Odwołanie od decyzji ZUS – jak napisać odwołanie

Prawnik od spraw ZUS Wrocław wyjaśnia, jak skutecznie odwołać się od decyzji ZUS

Każdy ubezpieczony w ZUS, z czasem musi skorzystać ze świadczeń wypłacanych przez ZUS. Przez wypłatą takich świadczeń ZUS wydaje decyzję. Jeżeli decyzja jest odmowna, wówczas prawnik od spraw ZUS może w sposób fachowy pomóc ubezpieczonemu. Dowiedz się jak napisać odwołanie od decyzji ZUS.

Odmowna decyzja ZUS – co to oznacza

ZUS ustalając prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych wydaje decyzję. Taka decyzja jest wydawana, gdy pracownik chce uzyskać emeryturę, rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach, czy inne świadczenie. Krótko mówiąc odmowna decyzja ZUS pozbawia Cię prawa do świadczeń, o które ubiegałeś się. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób odwołać się od takiej decyzji organu.

Forma decyzji odmownej i pouczenie

ZUS może nie uwzględnić wniosku ubezpieczonego w całości lub w części. Po otrzymaniu decyzji ZUS zapoznaj się z nią dokładnie. Sprawdź, czy w decyzji nie znajduje się zwrot typu: Zakład Ubezpieczeń społecznych odmawia… Takie zdanie oznacza, iż ZUS chociaż w części wydał decyzję odmową.

W dalszej części pisma będzie przywołanie podstawy prawnej, na podstawie której ZUS wydał decyzję odmowną. W piśmie powinno znaleźć się uzasadnienie, czyli zazwyczaj krótkie powołanie powodów z których ZUS wydał decyzję odmowną (np. brak wystarczającego okresu składkowego, lekarz ZUS uznał iż ubezpieczeniowy nie jest niezdolny do pracy).

Pouczenie w decyzji ZUS

Bardzo ważną częścią decyzji ZUS jest pouczenie. Organ informuje w nim ubezpieczonego o przysługującym my prawie do odwołania. ZUS informuje w jakim czasie i do kogo należy złożyć odwołanie od odmownej decyzji ZUS.

Termin odwołania od decyzji ZUS – jak liczyć

Zazwyczaj termin na złożenie odwołania od decyzji ZUS wynosi 30 dni od daty doręczenia decyzji. Jeżeli decyzję otrzymałeś listem poleconym, który był Tobie wręczony przez listonosza, to termin 30 dni zaczyna bieg od dnia kolejnego po doręczeniu przesyłki. Jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, to 30 dniowy termin kończy się pierwszego dnia po wspomnianym dniu wolnym od pracy.

Przykład jak liczyć termin odwołania od decyzji ZUS:

Kowalskiemu listonosz doręczył do rąk własnych odmowną decyzję ZUS w dniu 1 marca Kowalski może zatem złożyć odwołanie najpóźniej do dnia 31 marca. Jeżeli 31.03 jest dniem wolnym od pracy (np. sobota) – to Kowalski może złożyć odwołanie najpóźniej w poniedziałek 2 kwietnia.

Decyzja ZUS wysłana listem zwykłym – jaki termin na odwołanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo często wysyła decyzje listem zwykłym lub listonosz pozostawia list polecony z decyzją w skrzynce. ZUS wówczas nie może udowodnić w jakim dokładnie dniu decyzja została doręczona adresatowi.

W takiej sytuacji możesz odwołać się w późniejszym terminie, ale w odwołaniu koniecznie wskaż, iż decyzję doręczono Ci w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia odwołania. W odwołaniu wskaż konkretną datę nie dalszą niż 30 dni!

Jak złożyć odwołanie od decyzji ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w pouczeniu informuje adresata decyzji o terminie do złożenia odwołania oraz w jak złożyć odwołanie od decyzji ZUS. Generalną zasadą jest, iż odwołanie od decyzji ZUS składa się do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem organu ZUS, który wydał sporną decyzję.

Przykład gdzie złożyć odwołanie od decyzji ZUS

ZUS Oddział we Wrocławiu wydał decyzję, w której odmówił Kowalskiemu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W pouczeniu wskazał, że Kowalski może złożyć odwołanie od decyzji ZUS do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych we Wrocławiu.

Kowalski winien nie później, niż w ciągu 30 dni od odebrania decyzji złożyć odwołanie od decyzji ZUS.

