SPRAWY O PODZIAŁ MAJĄTKU


Prawnik od podziału majątku wspólnego w trakcie rozwodu lub po rozwodzie radzi: Małżeński majątek wspólny – jak go najkorzystniej i najszybciej podzielić?

Podział majątku wspólnego małżonków prowadzi do zakończenia domyślnego ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej (wynikającego z braku rozdzielności majątkowej). Najczęściej podział majątku wspólnego jest dokonywany po rozwodzie. Podział majątku zwykle prowadzi adwokat od podziału majątku lub radca prawny. Dlaczego? Ponieważ prawnik od podziału majątku ma doświadczenie w ocenie wartości majątku wspólnego, wie jak podzielić majątek wspólny, ma doświadczenie w jaki sposób prowadzić negocjacje w podziale majątku wspólnego.

Skład oraz chwila powstania i ustania majątku wspólnego


Majątek wspólny małżonków obejmuje przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z małżonków w czasie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej. Ustrój wspólności majątkowej powstaje zaś – oczywiście zakładając typową sytuację, gdy małżonkowie nie zdecydowali się na rozdzielność majątkową – z chwilą zawarcia małżeństwa (art. 31 § 1 KRIO).

Ustanie wspólności ustawowej może nastąpić zarówno w trakcie małżeństwa (np. na skutek orzeczenia separacji), jednak zasadniczo ustaje ona z momentem ustania małżeństwa (np. na skutek śmierci małżonka lub po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego).

W praktyce zatem, niemal wszystko co nabędziemy w czasie trwania małżeństwa będzie należało do majątku wspólnego, a to co uzyskaliśmy przed zawarciem związku – do majątku osobistego. Posługując się przykładem, jeśli przed ślubem jeden z przyszłych małżonków zakupił samochód – będzie on po ślubie należał do jego majątku osobistego. W przypadku jednak, gdy samochód zostanie zakupiony w czasie małżeństwa – będzie on należał do majątku wspólnego.

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział wyjątki, które wskazano w art. 33 KRIO. Tytułem przykładu, jeśli w czasie związku małżeńskiego jeden z małżonków otrzyma spadek lub darowiznę, przedmioty przypadające z tego tytułu nie wejdą w skład majątku wspólnego, lecz do majątku osobistego dziedziczącego/obdarowanego małżonka (chyba że sam spadkodawca lub darczyńca postanowi inaczej).

Cechy majątku wspólnego


Ustawowa małżeńska wspólność majątkowa ustawowa jest współwłasnością łączną i bezudziałową. Nie można dokonać podziału tego majątku w czasie trwania wspólności, a także żaden z małżonków nie może rozporządzać udziałem, który przypadłby mu w przypadku ustania wspólności (art. 35 KRIO). Zasadą jest, iż udziały obu małżonków w majątku wspólnym są równe (art. 43 § 1 KRIO), jednakże nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia dowodu przeciwnego. Należy przy tym pamiętać, że podstawa faktyczna twierdzenia o nierówności udziałów musi być oparta na solidnych fundamentach. Stąd też warto zwrócić się do profesjonalnego prawnika z wyspecjalizowanej kancelarii prawnej od podziału majątku o pomoc we właściwym sformułowaniu żądań..

Podział majątku wspólnego – w jakiej formie tego dokonać?


Podziału majątku można dokonać na kilka sposobów. Wybór sposobu jest uzależniony zarówno od składników majątku wspólnego, lecz przede wszystkim od tego, czy małżonkowie osiągnęli kompromis odnośnie zgodnego podziału majątku.

Pierwszym sposobem jest podpisywana przez małżonków umowa w zwykłej formie pisemnej. Podział w tej formie jest możliwy tylko w sytuacji zgody obu stron odnośnie podziału, gdy jednocześnie do majątku wspólnego nie należy nieruchomość.

Jeśli zaś małżonkowie osiągną konsensus, ale w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, konieczne będzie podpisanie stosownej umowy o podział majątku u notariusza, którego zadaniem będzie sporządzenie aktu notarialnego odzwierciedlającego osiągnięte porozumienie.

