ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ NA OSOBIE


Działamy w całej Polsce, ale jeżeli szukasz w internecie hasła odszkodowania Wrocław możesz trafić na stronę naszej Kancelarii. Nasza Kancelaria Prawna specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych za szkodę, w tym również dochodzenia odszkodowania z oc sprawcy (tzw. odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu).

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal we Wrocławiu udziela porad prawnych i reprezentuje osoby, które na skutek działania lub zaniedbania innych osób lub podmiotów doznały uszczerbku na zdrowiu. Prowadzimy zarówno sprawy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w szczególności sprawy o odszkodowania za wypadki samochodowe, odszkodowania za wypadki w środkach komunikacji miejskiej (odszkodowanie za wypadek w autobusie), jak i odszkodowania za potrącenie rowerzysty i pieszego. Ponieważ gospodarstwa rolne podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu oc rolników, odzyskujemy odszkodowania za wypadki w gospodarstwach rolnych, a jeżeli gospodarstwo rolne nie zostało ubezpieczone uzyskamy odszkodowanie z UFG.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za szkody wywołane przez zwierzęta domowe (np. odszkodowanie za pogryzienie przez psa). Odzyskujemy odszkodowania za wypadek dziecka w szkole i przedszkolu (np. odszkodowanie za złamaną rękę w szkole). Pomagamy uzyskać zarówno samo zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jak również zwrot wszystkich wydatków, które pozostają w związku z wypadkiem. Odzyskamy także odszkodowanie za utracone zarobki, a także uzyskamy rentę dla poszkodowanego w wypadku.

Prowadzimy także sprawy Klientów, którzy zostali poszkodowani przez działanie osób niepełnoletnich (np. potrącenie przez nieletniego rowerzystę).

Pamiętamy, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, zadośćuczynienie musi stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość majątkową, aczkolwiek nie może stanowić źródła nadmiernego wzbogacenia osoby poszkodowanej.

Przed podjęciem się sprawy nieodpłatnie udzielimy konsultacji prawnej i ocenimy, czy roszczenie o odszkodowanie nie uległo przedawnieniu oraz określimy krąg podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody. Wykształcenie medyczne mec. Aleksandra Stala, na podstawie przedstawionej przez Klienta dokumentacji medycznej, pozwala we właściwy sposób ocenić wielkość procentowego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej. Jest to niezbędny element do prawidłowego oszacowania wysokości możliwego do uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania. W szczególnych sprawach ustalimy, czy w sprawie zachodzą przesłanki do ustalenia przyczynienia się poszkodowanego do szkody (np. przyczynienie przez poruszanie się z nietrzeźwym kierowcą, przyczynienie przez spożywanie alkoholu z nietrzeźwym kierowcą, przyczynienie przez przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym).

Reprezentujemy Klientów zarówno na etapie negocjacji z Ubezpieczycielem lub bezpośrednim sprawcą szkody, a także przed Sądem. Co ważne, wiemy jak właściwie prowadzić sprawy, w których osoba odpowiedzialna za zdarzenie nie miała ubezpieczenia, nawet jeśli było to ubezpieczenie obowiązkowe (odszkodowanie z UFG).

ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ NA MIENIU


Nasze duże doświadczenie pozwala na profesjonalną pomoc osobom, które chciałyby uzyskać odszkodowanie za zniszczone mienie. Prowadzimy sprawy o odszkodowanie za uszkodzony w wypadku drogowym samochód. W przypadku odszkodowania za uszkodzenie samochodu odzyskamy pełne odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia lub odszkodowanie z auto casco. Wiemy, jak właściwie przeanalizować wycenę szkody sporządzoną przez zakłady ubezpieczeń. Potrafimy w sposób przekonujący przedstawić stanowisko Klienta, co w konsekwencji często prowadzi do weryfikacji pierwotnej decyzji Ubezpieczyciela dotyczącej kwoty odszkodowania.

