PRAWO AUTORSKIE I PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ


Zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, są coraz bardziej istotne dla znacznej ilości osób. Jednocześnie, problemy pojawiające się w tym zakresie sprawiają, że pomoc dobrego adwokata lub radcy prawnego jest wymagana.

Prawnicy z Kancelarii Radcy Prawnego z Wrocławia posiadają rozległą wiedzę z zakresu praw autorskich i doradzą w czynnościach zmierzających do skutecznego nabycia, zbycia lub upoważnienia do korzystania z tego typu praw. Pomożemy sporządzić umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych, która spowoduje trwałe nabycie praw do korzystania z utworu np. zdjęcia. Napiszemy umowę licencji, która pozwoli na korzystanie z utworu, pozostawiając jednak własność twórcy. Nasza pomoc prawna pozwoli uregulować wszystkie wymagane przez przepisy prawa autorskiego kwestie i sprawi, że nie powstaną między stronami żadne konflikty, co do korzystania z praw autorskich. Doświadczony radca prawny bądź adwokat udzieli także porady co do korzystania z osobistych praw autorskich, które nie mogą być przedmiotem obrotu.

Uzyskanie prawa z patentu na wynalazek czy prawa ochronnego na wzór użytkowy wymaga przeprowadzenia skomplikowanej procedury przed Urzędem Patentowym. Pomożemy złożyć odpowiednie wnioski, udzielimy porady prawnej co do możliwości korzystania z cudzego wynalazku lub wzoru użytkowego. Radca prawny bądź adwokat sporządzi umowę licencji, pozwalającą na korzystanie z patentu. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal zajmie się także kwestią udzielenia licencji otwartej – prowadzimy doradztwo prawne co do złożenia w Urzędzie Patentowym oświadczenia o gotowości udzielenia licencji bądź w zakresie licencji dorozumianej. Dzięki naszym prawnikom postępowanie przed Urzędem Patentowym będzie proste i przejrzyste i zakończy się wpisem do rejestru patentowego i wydaniem dokumentu patentowego.

Co istotne, nasza porada prawna będzie tania, w porównaniu do ewentualnego wysokiego odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenia praw autorskich, wynikające z nieznajomości prawa autorskiego.

PRAWO INTERNETU


Doradzamy, w ramach stałej lub doraźnej pomocy prawnej, podmiotom gospodarczym, które zajmują się świadczeniem usług, wykorzystując sieć internetową. Tworzymy regulaminy stron internetowych, polityki plików cookies i polityki prywatności, które we właściwy sposób zabezpieczają interesy naszego Klienta. Wiemy w jaki sposób sporządzić regulamin sklepu internetowego, tak aby był zgodny z przepisami prawa i nie zawierał klauzul niedozwolonych.

Na życzenie Klienta, sporządzamy opinie prawne dotyczące możliwości wykorzystania ogólnodostępnych źródeł pochodzących z Internetu (obrazy, filmy, pliki muzyczne itp.), a także chronimy Klientów przed bezprawnym wykorzystaniem efektów ich działalności.

Pomagamy w prawidłowej rejestracji zbioru danych osobowych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Udzielamy porad prawnych dotyczących zbioru danych podlegających rejestracji oraz tych, które zostały z tego obowiązku zwolnione.

Dbamy również o ochronę wizerunku Klienta w sieci internetowej i oceniamy zasadność wystąpienia z ewentualnym roszczeniem z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Skutecznie zwalczamy środkami prawnymi wpisy na portalach społecznościowych, które naruszają dobre imię naszych klientów (tzw. hate).

PRAWO ENERGETYCZNE


Udzielamy porad prawnych Klientom, którzy są właścicielami nieruchomości, przez które przebiegają lub dopiero mają przebiegać linie energetyczne. Pomagamy ustalić kto jest właścicielem linii energetycznej, czy ma tytuł prawny do korzystania z nieruchomości Klienta oraz kiedy powstała sama linia.

W przypadku linii elektroenergetycznej które już istnieją, oceniamy zasadność wystąpienia do przedsiębiorcy energetycznego z żądaniem odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości , wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z tej nieruchomości oraz ustanowienia odpłatnej służebności przemysłu.

Gdy budowa linii dopiero jest planowana, reprezentujemy właścicieli nieruchomości w negocjacjach z przedsiębiorstwem przesyłowym.

Wiemy na jakie okoliczności zwrócić szczególną uwagę, chcąc uzyskać najwyższe odszkodowanie za słupy energetyczne i linie energetyczne, którego wysokość usatysfakcjonuje Klienta.

W przypadku znalezienia kompromisu pomiędzy żądaniami naszego Klienta i propozycją przedsiębiorcy przesyłowego, sprawdzamy poprawność zapisów projektu aktu notarialnego, który stanie się podstawą ustanowienia służebności przemysłu.

Jeśli zaś nie uda się zakończyć sprawę polubownie, reprezentujemy właścicieli nieruchomości w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami powszechnymi.