Każdy z małżonków jest uprawniony do wytoczenia powództwa o rozwód. Polskie przepisy nie wyliczają konkretnych okoliczności, które mogą stać się podstawą rozwodu. Przyjęto rozwiązanie, w myśl którego uzyskanie rozwodu jest możliwe tylko wtedy, gdy między małżonkami nastąpił „zupełny i trwały rozkład pożycia”. W każdej sprawie rozwodowej to Sąd bada i ustala, czy taki rozkład pożycia występuje.

Rozwód może nie zostać orzeczony, mimo spełnienia ww. przesłanek w następujących sytuacjach: ze względu na dobro wspólnych dzieci, gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub gdy orzeczenia rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi z małżonków odmówi wyrażenia zgody. Sformułowania te są bardzo ogólnikowe i mają charakter nieostry, ocenny. To postępowanie dowodowe ma na celu ustalenie okoliczności dotyczących np. rozkładu pożycia czy sytuacji dzieci.

Pamiętaj, iż Sąd nie daje rozwodu. Sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, jeżeli zostaną wypełnione pozytywne przesłanki do jego orzeczenia, przy jednoczesnym braku przesłanek negatywnych. To na prawniku, czyli adwokacie czy radcy prawnym od rozwodu spoczywa obowiązek właściwej reprezentacji strony, aby ostatecznie przekonać Sąd, iż zostały wypełnione przesłanki do orzeczenia rozwodu.

Każdy z małżonków jest przesłuchiwany przez Sąd zazwyczaj w sposób bardzo wyczerpujący, więc warto być do tego przygotowanym przez prawnika specjalizującego się w sprawach rozwodowych z Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal z Wrocławia.

Orzekając rozwód, Sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Orzeczenie co do winy zostaje zamieszczone w sentencji wyroku, podobnie jak orzeczenie o rozwodzie. Przypisanie małżonkowi winy w spowodowaniu rozkładu pożycia wymaga ustalenia, że zostały naruszone obowiązki małżeńskie. Stwierdzenie w wyroku rozwodowym winy małżonka może pociągać za sobą wiele skutków prawnych.

Niezależnie jakim rozstrzygnięciem będą Państwo zainteresowani - czy chcą Państwo wystąpić z powództwem o rozwód z orzeczeniem o winie lub bez, czy też to Państwa małżonek złożył pozew o rozwód – prawnik od rozwodów z naszej Kancelarii od rozwodów we Wrocławiu, udzieli niezbędnej pomocy prawnej i profesjonalnie poprowadzi Państwa sprawę.

Wytaczając powództwo o rozwód, należy również pomyśleć o regulacji takich spraw jak wykonywanie obowiązku alimentacyjnego, sprawowanie pieczy nad wspólnym małoletnim dzieckiem, utrzymywanie kontaktów z dzieckiem czy o zakresie i sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Nasza Kancelaria Prawna specjalizuje się w rozwodach i pomaga w sprawach rozwodowych, od pierwszej rozwodowej porady prawnej udzielając szczegółowych informacji o Państwa prawach, instruuje jak przygotować niezbędne dowody na zdradę małżonka, a dalej formułując pisma procesowe, jak również reprezentując Państwa na posiedzeniach przed sądem. Staramy się aby rozwód uzyskać szybko, zminimalizować jego negatywne konsekwencje oraz koszty.

Zlecając nam swoją sprawę rozwodową mogą być Państwo pewni, że radca prawny zajmie się również problemami towarzyszącymi rozwodowi: ustaleniem kontaktów z dziećmi, ustaleniem władzy rodzicielskiej, określeniem wysokości alimentów, ustaleniem kto ponosi winę za rozwód. Efektami działań naszych prawników są: spokój i bezpieczeństwo Państwa dzieci, mniej stresu dla Klienta, wyegzekwowanie środków na życie dla Klienta oraz dzieci.

Proszę pamiętać, iż radcę prawnego od rozwodów obowiązuje tajemnica zawodowa. Tak więc jakakolwiek informacja związana z prowadzeniem sprawy o rozwód, nawet ta najbardziej intymna, nie może być przez prawnika od rozwodów nie dotrzymana. Zapewniamy całkowitą dyskrecję w sprawach rozwodowych. Państwa rozprawa o rozwód w Sądzie będzie także się odbywać bez zbędnego udziału osób trzecich, czy też mediów.