Odwołanie winno być sporządzone w formie pisemnej i wysłane w terminie listem poleconym na adres oddziału ZUS we Wrocławiu – tego, który wydał decyzję. W górnej części odwołania Kowalski jako adresata powinien wskazać:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

za pośrednictwem:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział we Wrocławiu, ul. Pretficza 11,

50-930 Wrocław

To czy adresatem odwołania będzie sąd rejonowy, czy okręgowy będzie wskazane w pouczeniu. Nawet jeżeli wskażesz sąd w sposób nieprawidłowy, to ZUS ma obowiązek przekazania odwołania do właściwego sądu i właściwego wydziału.

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS do sądu

Odwołanie od decyzji ZUS musi spełniać pewne wymagania formalne. Odwołanie musi zawierać następujące elementy:

  • wskazanie sądu, do którego jest adresowane odwołanie ze zwrotem „za pośrednictwem ZUS” (patrz wyżej)
  • oznaczenie zaskarżanej decyzji (tzw. znak decyzji)
  • oznaczenie osoby odwołującej się (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz koniecznie podanie numeru PESEL
  • określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków (czyli czego się domagasz)
  • podpis ubezpieczonego

Zarzuty i wnioski w odwołaniu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wnioski to nic innego, jak to czego się domagamy. Poprawne skonstruowanie wniosku nie jest łatwe i nawet wielu prawników głowi się, jak w poprawny sposób taki wniosek skonstruować. To właśnie doświadczony prawnik od spraw ZUS jest gwarantem właściwego skonstruowania wniosku.

Na przykład w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy wniosek może wyglądać, jak poniżej:

Wnoszę o zmianę decyzji organu rentowego w całości i przyznanie wnioskodawcy prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy począwszy od dnia 01.01.2022r., tj od dnia w którym zgłoszono wniosek o przyznanie renty.

Wnioskami będą także wnioski dowodowe np. wniosek o przesłuchanie świadka, czy wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. W przypadku wniosków dowodowych należy wskazać, na jaką okoliczność wnioskujemy wskazane dowody (np. na okoliczność całkowitej niezdolność do pracy).

Co do do zarzutów to należy wskazać, jakie przepisy naruszył organ ZUS wydając decyzję, na czym to naruszenie polegało i jakie skutki wywołało (np. błędne nieuznanie okresów pracy)

Odwołanie od decyzji ZUS Wrocław- wzór odwołania

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór odwołania od odmownej decyzji ZUS w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy. Pamiętaj jednak, że każda sprawa ZUS jest inna. Wzór odwołania nie może więc służyć do wszystkich spraw przeciwko ZUS.

Prawnik od spraw ZUS Wrocław – odwołania

Jak widzisz możesz sam podjąć próba napisania odwołania od decyzji ZUS. Jeżeli zdecydujesz się samemu napisać odwołanie do ZUS to pamiętaj o najważniejszych elementach:

  • odwołanie złóż w terminie
  • odwołanie nie może mieć braków formalnych
  • precyzyjnie napisz czego się domagasz
  • wskaż jakie dowody chcesz aby sąd przeprowadził oraz na jaką okoliczność
  • podpisz odwołanie własnoręcznym podpisem

Nieprawidłowo napisane odwołanie od decyzji ZUS może spowodować, że sąd oddali żądania ubezpieczonego. Inaczej mówiąc sprawa przeciwko ZUS zostanie przegrana. Prawnikowi znacznie trudniej jest wygrać sprawę, w której zostało nieumiejętnie napisane odwołanie.

Wykorzystaj więc 30-dniowy czas na napisanie odwołania od decyzji ZUS na konsultację sprawy z prawnikiem od spraw ZUS. Doświadczony radca prawny od spraw ZUS podczas konsultacji wskaże możliwe drogi prowadzenia sprawy przeciwko ZUS i wybierze odpowiednią strategię procesową.

Moja Kancelaria od wielu lat specjalizuje się w sprawach przeciwko ZUS. Prowadzimy nie tylko sprawy o emerytury, renty, ale w zasadzie całe spektrum spraw z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Masz problem z ZUS? Skontaktuj się nami! Dobry prawnik od spraw ZUS Wrocław.

Jeżeli ubezpieczony w terminie nie odwoła się od odmownej decyzji ZUS, to stanie się ona ostateczna. Dowiedz się jak napisać odwołanie od decyzji ZUS oraz jaki masz termin na zaskarżenie decyzji ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście − pięć =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close