ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY


Pacjent, który padł ofiarą błędu medycznego ma prawo do zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd lekarski. Walka o odszkodowanie za błąd medyczny jest wieloletnią batalią, która musi być dokładnie zaplanowana i przemyślana. W całym procesie uzyskiwania odszkodowania za błąd lekarski niezbędna jest pomoc fachowca, jakim jest prawnik od błędów medycznych. Jeżeli pacjent błędnie oceni zasadność roszczenia o odszkodowanie za błąd medyczny, to narazi się na wiele dalszych traumatycznych przeżyć oraz ryzyko utraty sporych środków finansowych.

Odszkodowanie za błąd medyczny – definicja błędu w sztuce medycznej


Na próżno szukać definicji błędu medycznego w ustawach, rozporządzeniach, czy innych aktach prawnych. Prawnicy podejmowali wiele prób zdefiniowania pojęcia błędu medycznego, co znalazło odzwierciedlenie w literaturze prawniczej i licznych orzeczeniach sądów.


W literaturze przedmiotu przez pojęcie "błąd w sztuce medycznej", zwany także "błędem lekarskim", rozumie się naruszenie obowiązujących lekarza reguł postępowania, wypracowanych na podstawie nauki i praktyki.
Innymi słowy, błąd medyczny to nieprawidłowe postępowanie, którego skutków można było uniknąć przy zachowaniu zwykłej staranności, bez konieczności podejmowania działań nadzwyczajnych, w sytuacji kiedy był czas do namysłu.
Zgodnie z art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
Z opisanym obowiązkiem lekarza skorelowane jest prawo pacjenta do do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, które jest skonkretyzowane w art. 6. Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Kryteria błędu medycznego w orzecznictwie sądowym


W orzecznictwie sądowym widoczny jest nacisk na postrzeganie lekarza jako profesjonalisty i gwaranta przestrzegania najwyżej postawionych norm należytej staranności lekarskiej.


Od lekarza oczekuje się zachowania staranności, ocenianej pod kątem określonego wzorca, standardu postępowania, przy przyjęciu kryterium wysokiego poziomu przeciętnej staranności każdego lekarza, jako jego staranności zawodowej. Przy ocenie postępowania lekarza należy też mieć na względzie uzasadnione oczekiwanie nienarażenia pacjenta na pogorszenie stanu zdrowia, przydatny może być również test oparty na pytaniu, czy niekorzystnego skutku można było uniknąć oraz czy lekarz w danym przypadku powinien był i mógł zrobić więcej (lepiej).

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r., IV CSK 431/12

Błąd medyczny – odpowiedzialność na zasadzie winy


Odpowiedzialność za błąd medyczny, oparta jest na zasadzie winy z art. 415 kc, zgodnie z którym kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej.
Niezbędnymi przesłankami odpowiedzialności na tej podstawie są:
  • powstanie szkody, ustalenie osoby sprawcy szkody,
  • istnienie normalnego związku przyczynowego między szkodą a działaniem sprawcy
  • oraz wina po stronie sprawcy.

Zgodnie z art. 361 § 1 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Adekwatny związek przyczynowo - skutkowy, w myśl art. 6 kc, podlega udowodnieniu przez poszkodowanego pacjenta. Granice wyznaczające możliwości dowodowe wyznacza aktualny stan wiedzy medycznej.
W konsekwencji nie wymaga się, aby związek przyczynowy pomiędzy postępowaniem lekarza, a powstałą szkodą został ustalony w sposób pewny. Podkreślenia wymaga, że ustalenie w sposób pewny związku przyczynowego pomiędzy postępowaniem lekarza, a powstałą szkodą jest najczęściej niemożliwe, gdyż w świetle wiedzy medycznej w większości wypadków można mówić tylko o prawdopodobieństwie wysokiego stopnia, a rzadko o pewności, czy wyłączności przyczyny.
W tzw. procesach lekarskich nie wymaga się ustalenia związku przyczynowego w sposób absolutnie pewny.

Kto wypłaca odszkodowanie za błąd medyczny i błąd lekarza


To szpital, czy przychodnia odpowiada za błąd medyczny spowodowany przez pracownika (lekarza, pielęgniarkę) w myśl przepisu art. 430kc (kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynność).
Działalność lecznicza objęta jest obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
Poszkodowany pacjent w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może więc dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela (art. 822 § 4 kc). Przesłanką odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest wykazanie odpowiedzialności podmiotu leczniczego, który odpowiada za zawinione zachowanie swojego pracownika, czyli lekarza, pielęgniarki czy innego pracownika.
Reasumując, roszczenia o odszkodowanie za błąd medyczny można kierować zarówno bezpośrednio do podmiotu leczniczego, jak i jego ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń do samego lekarza, który udzielał świadczeń medycznych na podstawie tzw. kontraktu.