Do sądowego postępowania w przedmiocie podziału majątku wspólnego będzie dochodziło zasadniczo w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami występuje spór nie tylko co do samego sposobu podziału majątku wspólnego, ale też odnośnie jego składu, czy też ustalenia udziałów w omawianym majątku.
Jako kancelaria od podziału majątku z Wrocławia specjalizująca się w prawie rodzinnym, oferujemy klientom pomoc (zarówno w formie kompleksowej obsługi prawnej, jak też jednorazowej porady prawnej) w każdym z wymienionych wyżej sposobów. Pomagamy sporządzić umowę o podział majątku, kompletować dokumentację wymaganą przez notariusza, negocjujemy warunki podziału ze współmałżonkiem lub jego pełnomocnikiem, jak również reprezentujemy klientów w Sądzie przy sprawie spornej.

Podział majątku wspólnego – w jaki sposób podzielić przedmioty majątkowe wchodzące w jego skład?


Jeśli uda nam się ustalić co wchodzi w skład majątku wspólnego, kolejną kwestią do rozwiązania jest faktyczny podział przedmiotów wchodzących w skład całości majątku.

Już na wstępie tego zagadnienia konieczne jest zaznaczenie, iż przedmioty podzielne możemy rozdzielić po połowie pomiędzy obu współmałżonków. W praktyce jednak taki sposób podziału mógłby okazać się bardzo czasochłonny i niekorzystny dla obu stron. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, gdy byli małżonkowie dzielą pomiędzy sobą poszczególne elementy zastawy stołowej, a nierozstrzygnięta pozostaje kwestia np. wspólnego dotychczas mieszkania, czy samochodu.

Najczęstszym w praktyce sposobem podziału majątku jest przyznanie części składników majątku wspólnego na rzecz jednego małżonka, przyznanie innej części przedmiotów drugiemu małżonkowi, a jednocześnie nałożenie na małżonka uzyskującego przedmioty o wyższej wartości obowiązku spłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz drugiego małżonka. Jeśli zaś żaden z małżonków nie wyraża zgody na przyznanie mu rzeczy, możliwe jest zarządzenie przez Sąd sprzedaży rzecz, a uzyskana cena jest dzielona pomiędzy obie strony w postępowaniu o podział majątku po rozwodzie.

Często najbardziej istotnym źródłem sporu w tym zakresie jest ustalenie, komu przyznać dotychczas wspólny dom lub mieszkanie stron. W przypadku nieruchomości, teoretycznie możliwy jest jej podział fizyczny. Zwykle jednak, jako osoby mające doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sprawach rodzinnych, odradzamy klientom takie rozwiązanie. Nie dość, że wymagane jest sporządzenie szczegółowego planu podziału nieruchomości, to dodatkowo oznacza to dalsze zamieszkiwanie osób często mocno skonfliktowanych w bardzo bliskim sąsiedztwie. Jeśli jednak taka jest wola klienta, w pełni ją szanujemy i pomagamy sporządzić jak najkorzystniejszy plan podziału.

Sądowy podział majątku wspólnego – w trakcie, czy po rozwodzie?


Podział majątku wspólnego jest możliwy już w trakcie sprawy rozwodowej, jeśli stosowny wniosek złoży jeden z małżonków żądających rozwodu. Jeśli jednak, Sąd stwierdzi, że przeprowadzenie podziału spowoduje nadmierną zwłokę w postępowaniu może nie dokonywać podziału pomimo złożenia stosownego wniosku (art. 58 § 3 KRIO). W praktyce, Sądy decydują się na podział wspólnego majątku najczęściej w przypadku, gdy łącznie z podziałem majątku Sąd rozstrzyga o wspólnie zajmowanym mieszkaniu małżonków, które to rozstrzygnięcie musi być zawarte w wyroku rozwodowym.

Jeśli małżonkowie nie zdecydowali się na podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej, konieczne jest złożenie pisma – wniosek o podział majątku, w późniejszym czasie. W przypadku, gdy małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału, opłata sądowa podział majątku – za rozpoczęcie tego rodzaju sprawy wynosi 300zł (art. 38 ust. 2 UKSC). Jeśli jednak konsensusu nie udało się wypracować, wniosek podlega opłacie w wysokości 1.000zł (art. 38 ust. 1 UKSC).

Zachęcamy Państwa do kontaktu szczególnie w sprawach, gdzie kwestie związane z podziałem majątku są sporne. Wtedy bowiem bardzo istotna jest pomoc, którą udzieli prawnik np. adwokat od podziału majątku we Wrocławiu. Właściwie sformułuje on pisma w czasie postępowania, precyzyjnie zdefiniuje wnioski, podniesie odpowiednie twierdzenia, wskaże zarzuty do odparcia twierdzeń drugiego małżonka, a także powoła odpowiednie dowody i w precyzyjny sposób określi ich tezę dowodową. W podziale majątku – szczególnie, gdy dzielimy majątek, w skład którego wchodzą nieruchomości i wartościowe ruchomości – istotne jest zgłoszenie wniosków o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych odpowiednich specjalności, a także umiejętność odniesienia się do sporządzonych w sprawie opinii.

