Wygrana sprawa o kredyt CHF – 1.300.000zł

Wygrana sprawa o kredyt CHF o zapłatę 1.293.565,53 zł w związku z zawartym kredytem frankowym. Oddalone powództwo banku I S.A. o zapłatę 1.293.565zł w związku z klauzulami niedozwolonymi w umowie kredytu frankowego.

Nasza wrocławska Kancelaria reprezentowała klientkę pozwaną przez Bank I. S.A. o zapłatę kwoty 1.293.565,53 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu z tytułu zawartej Umowy o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF.

Powódka przestała spłacać zaciągnięty kredyt, a bank wytoczył powództwo o zapłatę ww. kwoty pieniędzy.

Zgodnie z zapisami umowy strony określiły sumę i kwotę waluty w PLN wskazując że jest to 830.000PLN, a więc nie był bo kredyt walutowy. Kwota kredytu została przeliczona na CHF według kursu kupna w dniu uruchomienia kredytu, a zatem była ona indeksowana do waluty obcej po cenie kupna. W wyniku zawartej umowy kredytu bank udostępnił pozwanej określoną kwotę w złotych polskich, choć jej wysokość została określona według kursu waluty obcej. Indeksacja miała miejsce także w celu określenia wysokości poszczególnych rat kredytu.

Nasza Kancelaria po analizie pozwu, jak i dokumentacji sprawy zarzuciła bankowi, iż umowa o kredyt mieszkaniowy zawiera szereg abuzywnych klauzul umownych, co stanowiło iż ich postanowienia są bezskuteczne względem stron na zasadzie art. 3851 §1 kc.

W imieniu pozwanej klientki podnieśliśmy, że zapisy umowy co do sposobu liczenia różnicy kursów (spreadu), nie są przedmiotem negocjacji pomiędzy konsumentem a bankiem, przez co ten pierwszy nie miał realnego wpływu na ich treść, a sam kurs sprzedaży waluty ustalał bank. Klauzula spreadowa w sposób rażący naruszała interesy naszej klientki przez co nie miała ona wpływu na koszt zaciągniętego kredytu.Umowa odwoływała się do tabeli kursów ustalanej przez bank, nie wskazując w jaki sposób jest kształtowany kurs waluty.

Nadto w oparciu o powyższe Kancelaria zarzuciła bankowi nieudowodnienie żądań co do ich wysokości. Podnieśliśmy, iż przedłożone przez bank dowody, wobec zarzutów o abuzywność klauzul umownych są nieprzydatne do wykazania faktycznej kwoty zobowiązania naszej klientki. Skoro więc powodowy bank nie udowodnił wysokości roszczenia, to powództwo banku winno być oddalone.

Kancelaria wskazywała także, że bank nie udowodnił aby skutecznie wypowiedział umowę kredytu, co jest warunkiem koniecznym do spełnienia przed wytoczeniem powództwa o zapłatę.

Sąd w swoich rozważaniach podzielił zarzuty naszej Kancelarii. Po pierwsze uznał zapisy umowy dotyczące indeksacji za niedozwolone (wartości kursów jak i spreadu), a co za tym idzie nie wiążące strony. Po drugie wskazał, że bank nie tylko nie udowodnił skutecznego wypowiedzenia umowy kredytu, jak i istnienia wierzytelności.

Powództwo banku I. S.A. o zapłatę kwoty 1.293.565,53 zł z tytułu zaciągniętego kredytu hipotecznego w CHF zostało w całości oddalone. Wyrok oddalający jest prawomocny, a sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu (sygn. akt. I C 2085/15).

Jeżeli posiadasz kredyt w CHF, z przyjemnością podejmiemy się prowadzenia Twojej sprawy. I to na terenie całej Polski.

 

Pozew banku

1,3mlnpln
.

Wygrana banku

0pln
.

  • Przedmiot sprawy

    Sprawa o kredyt CHF o wartości 1.293.565,53zł

  • Rozstrzygnięcie

    Oddalenie powództwa banku w całości

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.