Alimenty mogą być także orzeczone w rezultacie dobrze sformułowanego pozwu rozwodowego. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Stala pomoże w szybkim uzyskaniu środków na utrzymanie małoletnich dzieci lub dorosłych członków rodziny. Nasz prawnik ustali z Państwem możliwości finansowe zobowiązanych do alimentacji oraz wszystkie koszty utrzymania. Radca prawny udzieli również niezbędnego wsparcia w udowodnieniu faktycznie uzyskiwanych dochodów rodziców (i innych zobowiązanych do alimentacji) bądź współmałżonka. Naszym celem w prowadzonych sprawach o alimenty lub środków na zaspokojenie potrzeb rodziny jest uzyskanie jak największych środków na życie dla dzieci lub dla Państwa oraz zapewnienie godnej przyszłości.

Co więcej, w razie zmiany potrzeb jak i możliwości zarobkowych, można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli zatem wzrosły lub zmalały potrzeby uprawnionego bądź zobowiązanego, można do sądu złożyć odpowiedni pozew, w czym Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal udzieli Państwu niezbędnej pomocy prawnej w formie porady prawnej, sporządzenia pism procesowych bądź reprezentacji przed sądem.

Reasumując, jeżeli uważasz że alimenty wypłacane dla dziecka są zbyt niskie, wówczas zgłoś się do naszej kancelarii od alimentów, a my ocenimy o jakie zwiększenie alimentów należy wystąpić przeciwko osobie zobowiązanej do zapłaty alimentów. Ponieważ zależy nam na szybkim uzyskaniu wyższych alimentów dla dziecka, nasz prawnik od alimentów wystąpi także z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia o alimenty, tak aby wypłata zwiększonych alimentów nastąpiła jak najszybciej. Radca prawny może także ocenić czy jest możliwość uzyskania wyższych alimentów z datą wsteczną.

Polskie prawo rodzinne przewiduje, że małżonkowie w czasie trwania małżeństwa są zobowiązani do zaspokajania potrzeb rodziny i jej członków ( dzieci oraz małżonków). Obowiązek ten ciąży na obojgu małżonkach w równym stopniu, proporcjonalnie do możliwości zarobkowych i majątkowych. W trakcie małżeństwa przysługują różne sposoby dochodzenia świadczeń – można złożyć pozew o przyczynienie się do zaspokojenia życiowych potrzeb rodziny, bądź wniosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka. Małżonek rozwiedziony może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania. W przypadku gdy żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozpadu pożycia, każdy z nich może wnieść o ustanowienie alimentów.

Przesłankami zasądzenia alimentów od drugiego małżonka są: brak winy małżonka, niedostatek małżonka (małżonek nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb, ale nie znaczy to, że obydwoje maja żyć na takim samym poziomie) oraz możliwości zarobkowe współmałżonka. Obowiązek alimentacyjny istnieje między rozwiedzionymi małżonkami, również, gdy sąd zaniechał orzekania o winie, a także jeżeli orzeczono rozwód z winy obojga małżonków.

Jeżeli rozwód orzeczono z wyłącznej winy jednego z małżonków, roszczenie alimentacyjne może przysługiwać tylko drugiemu z nich. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal zajmuje się również pomocą prawną w zakresie uzyskiwania alimentów dla dziecka. Możemy uzyskać alimenty nawet dla dziecka pełnoletniego, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać. Nie ma tutaj ściśle określonej granicy np. wiekowej. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Może również istnieć obowiązek alimentacyjny dziadków i rodzeństwa, gdy nie będzie mógł zostać zrealizowany przez rodziców i w takich sprawach również radca prawny może Państwa reprezentować.

KONTAKTY Z DZIECKIEM


Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal pomoże Państwu w ustaleniu kontaktów z dzieckiem. Rozstrzygnięcie o kontaktach wydaje sąd rodzinny, przed którym prawnicy z Naszej Kancelarii będą Państwa reprezentować. Sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem może się toczyć na wniosek rodzica (lub rodziców) lub dziecka (dziecko może działać osobiście, jeżeli ukończyło 13 lat). Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Kontakty z dzieckiem to jedna z najbardziej spornych i kontrowersyjnych kwestii w zakresie wzajemnych obowiązków rodzicielskich. W sytuacji, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia, niebezpieczeństwem dla pozostawienia kwestii kontaktów bez uregulowania ich przez sąd, jest osłabienie się więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

Zabezpieczenie kontaktów minimalizuje pogłębianie się dalszego konfliktu na tym tle, daje poczucie stabilizacji zarówno uprawnionemu rodzicowi jak i samemu dziecku. Kontakty mogą przybrać różną formę: począwszy od osobistych kontaktów, poprzez odprowadzanie dziecka do szkoły, ustalenie kontaktów telefonicznych aż po ustalenie spędzania Świąt, uroczystości rodzinnych oraz ferii letnich i zimowych. Uregulowanie kontaktów z małoletnim może dotyczyć również rodzeństwa i dziadków dziecka. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal we Wrocławiu pomoże Państwu w sporządzeniu odpowiedniego pozwu bądź treści umowy.