Wywalczymy wyższe odszkodowanie, gdy Ubezpieczyciel zaniżył wypłatę odszkodowania poprzez niedoszacowanie wartości pojazdu, zaniżył wartość roboczogodzin przeznaczonych na naprawę pojazdu, niezasadnie przyjął amortyzacji części uszkodzonych, nie zwrócił kosztów wynajmu samochodu zastępczego, czy nie wypłacił kosztów holowania uszkodzonego pojazdu. Uzyskamy odszkodowanie za uszkodzenie samochodu, także gdy samochód jest leasingowany.

Podejmując się sprawy dotyczącej odszkodowania za zalanie mieszkania, dbamy o to, aby we właściwy sposób zabezpieczyć środki dowodowe, które umożliwiają kompleksowe udokumentowanie poniesionej przez Klienta szkody. Na etapie postępowania sądowego, potrafimy rzetelnie i skrupulatnie odnieść się do opinii biegłych rzeczoznawców.

ODSZKODOWANIE Z ZUS


Jeśli byłeś ofiarą wypadku przy pracy lub zauważyłeś objawy choroby zawodowej to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego Aleksander Stal. Osobie, która na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługują jednorazowe odszkodowanie z ZUS i inne świadczenia. Prawnicy z naszej Kancelarii reprezentują Klientów bezpośrednio po zaistniałym wypadku przy pracy na każdym etapie i przed każdym organem, zarówno przed Inspekcją Pracy, przed zakładem pracy, jak i przed organami ścigania.

Prowadzimy również negocjacje z pracodawcą, udzielamy stosownej pomocy w dochodzeniu należnego zadośćuczynienia lub odszkodowania od pracodawcy. Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników, co może skutkować uzyskaniem zadośćuczynienia i odszkodowania, a nawet renty bezpośrednio od pracodawcy Świadczenia te są zupełnie niezależne od odszkodowania z ZUS. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal pomoże w uzyskaniu jak najwyższych kwot odszkodowania z ZUS, czy zadośćuczynienia od pracodawcy.

Nasi prawnicy od odszkodowań pomogą w skompletowaniu stosownej dokumentacji i sporządzeniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku ustala termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika. Lekarz ten w oparciu o badania i posiadaną dokumentacje medyczną orzeka o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu. Lekarz orzecznik, orzekając o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, ustala również jego stopień procentowy uszczerbku na zdrowiu. Czyni to w oparciu o wytyczne zawarte w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (tzw. tabela uszczerbkowa). Orzeczenie lekarza orzecznika jest doręczane ZUS, który ma od tego momentu 14 dni na wydanie decyzji. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie, które prawnicy z Naszej Kancelarii Prawnej również mogą przygotować.

ZADOŚĆUCZYNIENIE I ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ


Polskie przepisy przewidują możliwość uzyskania zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny zmarłej osoby. Zadośćuczynienie to jednorazowa kwota pieniężna przyznawana jako rekompensata za doznaną krzywdę. Krzywda zaś rozumiana jest jako cierpienie psychiczne, ból po stracie bliskiej osoby, lęk przed osamotnieniem, utrata poczucia bezpieczeństwa. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal pomoże w uzyskaniu stosownej a jednocześnie maksymalnie wysokiej kwoty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Do kręgu osób bezsprzecznie uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej należą: dzieci, małżonkowie, rodzice, wnukowie, dziadkowie oraz rodzeństwo osoby zmarłej. Analiza więzi emocjonalnej ze zmarłym, może doprowadzić do sytuacji, w której za najbliższych osoby zmarłej uznamy konkubentów, macochę czy synową. Należy również pamiętać, że roszczenie odszkodowawcze o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej może przejść na spadkobierców.

Osobą zobowiązaną do zapłaty stosownego zadośćuczynienia może być bezpośredni sprawca wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe, szpital lub pracodawca. Z reguły są to profesjonalne i duże firmy, od których przeciętny człowiek występujący bez prawnika, niewiele może uzyskać. Roszczenie z tytułu zadośćuczynienia pieniężnego nie jest wypłacane automatycznie w każdej sytuacji, w której doszło do śmierci osoby bezpośrednio poszkodowanej. Prawnicy od odszkodowań z Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal udzielają niezbędnej pomocy prawnej w uzyskaniu odpowiedniego zadośćuczynienia na drodze negocjacji przedsądowych lub w postępowaniu sądowym.

