odmowa zapłaty VAT z odszkodowania OC

odszkodowanie dla leasingobiorcy VAT

Czy odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypłacone leasingobiorcy ma obejmować 50% VAT?

Leasingobiorca mający prawo do odliczenia 50% VAT lub będący zwolniony z podatku VAT, może spotkać się z przykrą niespodzianką w przypadku gdy powstanie szkoda na leasingowanym pojeździe z winy innego podmiotu.

Leasingobiorca w przypadku stłuczek i kolizji z winy innego sprawcy kieruje swoje roszczenia do zakładu ubezpieczeń ubezpieczającego pojazd sprawcy. Sprawa wydaje się prosta i szybka.

Leasingobiorca zgłasza zaistnienie szkody do leasingodawcy. Ten wyraża zgodę na likwidację szkody w wybranej stacji ASO i na rozliczenie z wypłatą odszkodowania do rąk ASO. Leasingobiorca podpisuje w stacji ASO oświadczenie, z którego wynika iż w przypadku odmowy zapłaty całości lub części kosztów naprawy pojazdu przez zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza polisą OC pojazd sprawcy, to on jako użytkownik – leasingobiorca zapłaci warsztatowi samochodowemu brakującą kwotę za naprawę pojazdu.

W chwili odbioru pojazdu z warsztatu leasingobiorca dowiaduje się, iż jest zobowiązany do opłacenia całości kwoty VAT z faktury naprawy pojazdu.

Jeżeli leasingobiorca może odliczyć jedynie 50% naliczonej stawki VAT, oznacza to że pozostałe 50% naliczonej stawki VAT musi pokryć „z własnej kieszeni”. Co gorsza poszkodowany Leasingobiorca nie może pokryć tej straty z polisy AUTO- CASCO.

Które zakłady ubezpieczeń odmawiają zapłaty odszkodowania OC z VAT?

Wśród znanych nam ubezpieczycieli, którzy stosują krzywdzące praktyki są:

  • PZU S.A.
  • Allianz
  • Link4
  • InterRisk
  • Generali
  • Gothaer
  • TUW

O jakiej stracie z VAT jest mowa?

Załóżmy, że Leasingobiorca luksusowego pojazdu będącego na gwarancji, otrzyma ze stacji ASO fakturę VAT za naprawę uszkodzonego pojazdu na kwotę 25.000zł netto. Podatek VAT dodany do tej kwoty wynosi 5.750zł. Leasingobiorca może odliczyć 50% z naliczonej kwoty VAT – czyli 2.875zł. Druga połowa naliczonego podatku VAT – tj. 2.875zł stanowi czystą stratę! Jeżeli poszkodowany leasingobiorca jest zwolniony z opłacenia VAT, to jego strata wyniesie aż 5.750zł!

Stanowisko zakładów ubezpieczeń w przedmiocie zwrotu VAT z ubezpieczenia OC sprawcy

Ubezpieczyciele powołują się na okoliczność, iż właścicielem uszkodzonego pojazdu jest fundusz leasingowy. W związku z powyższym, to on zdaniem ubezpieczycieli odnosi szkodę w majątku. Skoro leasingodawca, ma możliwość odliczenia 100% naliczonej stawki VAT, to nie ma przesłanek aby ubezpieczyciel wypłacał odszkodowanie w kwocie powiększonej o ten podatek.

Poniżej cytujemy stanowisko PZU S.A. w jednej ze spraw, którą prowadziliśmy:

Należy zwrócić uwagę na istotny fakt, że w dokumentacji szkody nie znajduje się materiał, z którego by wynikał prawny i faktyczny powód niemożności odliczenia podatku VAT przez leasing. Bezsprzecznie podczas trwania umowy leasingu, właścicielem pojazdu pozostaje leasingodawca i to ten właśnie podmiot – jako posiadacz samoistny poniósł uszczerbek w majątku, spowodowany uszkodzenie pojazdu.

Jak walczyć z ubezpieczycielem OC, który nie chce zapłacić VAT za naprawę pojazdu?

Powiedzmy sobie szczerze: ubezpieczyciele dobrowolnie nie zapłacą brakującej części podatku VAT. Na chwilę obecną nie prowadzone są żadne prace legislacyjne mające na celu rozwiązanie problemu.

Jedyną drogą odzyskania zapłaconego 50% VAT jest złożenie powództwa o zapłatę brakującego VAT przeciwko ubezpieczycielowi. Wytoczenie powództwa winno być poprzedzone dogłębną analizą umowy leasingowej, ogólnych warunków leasingu i regulaminu leasingu. Nadto należy zwrócić uwagę, czy przedmiot leasingu jest objęty leasingiem operacyjnym czy finansowym.

Wśród zapisów powyższych dokumentów pozwalających skutecznie walczyć z ubezpieczycielem OC mogą być m.in. takie:
– Leasingobiorca ponosi koszty eksploatacji, koszty napraw i remontu pojazdu
– Leasingobiorca na własny koszt ma wykonywać przeglądów, konserwacji i napraw pojazdu
warsztat naprawczy wystawia fakturę dokumentujący naprawę pojazdu na Leasingobiorcą
– ewentualne różnice pomiędzy kwotami wynikającymi z FVAT wystawionych z tytułu naprawy a kwotą należnego odszkodowania pokrywa Korzystający

Jeżeli analiza powyższych dokumentów prowadzi do wniosku, iż to leasingobiorca jest stroną poszkodowaną, to na jego rzecz winna być zapłacona pełna kwota odszkodowania, zgodnie z art. 361 § 2 k.c., a więc kwota netto powiększona o 50% VAT lub nawet o cały VAT (jeżeli leasingobiorca jest podmiotem zwolnionym z podatku VAT).

Należy w tym miejscu przywołać Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 2007-05-17 III CZP 150/06:

Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego. Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2007-05-17 III CZP 150/06

Jeżeli ubezpieczyciel z polisy OC odmawia wypłaty należnego VAT, zgłoś się do naszej Kancelarii. Dokonamy analizy Twojej sprawy, a w przypadkach uzasadnionych będziemy w Twoim imieniu dochodzić niewypłaconej kwoty VAT z odszkodowania OC sprawcy w postępowaniu sądowym.

2 Comments

  1. Krzysztof pisze:

    Jestem ubezpieczony w towarzystwie zagranicznym, najlepsze rozwiązanie, polecam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 + trzy =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close