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, Sąd ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem. Polskie prawo rodzinne zawiera przykładowy katalog sposobów ograniczenia utrzymywania kontaktów. Prawnicy z Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal pomogą Państwu w sfomułowaniu wniosków: o zakazanie spotykania się z dzieckiem, zakazanie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców, ograniczenie kontaktu do określonego sposobu porozumiewania się na odległość bądź zakazanie porozumiewania się na odległość. W przypadku poważnego zagrożenia lub naruszenia dobra dziecka, możemy wnieść do Sądu o całkowite zakazanie utrzymywania kontaktów.

Celem działań prawników z Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal jest przede wszystkich ochrona dobra dziecka. W pierwszej kolejności ustalamy jakie są potrzeby dziecka w zakresie kontaktu z drugim rodzicem, dalej ustalamy jak często mają się odbywać kontakty, określamy czy drugi rodzic może zabierać dziecko poza miejsce zamieszkania - a może kontakty powinny odbywać się tylko w obecności jednego z rodziców lub przy udziale kuratora?

Celem działań Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal jest zapewnienie dziecku prawidłowego rozwoju poprzez ustalenie odpowiednich do jego potrzeb kontaktów. W razie utrudniania uprawnionemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem pomożemy, ponieważ radca prawny Aleksander Stal zna odpowiednie instrumenty, które to zakończą.

WŁADZA RODZICIELSKA


Władza rodzicielska to przede wszystkim zespół obowiązków rodziców względem dziecka. W najprostszej postaci władza rodzicielska sprowadza się do dbania o dobro dziecka, do zapewnienia mu warunków rozwoju osobowego (duchowego) i egzystencji materialnej. Władza rodzicielska obejmuje całokształt spraw dziecka i opiekę nad jego osobą, zarząd jego majątkiem oraz jego reprezentowanie.

Usługi Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal związane z prowadzeniem sprawy, której przedmiotem jest regulacja władzy rodzicielskiej, obejmują swoim zakresem również ustalenie osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem, określenie sposobu zarządu majątkiem dziecka, a także reprezentację dziecka bądź rodzica.

Sąd opiekuńczy może pozbawić władzy rodzicielskiej jedno lub oboje rodziców, zawiesić władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców, ograniczyć władzę tego rodzica, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Sąd także może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

Przesłanką powierzenia obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad dzieckiem jest wymóg, aby rodzice przedstawili, zgodne z dobrem dziecka, porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem (tzw. plan wychowawczy).

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal pomoże Państwu w przygotowaniu planu wychowawczego, w dowolnej postaci: pisma procesowego lub też w formie ustnej na rozprawie. W tego typu sprawach pojawia się szereg kwestii, które należy uregulować, kto z rodziców może podejmować decyzję o wyjeździe dziecka za granicę, o leczeniu dziecka, wyborze szkoły, kierunku kształcenia czy o organizowaniu wypoczynku dziecka. W sprawach związanych z uregulowaniem władzy rodzicielskiej zmierzamy do uniknięcia sytuacji konfliktowych, ochrony dziecka a także do zapewnienia mu prawidłowego rozwoju oraz komfortu psychicznego.

Małżonkowie, dążąc do zabezpieczenia swojej przyszłości oraz kondycji majątkowej szukają sposobów, aby oddzielić się pod względem finansowym od swojego małżonka (lub eksmałżonka) i jego długów. Majątek można podzielić w drodze umowy lub na drodze sądowej. Momentem, kiedy podział majątku zarówno sądowy jak i umowny jest możliwy, jest chwila ustania wspólności ustawowej, która wcale nie musi oznaczać chwili ustania małżeństwa.

Można wyróżnić ustanie wspólności w trakcie trwania związku małżeńskiego jak i ustanie wspólności w związku z ustaniem małżeństwa. W trakcie małżeństwa wspólność majątkowa może ustać z następujących przyczyn: gdy małżonkowie postanowią zawrzeć umowę o rozdzielność majątkową – tzw. intercyzę, gdy sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej, gdy jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione, gdy w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość lub sąd orzeknie separację małżonków. Gdy ustaje małżeństwo, zawsze następuje ustanie wspólności majątkowej. Dotyczy to następujących sytuacji: rozwód - wspólność ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, śmierć jednego z małżonków albo obojga małżonków, uprawomocnienie się wyroku unieważniającego małżeństwo. Radca prawny z Kancelarii pomoże Państwu w prowadzeniu sprawy o podział majątku za pośrednictwem sądu lub w uregulowaniu podziału majątku w drodze umowy.

