksandra Stala, Kancelaria ma możliwość w pełni merytorycznego odniesienia się do opinii lekarzy, które są sporządzane w toku sprawy.

EMERYTURA


Nasza Kancelaria oferuje reprezentację Klienta w sprawach o uzyskanie wcześniejszej emerytury lub emerytury pomostowej. Specyfika takich spraw wymaga wykazania przez Ubezpieczonego odpowiednio długiego stażu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. W praktyce organ rentowy często kwestionuje spełnienie tego warunku.

Co istotne, reprezentujemy także Klientów, którzy wykonywali pracę w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia, a ich zakłady pracy zostały już zlikwidowane lub przekształcone (m.in. wrocławskie przedsiębiorstwa Megabud, Dolmel, Dolpima, Pafawag, Fadroma, Hutmen, Wrozamet, Polar). Wiąże się to z trudnością, a czasem wręcz niemożliwością pozyskania archiwalnej dokumentacji pracowniczej.

Pomagamy także w sytuacjach, gdy pracownik wykonywał pracę na tzw. eksporcie, co może wiązać się z brakiem dokumentacji pracowniczej niezbędnej do udokumentowania stażu pracy i wykonywania pracy w warunkach szkodliwych. Kancelaria wielokrotnie również udzielała doradztwa prawnego w sprawach emerytur górniczych, czy tzw. rent zagranicznych.

Dla naszej Kancelarii nie jest to jednak przeszkodą w poprowadzeniu sprawy i pomocy Klientowi w udowodnieniu kluczowych okoliczności, a konsekwencji do uzyskania dla pracownika renty lub emerytury.

WYPADEK PRZY PRACY


Kancelaria udziela porad prawnych Klientom, którzy ulegli wypadkowi przy pracy i wspiera w uzyskaniu takich świadczeń jak: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, czy też renta.

Zgodnie z definicją ustawową: „Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą”.

Nasza rola, w pierwszym etapie analizowania sprawy, sprowadza się do sprawdzenia, czy dane zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy i jakie świadczenie może przysługiwać Klientowi.

Dbamy również o to, aby pracodawca sporządził zgodny z prawdą protokół powypadkowy. Na tym etapie nasza kancelaria prawna często współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy, co pozwala na zabezpieczenie bardzo ważnych dowodów dotyczących okoliczności wypadku przy pracy, czy też nieprawidłowego sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę.

Dalsze działania to przystąpienie do sporu z ZUS, a także ewentualne skierowanie sprawy do Sądu. Na każdym z ww. etapów zapewniamy profesjonalną obsługę prawną i ścisłą współpracę z Klientem, przy zachowaniu właściwej dyskrecji.

Nasza specjalizacja to odszkodowanie za wypadek przy pracy od pracodawcy!