Wcześniej spłaciłeś kredyt? Żądaj zwrotu prowizji od banku!

Kredyt - zwrot prowizji z banku

III CZP 45/19

Wszystko ma swój początek w Trybunale Sprawiedliwości… (C-383/18)

TSUE w wyroku z 11 września 2019r. w sprawie Lexitor (C-383/18) zajął stanowisko w sprawie polskich konsumentów, którzy spłacili całość kredytu przed terminem. Polska spółka Lexitor sp. z o.o. nabyła wierzytelności od tych konsumentów i zażądała od SKOK u, Santander Consumer Bank i mBanku zwrotu wszystkich kosztów związanych z ich udzieleniem tj. zwrotu części prowizji zapłaconych przez konsumentów, wraz z odsetkami za opóźnienie.

Po wniesieniu spraw o zapłatę do polskiego sądu, ten zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym:

„Czy wykładni przepisu zawartego w art. 16 ust. 1 w związku z art. 3 [lit.] g) [dyrektywy 2008/48] należy dokonywać w ten sposób, że konsument, w przypadku dokonania wcześniejszej spłaty swoich zobowiązań wynikających z umowy o kredyt, uprawniony jest do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, w tym również o koszty, których wysokość nie jest zależna od długości trwania tej umowy o kredyt?”.

TSUE dokonując analizy prawnej powołał się na art. 8 Dyrektywy Rady z dnia 22 grudnia 1986 r., zastąpionej dyrektywą 2008/48 o treści:

Konsument ma prawo do wypełnienia zobowiązań określonych w umowie kredytu przed czasem ustalonym w umowie. W tym przypadku, zgodnie z prawem przewidzianym w państwie członkowskim, konsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu.Dyrektywa 2008/48

TSUE orzeka po myśli kredytobiorcy – konsumenta

W końcowym orzeczeniu TSUE wskazał iż:

Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.

Sąd Najwyższy pomaga kredytobiorcom

W dniu 12 grudnia 2019r. Sąd Najwyższy w składzie 3-osobowym wydał Uchwałę w sprawie III CZP 45/19, która podąża za orzecznictwem europejskim i wspiera kredytobiorców w sporze z bankami.
Uchwała była wynikiem zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Lublinie, które brzmiało:

„Czy prowizja za udzielenie kredytu konsumenckiego jest kosztem dotyczącym całego okresu obowiązywania umowy, który w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie ulega obniżeniu na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) o okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy, czy też kosztem, który nie dotyczy okresu obowiązywania umowy?”

Sąd Najwyższy za zwrotem prowizji dla kredytobiorców

Uchwała podjęta przez Sąd Najwyższy jest jasna, klarowna i daje konsumentowi, który spłacił kredyt przed terminem potężne oręże do walki z bankami.

Uchwała SN stanowi, iż:

Przewidziane w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1083) uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu.Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 grudnia 2019 r. III CZP 45/19

Sąd swoje a banki swoje

Pomimo coraz bardziej klarownej wykładni przepisów, banki nadal nie chcą zwracać kredytobiorcom, którzy wcześniej spłacili zaciągnięty kredyt pobranych prowizji, czy też kosztów ubezpieczenia kredytu. Nie zdarza się również, aby to sam bank sam zwrócił bez ingerencji konsumenta należnych mu kwot pieniędzy.

Kredytobiorco – walcz o swoje pieniądze

Aby żądać zwrotu pieniędzy od banku, w związku z wcześniejszą spłatą kredytu należy spełnić kilka warunków:
– kredytobiorca musi mieć status konsumenta
– kredyt musi być spłacony w całości przed terminem

Dalszym krokiem jest złożenie pisma reklamacyjnego do banku z żądaniem zwrotu wszelkich prowizji i opłat ubocznych (np. ubezpieczenie kredytu). W reklamacji winna być wprost wskazana kwota, której zwrotu żąda kredytobiorca.

Metody obrony stosowane przez banki

Pierwszą i zdecydowanie najczęściej stosowaną przez banki wymówką jest stwierdzenie, iż orzeczenia TSUE mają charakter incydentalny, a więc dotyczą konkretnej sprawy i nie mają zastosowania w sprawie danego kredytu.

Negatywne zakończenie procesu reklamacyjnego, pozostawia kredytobiorcy jedyny słuszny wybór – należy pozwać bank. Przed podjęciem takiej decyzji wskazane jest zasięgniecie konsultacji prawnej u prawnika, który specjalizuje się w prawie bankowym i kredytach bankowych.

Frankowiczu – ty też możesz ubiegać się o zwrot prowizji bankowej

W szczególnej sytuacji są tzw. frankowicze. Jeżeli już wytoczyli powództwo sądowe przeciwko bankowi, to ich sytuacja uzależniona jest od żądań wyartykułowanych w pozwie. Jeżeli jednym z żądań jest uznanie czynności zawarcie umowy o kredyt frankowy za nieważny, to wówczas w przypadku jego uwzględnienia, zostaną im zwrócone wszelkie koszty uboczne związane z nieważną umową kredytu (świadczenie nienależne).
W innych przypadkach, frankowicz winien jak najszybciej skonsultować się z prawnikiem, celem wybrania odpowiedniej strategii walki z bankiem.

Spłaciłeś kredyt przed terminem? Masz kredyt frankowy? Nie wiesz jak walczyć z bankiem?

Zgłoś się do naszej Kancelarii a odzyskamy dla Ciebie zwrot pobranych przez bank prowizji i kosztów ubocznych.

Pomagamy frankowiczom w walce z bankami. Także tym którzy nadal spłacają kredyt!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście + 7 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close