Weźmiemy pod uwagę Państwa stopień przyczynienia się do powstania majątku dorobkowego, nakład osobistej pracy np. przy wychowywaniu dzieci oraz we wspólnym gospodarstwie domowym. Postępowanie sądowe w sytuacji zgodnego podziału majątku wspólnego małżonków jest jeszcze szybsze i tańsze. W związku z tym przeprowadzimy z Państwem stosowne mediacje i zaproponujemy satysfakcjonujące Państwa porozumienie.

Jeżeli Państwa przeciwnik będzie domagał się nierównych udziałów, wówczas prawnik z naszej Kancelarii we Wrocławiu pomoże Państwu skutecznie udowodnić w toku postępowania okoliczności świadczące o tym, że były małżonek np. zaniedbywał rodzinę, nie wykorzystał swoich możliwości w należyty sposób itd.

Prawnik z Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal pomoże Państwu znaleźć najbardziej optymalny i korzystny sposób podziału majątku wspólnego. Efektem naszych działań będzie zabezpieczenie Państwa majątku na przyszłość.

SEPARACJA


Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal pomoże we wniesieniu pozwu o separację, a także będzie Państwa reprezentować w całym postępowaniu. Separacja stanowi sposób rozwiązania wspólnoty małżeńskiej. Jest to alternatywa dla orzeczenia rozwodu stron, a ponadto nie jest to sytuacja jednoznacznie trwała oraz rokuje ewentualną naprawę związku. W odróżnieniu do rozwodu, separacja nie prowadzi jednak do formalnego rozwiązania związku małżeńskiego. Małżonkowie będący w separacji nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego, natomiast powstaje między nimi rozdzielność majątkowa.

Kobiety niestety nie mogą wrócić do swojego panieńskiego nazwiska, tak jak po rozwodzie. Ponadto, ustaje obowiązek wspólnego pożycia, obowiązek wierności, a także współdziałania dla dobra rodziny. Można natomiast znieść separację i przywrócić zawieszone małżeństwo. Rozdzielność majątkowa, która powstaje po orzeczeniu przez Sąd separacji nie może być zmieniona w drodze umowy i trwa przez cały okres separacji. Po jej zniesieniu, małżonkowie mogą umownie przyjąć inny ustrój majątkowy i mogą tego dokonać już w drodze umowy. Separacja i rozwód są instytucjami niezależnymi od siebie. Od małżonków zależy czy chcą wystąpić z żądaniem orzeczenia rozwodu czy też separacji.

Analogicznie jak w przypadku sprawy rozwodowej, w sprawie o separację Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal pomoże uregulować również inne kwestie, jak na przykład: orzeczenie o winie, rozstrzygnięcie co do władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, o kontaktach rodziców z dzieckiem, określenie wysokości alimentów na dziecko oraz ustalenie sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez małżonków na czas wspólnego zamieszkiwania po orzeczeniu separacji. Można również w sprawie przed sądem rodzinnym wnieść o orzeczenie eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania, podziału majątku wspólnego, podziału wspólnego mieszkania (na zgodny wniosek stron) oraz przyznania mieszkania jednemu z małżonków (za zgodą drugiego z małżonków).

Przed dokonaniem ostatecznej decyzji o separacji należy dokładnie przemyśleć wszystkie za i przeciw, o których prawnicy z Kancelarii Radcy Prawnego Państwa poinformują udzielając porady prawnej lub sporządzając opinię prawną. Sąd, podobnie jak w przypadku rozwodu, nie orzeknie separacji jeżeli w skutek tego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka, jeżeli orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub jeżeli żąda separacji małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa – mogą to być nieruchomości, kosztowności, środki na rachunku bankowym, ale także długi. Spadek można nabyć poprzez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe.

Pamiętaj, iż w terminie do 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy masz możliwość złożenia oświadczenia o sposobie przyjęcia spadku. Jest to dobry okres, aby umówić się na poradę prawną w sprawie spadku.

Podczas spotkania nasz adwokat lub prawnik specjalizujący się w sprawach spadkowych poinformuje Cię o korzyściach, ale i niebezpieczeństwie ekonomicznym związanym z przyjęciem spadku. Prawnicy od spadków z Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal udzielą Państwu niezbędnego wsparcia prawnego w celu jak najlepszej ochrony Państwa interesów.

W sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że długi spadkowe przewyższą wartość majątku, można wówczas zawrzeć ze spadkodawca za jego życia stosowną umowę, którą dla Państwa możemy przygotować. Taka umowa nie jest jedyną możliwością uniknięcia dziedziczenia długów. Nie zapomnij, iż w terminie sześciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy można odrzucić spadek lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Pomożemy sporządzić stosowne oświadczenie jak również udzielimy szczegółowej porady prawnej w zakresie prawa spadkowego.

Prawnicy z Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal mogą również przygotować dla Państwa projekt testamentu, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub wytoczyć powództwo o zachowek jak również reprezentować Państwa w całym postępowaniu spadkowym.