Odszkodowanie za błąd medyczny – jaki jest czas na uzyskanie odszkodowania


Okres czasu, w którym można dochodzić roszczeń o odszkodowanie za błąd medyczny ograniczony jest tzw. okresem przedawnienia. Złożenie pozwu o zapłatę po upływie danego okresu przedawnienia narazi pacjenta na przegrany proces i poniesienie znacznych kosztów procesu.
Podstawy termin na dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski to 3 lata. Okres ten należy liczyć od dnia zdarzenia wywołującego szkodę, zaistnienia szkody lub o dnia kiedy pacjent powziął wiadomość, co do podmiotu sprawcy lub też co do okoliczności iż poniesiona szkoda wyniknęła z błędu medycznego. Każdorazowo okres ten nie może jednak być dłuższy niż 10 lat, od daty zaistnienia błędu medycznego.
Podstawowy 3-letni okres przedawnienia może ulec do lat 20, jeżeli sprawca błędu medycznego zostanie skazany prawomocnym wyrokiem karnym za czyn będący przestępstwem (np. czyn z art. 156 kk) lub w też toku procesu cywilnego o zapłatę odszkodowania, pacjent udowodni iż lekarz popełnił przestępstwo.
W stosunku do dziecka – ofiary błędu medycznego, roszczenie o odszkodowanie za błąd medyczny nie może ulec przedawnieniu wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Błędy medyczne – najczęstsze rodzaje błędów medycznych


Najczęściej roszczenia pacjentów związane są z błędami medycznymi zaistniałym w tzw. dziedzinach zabiegowych. Są to błędy w chirurgii, ginekologii i położnictwie, urologii oraz chirurgii kręgosłupa. Zdarzenia wywołujące błąd medyczny są więc powiązane z zabiegami operacyjnymi.

Błąd medyczny w chirurgii


Kalectwo dróg żółciowych

Wraz z rozwojem videochirurgii, coraz więcej błędów chirurga jest związanych z operację usunięcia pęcherzyka żółciowego. Błąd ten wywołuje kalectwo dróg żółciowych.


Kalectwo dróg żółciowych w laparoskopii jest spowodowane nieodwracalnym uszkodzeniem dróg żółciowych lub / i naczyń wątrobowych.
Skutkiem jatrogennego uszkodzenia dróg żółciowych jest trwałe kalectwo żółciowe, konieczność wykonania skomplikowanych operacji naprawczych dróg żółciowych, a nawet usunięcia płata wątroby.

Czytaj więcej


Zakrzepica i zatorowość płucna

Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych może być spowodowana m.in. długotrwałym unieruchomieniem, urazem stłuczeniowym, zażywaniem leków. Przeoczenie tego stanu przez lekarza, może prowadzić do powstania zatorowości płucnej, która może doprowadzić do trwałego kalectwa, a nawet śmierci pacjenta.


Błąd medyczny w chirurgii kręgosłupaSzczególnym powikłaniem są niedowłady po operacjach skrzywień kręgosłupa. Niewłaściwe umiejscowienie śrub mocujących pręty, może powodować ich ucisk na rdzeń kręgowy, prowadząc do jego uszkodzenia i niedowładu kończyn.

Błąd medyczny ginekologiczny i położniczy


Uszkodzenie moczowodu

Pośród najczęstszych roszczeń za błąd medyczny w ginekologii, należy wyróżnić uszkodzenie - przecięcie, podwiązanie moczowodu.
Podczas zabiegów usunięcia macicy, operator w sposób niezamierzony uszkadza jeden z moczowodów. Skutkiem tego może być nawet konieczność usunięcia nerki, czy wytworzenie urostomii.


Błąd medyczny położniczy i okołoporodowy

Odszkodowanie za błąd okołoporodowy, to duża część roszczeń związanych z nieprawidłowo prowadzoną akcją porodową.
Zaniedbania podczas porodu mogą prowadzić do śmierci płodu, nieodwracalnego niedotlenienia noworodka, zaburzeń neurologicznych. Niedozwolony rękoczyn zastosowany w trakcie porodu naturalnego może wywołać porażenie splotu barkowego.Nieprawidłowo prowadzona akcja porodowa może prowadzić do rozległego krwotoku z narządu rodnego, skutkującego usunięciem macicy a nawet śmiercią matki.

