ZUS musi zapłacić odsetki za opóźnioną wypłatę odszkodowania wypadkowego (maj 2017)

Na skutek wniesionego przez Kancelarię odwołania od negatywnej decyzji ZUS, Sąd powszechny zmienił zaskarżoną decyzję Zakładu i przyznał na rzecz powoda prawo do ustawowych odsetek z tytułu zwłoki w płatności odszkodowania wypadkowego.


Decyzją z dnia 27.01.2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, po rozpatrzeniu wniosku ubezpieczonego, przyznał ubezpieczonemu prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku przy pracy jakiemu uległ w dniu 10.11.2011r. Za 30% uszczerbek na zdrowiu ZUS wypłacił poszkodowanemu pracownikowi jednorazowe odszkodowanie w wysokości 21.900zł. ZUS oparł rozstrzygnięcie na orzeczeniu komisji lekarskiej ZUS z dnia 21.01.2015r.

Kancelaria w imieniu poszkodowanego pracownika wniosła odwołanie od decyzji ZUS. Po przeprowadzeniu postępowaniu dowodowego, w tym opinii z biegłych lekarzy, Sąd zmienił decyzję ZUS. Wyrokiem z dnia 29.09.2016r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego i przyznał ubezpieczonemu prawo do dalszego jednorazowego odszkodowania z tytułu długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku przy pracy z dnia 10.11.2011r. w wysokości 30%, w kwocie 23.400zł. Sąd ustalił, iż nasz klient doznał na skutek wypadku przy pracy 60% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Pismem z dnia 05.12.2016r. ubezpieczony zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu o wypłatę odsetek od zasądzonego przez sąd dalszego jednorazowego odszkodowania w wysokości 23.400zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu decyzją z dnia 19.12.2016r. odmówił wypłacenia ubezpieczonemu odsetek od odszkodowania wskazując w uzasadnieniu, iż decyzję przyznającą prawo do jednorazowego odszkodowania wydano w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania, a okolicznością tą był wpływ do oddziału w dniu 04.11.2016r. prawomocnego wyroku sądu.

Po rozpoznaniu sprawy, wskutek powołania odpowiedniej argumentacji prawniczej przez Kancelarię Radcy Prawnego Aleksander Stal, Sąd już na pierwszym posiedzeniu uznał, że opóźnienie w ustaleniu prawa ubezpieczonego do świadczenia (pełnego) w postaci jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy było spowodowane okolicznościami, za które odpowiada organ rentowy. Sąd wskazał, że zawinione opóźnienie ZUS wynikło z błędnego orzeczenia komisji lekarskiej ZUS w sprawie wysokości uszczerbku na zdrowiu. Powoduje to, iż ZUS winien ponosić odpowiedzialność w zakresie zapłaty odsetek za zwłokę w płatności jednorazowego odszkodowania.

Sprawa toczyła się w Sądzie we Wrocławiu pod sygnaturą (IV U 3/17).

 

Odsetki wypłacone przez ZUS

0pln
.

Odsetki wyegzekwowane od ZUS

3.200pln
.
  • Przedmiot sprawy

    Spór o odsetki z ZUS za jednorazowe odszkodowanie

  • Rozstrzygnięcie

    Zmiana decyzji ZUS i zasądzenie odsetek od ZUS za zwłokę

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.