Zbadamy każdą sprawę gdzie takie zadośćuczynienie i odszkodowanie można uzyskać, ustalimy krąg osób uprawnionych, które mogłyby otrzymać takie zadośćuczynienie, zbadamy czy sprawa o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej nie jest przedawniona, a przed wszystkim oszacujemy wysokość kwot, których można się domagać w konkretnym przypadku. Pomożemy odzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, gdy postępowanie karne wobec sprawcy zostało umorzone (śmierć sprawcy wypadku, wypadek spowodowany przez osobę spokrewnioną), czy gdy ubezpieczyciel niesłusznie twierdzi, że osoba zmarła wyłącznie ponosi winę za spowodowanie wypadku. Odzyskamy należne zadośćuczynienie za śmierć, nawet gdy wypadek miał miejsce dawno temu (nawet do 20 lat wstecz). W wielu przypadkach skutecznie podważymy ugodę zawartą z zakładem ubezpieczeń i uzyskamy dalsze zadośćuczynienie za śmierć. Jeżeli uważasz, że dotychczas uzyskane zadośćuczynienie za śmierć jest zaniżone, dokonamy nieodpłatnej analizy sprawy oraz postaramy się odzyskać wyższe zadośćuczynienie na drodze sądowej.

Najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługują również inne roszczenia, takie jak: zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, renta odszkodowawcza dla bliskich zmarłego, stosowne odszkodowanie związane z pogorszeniem sytuacji życiowej. Jak wynika z naszej wieloletniej praktyki i obserwacji, dochodzi nierzadko do rażącego zaniżania wartości wypłacanych świadczeń z tytułu śmierci najbliższego członka rodziny. W związku z tym, przed rozpoczęciem negocjacji lub przed wystąpieniem do sądu, warto skorzystać z usług profesjonalnego prawnika, zajmującego się tematyką roszczeń odszkodowawczych.

ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY


Sprawy o odszkodowania za błąd medyczny, są niezwykle skomplikowane i wymagają specjalistycznej wiedzy zarówno medycznej jak i prawniczej. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal z Wrocławia to wiarygodna i doświadczona Kancelaria od prawa medycznego, która posiada niezbędne doświadczenie i wiadomości specjalistyczne z obu tych dziedzin. Odpowiednią miarą naszego doświadczenia jest ilość naszych wygranych spraw o odszkodowanie za błędy medyczne. Wygrywaliśmy sprawy o kalectwo dróg żółciowych, o odszkodowanie za amputację jądra po nierozpoznanym skręcie jądra, o odszkodowanie za błąd chirurgiczny i ortopedyczny i wiele innych.

W pierwszym etapie gromadzimy całą niezbędną dokumentację medyczną. Następnie dokonujemy analizy medycznej i prawnej, czy są spełnione przesłanki do roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny, czy nie doszło do przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za błąd medyczny.

W swojej analizie poddajemy ocenie, czy nie doszło także do naruszeń praw pacjenta i jego dóbr osobistych. Ustalimy także podmiot właściwy do zapłaty odszkodowania (zakład ubezpieczeń, szpital, lekarz na kontrakcie, czy Skarb Państwa). Ostatecznie reprezentujemy osobę poszkodowaną na skutek błędu medycznego w postępowaniu przed zakładem ubezpieczeń, przez Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych i wreszcie w postępowaniu przed Sądem.

Osiągnięty rezultat ma prowadzić nie tylko do wygrania na rzecz osoby poszkodowanej wysokiego odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny oraz renty, ale także ma służyć do zabezpieczenia osoby na przyszłość w przypadku pojawienia się dalszych komplikacji dla zdrowia osoby poszkodowanej w przyszłości (np. konieczność okresowego protezowania, czy stosowania ciągłej odpłatnej rehabilitacji). Kancelaria prowadzi także sprawy o odszkodowanie za zakażenia szpitalne, w tym o zakażenia wirusem HBV i HCV.