Błąd medyczny w urologii


Niedostateczna diagnostyka i zbagatelizowanie objawów chorobowych może prowadzić do przeoczenia dokonywującego się skrętu jądra. Niezdiagnozowanie tej choroby, niewykonanie o czasie badania różnicującego, jakim jest usg doppler jąder, może skutkować dokonaniem się skrętu jądra, jego martwicą, a w konsekwencji wywoła konieczność amputacji jądra. To upoważnia pacjenta do uzyskania odszkodowania za nierozpoznanie skrętu jądra i usunięcie jądra.

Skręt jądra - więcej

Odszkodowanie za błąd medyczny
krok po kroku


Błąd medyczny – co ma zrobić pacjent?


Nie każde niekorzystne zdarzenie dla zdrowia pacjenta jest spowodowane błędem medycznym. Jest wręcz odwrotnie, większość takich zdarzeń nie jest błędem medycznym.
Jeżeli jednak pacjent podejrzewa, że padł ofiarą błędu medycznego powinien w pierwszej kolejności postarać się zabezpieczyć wszelkie dowody związane z jego leczeniem.
Oznacza to:
  • zebranie pełnej dokumentacji z leczenia,
  • zapisanie danych ewentualnych świadków, którzy przebywali wraz z roszczącym na jednej sali chorych w szpitalu
  • skrupulatne zbieranie całej dokumentacji medycznej z leczenia poszitalnego wraz z rachunkami za poniesione koszty leczenia
W następnym etapie należy zgłosić się na prawnika od błędów medycznych, który ma praktykę w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za błąd medyczny.
Doświadczony prawnik - adwokat medyczny, znający się także na medycynie powinien udzielić obszernej informacji, odnośnie prawdopodobieństwa zaistnienia błędu medycznego. Prawnik od błędów medycznych także przedstawi możliwe drogi prawne do uzyskania odszkodowania za błąd lekarski oraz wskaże dalsze kroki, jakie winien podjąć poszkodowany pacjent.

Odszkodowania za błąd medyczny, to nasza specjaność! Pomagamy także w sprawach o odszkodowanie za błąd lekarski.

Błąd medyczny, a naruszenie praw pacjenta


Nie zawsze można udowodnić, czy uprawdopodobnić błąd medyczny.
Dlatego należy także rozważyć, czy w procesie diagnostyczno-leczniczym nie doszło do naruszeń prawa pacjenta.
Naruszenie praw pacjenta, stanowi odrębną podstawę do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia dla pacjenta.
Szczególnym naruszeniem prawa pacjenta, jest naruszenie prawa pacjenta do informacji. Do naruszeń tego prawa najczęściej dochodzi, w procesie uzyskiwania od pacjenta zgody na zabieg operacyjny.
Pacjent powinien być obszernie poinformowany o przyczynie hospitalizacji, planowanym leczeniu, możliwościach leczenia alternatywnego, możliwości wystąpienia powikłań i rokowaniach.
Jeżeli zgoda na zabieg operacyjny została podpisana przez pacjenta bez wcześniejszego poinformowania go o powyższych okolicznościach, bez możliwości wcześniejszego zadawania przez pacjenta pytań – taka zgoda nie może być uznana za zgodę świadomą (inaczej: zgoda nieuświadomiona).
Niedopuszczalne jest podpisywanie zgody na zabieg operacyjny w obecności pielęgniarki, czy złożenie podpisu pod zgodą na operację po zażyciu premedykacji (np. po relanium, czy dormicum).
Podpisanie przez pacjenta szablonu zgody na operację, nie jest jednoznaczne ze świadomą zgodę na przeprowadzenie danej operacji.
Jeżeli doszło do sytuacji opisanych powyżej, oznacza to że pacjent z powodzeniem może rościć o zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta.

Zapoznaj się - nasze wyroki w sprawach o błąd medyczny


Odszkodowanie za błędnie wypisany lek

Odszkodowanie za uszkodzenie moczowodu

Odszkodowanie za kalectwo dróg żółciowych

Odszkodowanie za uszkodzenie kręgosłupa

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ W SPRAWIE BŁĘDU MEDYCZNEGO