Renta rodzinna dla dziecka – ile wynosi i do kiedy się należy

renta rodzinna dla dziecka

Renta rodzinna dla dziecka – ile wynosi i do kiedy się należy

Renta rodzinna dla dziecka – w jakich warunkach przysługuje renta na dziecko. Do jakiego wieku dziecko może pobierać rentę rodzinną. Ile wynosi renta rodzinna? Są to pytania na , które odpowiemy w niniejszym wpisie.

Renta rodzinna dla dziecka – do kiedy dziecko może pobierać rentę rodzinną po śmierci rodzica?

 

Regulacje dotyczące renty rodzinnej znajdują się w Ustawie o emeryturach i rentach z FUS z dnia 17 grudnia 1998r. z późn. zm. Stosownie do art. 65 ust. 1 tej ustawy:

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.”

Z powyższego wynika, że renta rodzinna jest pochodna wobec świadczenia, które osoba zmarła faktycznie otrzymywała lub też spełniała warunki do jego otrzymania. Jeśli zatem dana osoba nie otrzymywała renty lub emerytury i nie spełniała przesłanek do uzyskania tego rodzaju świadczeń, nie będzie możliwe swego rodzaju „przejście” takiego świadczenia po jej śmierci na innego członka rodziny.

 

Kto może otrzymać rentę rodzinną?

 

Podmioty uprawnione do renty rodzinnej zostały zdefiniowane w art. 67 ust. 1 przywoływanej ustawy, zgodnie z którym:

„Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający warunki określone w art. 68-71:

1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;

3) małżonek (wdowa i wdowiec);

4) rodzice.”

 

Kiedy dziecko zmarłego może otrzymać rentę rodzinną?

 

Szczegółowe regulacje dotyczące przesłanek, które muszą spełnić dzieci osoby zmarłej, aby uzyskać rentę rodzinną zdefiniowano w art. 68 ustawy, stosownie do którego:

„1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

1) do ukończenia 16 lat;

2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo

3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

  1. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.”

Do kiedy renta rodzinna

 

Z analizy powyższego przepisu wynika, że w istocie ustawodawca przyjmuje istnienie 3 grup dzieci legitymowanych do skutecznego wnioskowania o rentę rodzinną. O ile pierwsze dwie grupy (dzieci do ukończenia 16. roku życia + dzieci uczące się do ukończenia 25. roku życia) zwykle nie dostarczają problemów interpretacyjnych, to trzecia grupa uprawnionych dzieci wymaga szerszego omówienia, co jest przedmiotem niniejszego wpisu.

 

Czy jest możliwe pobieranie renty rodzinnej po zakończeniu nauki w szkole lub na studiach?

 

Dziecko, aby skutecznie ubiegać się o rentę rodzinną po zmarłym rodzicu – bez względu na swój wiek – musi udowodnić, że jest całkowicie niezdolne do pracy, a dodatkowo, że całkowita niezdolność do pracy powstała w określonym wieku, tj. „do ukończenia 16 lat” albo „do ukończenia nauki w szkole jeżeli przekroczyło 16 lat życia nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia”.

 

Analizując zatem konkretny przykład, możliwe jest uzyskanie renty rodzinnej przez 50-letnią osobę, jeśli pobierający emeryturę 70-letni rodzic tej osoby zmarł. Konieczne jest jednak udowodnienie, że osoba ta pozostaje całkowicie niezdolna do pracy, a sama niezdolność powstała w konkretnym okresie. W praktyce, trudność w udowodnieniu takich okoliczności polega na tym, że wymaga często cofnięcia się do okresu sprzed 30, czy nawet 40 lat, aby ocenić stan zdrowia osoby wnioskującej. Wymaga to zatem zarówno zebrania przez osobę zainteresowaną dokumentacji medycznej sprzed lat, jak również sformułowania odpowiednich wniosków dowodowych, szczególnie wniosków o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych sądowych z zakresu medycyny o odpowiednich specjalnościach, którzy ocenią stan zdrowia osoby wnioskującej, jej ewentualną niezdolność do pracy, a także datę powstania tej niezdolności.

 

Ile wynosi renta rodzinna

 

Wysokość renty rodzinnej jest zależna od wynagrodzenia, jakie uzyskiwała osoba zmarła. Drugim czynnikiem wpływającym na wysokość renty rodzinnej jest liczba osób uprawnionych do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym.

Wysokość renty rodzinnej wynosi:

85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;

90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;

95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

 

Czy warto zlecić prowadzenie sprawy prawnikowi od ubezpieczeń społecznych?

 

Składając odwołanie od decyzji wydanej przez ZUS nie mamy przymusu korzystania z profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest np. radca prawny od spraw ZUS. Nie można jednak zapominać, że postępowanie sądowe wymaga naszego aktywnego działania – odpowiedniego formułowania wniosków, składania we właściwym czasie pism procesowych, czy też zadawania biegłym sądowym szczegółowych pytań z zakresu medycyny. Strona nie może pozostawać bierna i oczekiwać, że Sąd niejako zastąpi jej działania i z urzędu, a jednocześnie wyłącznie w interesie strony odwołującej się podejmie wszystkie niezbędne kroki, aby wyjaśnić całokształt okoliczności sprawy. Dlatego też, zlecenie sprawy prawnikowi od ubezpieczeń społecznych może zwiększyć szansę na powodzenie sprawy.

 

Odmowa renty rodzinnej przez ZUS – kancelaria z Wrocławia

 

Jeśli zatem otrzymali Państwo odmowę przyznania renty rodzinnej przez ZUS, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną od renty rodzinnej. Na wstępie poprosimy Państwa o przesłanie samej decyzji i wskazanie konkretnej daty, kiedy doręczono Państwu decyzję ZUS. Musimy bowiem pamiętać, że na skuteczne wniesienie odwołania, przepisy prawa przewidują określony termin, który nie powinien być przekroczony. Równocześnie, prosimy Państwo o przesłanie zarówno dokumentów, jak i opisu stanu faktycznego odnośnie stanu zdrowia, który ma uzasadniać całkowitą niezdolność do pracy.

 

Prawnik od renty rodzinnej

 

Po szczegółowej analizie Państwa sprawy, prawnik od spraw ZUS pomoże ocenić samą zasadność wystąpienia z odwołaniem, sformułuje wnioski dowodowe (w tym wnioski o biegłych odpowiedniej specjalności medycznej), a także przeprowadzi Państwa przez całe postępowanie sądowe. Należy również podkreślić, że – po otrzymaniu opinii biegłych – strona ma możliwość złożenia zarzutów i zadania biegłemu dalszych pytań. Mając duże doświadczenie w sprawach związanych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń dbamy o to, aby złożone do biegłych dalsze pytania były szczegółowe i dążyły do kompleksowego wyjaśnienia sprawy.

 

Nasza kancelaria prawna od spraw ZUS znajduje się w mieście Wrocław, ale podejmujemy się spraw przeciwko ZUS na terenie całego kraju. Otrzymałeś odmowę renty rodzinnej z ZUS – skontaktuj się z naszym prawnikiem od spraw ZUS. Wiemy, jak wygrać z ZUS sprawę o rentę rodzinną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × 2 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close