Sądowy podział majątku Wrocław – w jakim Sądzie i jak długo potrwa?


Jeśli wniosek o podział majątku został zgłoszony w trakcie sprawy rozwodowej, będzie on rozpatrywany – podobnie jak sam pozew o rozwód – przez Sąd Okręgowy (także w mieście Wrocław).

W przypadku gdy zdecydujemy się dzielić majątek wspólny po rozwodzie, właściwym będzie Sąd Rejonowy miejsca położenia majątku (art. 566 KPC).
W ramach obsługi prawnej ustalamy oczywiście właściwość Sądu i kierujemy wniosek o podział majątku do właściwego Sądu Rejonowego (także w mieście Wrocław).

Czas trwania postępowania o podział majątku uzależniony jest od szeregu czynników, jednak najistotniejszą kwestią jest zakres okoliczności spornych pomiędzy małżonkami. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których małżonkowie są zgodni odnośnie sposobu podziału i do ustalenia pozostaje wysokość spłaty małżonka, który uzyskuje w wyniku podziału przedmioty o mniejszej wartości. Zwykle w takich sytuacjach Sąd powołuje biegłego rzeczoznawcę, który dokonuje wyceny np. nieruchomości. Stosunkowo częste są jednakże sprawy, w których byli małżonkowie toczą spór o bardziej złożonym charakterze, gdzie w grę wchodzi ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty któregoś z małżonków, czy też oboje małżonkowie chcą zachować dotychczas zajmowane mieszkanie i żadne nie wyraża woli wyprowadzenia się.

W takich przypadkach zasadne jest zwrócenie się o pomoc prawną, którą może udzielić radca prawny lub adwokat od podziału majątku Wrocław, który pomoże przygotować skuteczną strategię procesową.

Podział majątku w związkach nieformalnych


Wychodząc naprzeciw obecnym czasom, w których wiele osób decyduje się na pozostawanie w związku nieformalnym, jednak w istocie ich relacje są identycznie jak w małżeństwie (mają „wspólne” mieszkanie/dom, samochody, kredyty), świadczymy także pomoc prawną w tym zakresie.

Udziały takich osób w poszczególnych składnikach majątku są zazwyczaj ustalane w umowach, na podstawie których nabyto określone przedmioty majątkowe (np. nabycie własności mieszkania w udziałach 1/2+1/2; nabycie własności samochodu w udziałach 3/4+1/4), jednakże poza etapem ustalenia wielkości udziałów, sprawy te są podobne do postępowania o podział małżeńskiego majątku. Stąd też, w zasadniczej części, aktualność zachowują dokonane powyżej rozważania.

Podział majątku po rozwodzie – od czego zacząć?


Po pierwsze, aby dokonać podziału majątku wspólnego, należy wyjść z ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Najczęściej odbywa się to poprzez rozwód, ewentualnie do tego prowadzi także separacja, ale także ubezwłasnowolnienie całkowite małżonka. Podziału można więc dokonać w trakcie trwania małżeństwa. Podział majątku może być dokonany w drodze umowy lub w postępowaniu sądowym o podział majątku. W trakcie sądowej sprawy o podział majątku mogą także zawrzeć ugodę w ramach której dokonają podziału majątku. Jeżeli nie możesz uzgodnić z małżonkiem, w jaki sposób dokonać podziału majątku wspólnego – pomocy udzieli Ci prawnik od podziału majątku Wrocław.

PODZIAŁ MAJĄTKU BLOG


2 listopada 2016
Rozwód – co się dzieje ze wspólnym mieszkaniem?
Rozwód a wspólne mieszkanie byłych małżonków W wyniku rozwodu ustaje wspólność majątkowa małżonków. W wyroku rozwodowym, sąd orzeknie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, natomiast podział […]

WYGRANE SPRAWY O PODZIAŁ MAJĄTKU


Kancelaria z Wrocławia specjalizuje się w sprawach o podział majątku. Prowadzimy także obsługę prawną spraw o podział majątku reprezentując obcokrajowców nie władających językiem polskim.

Poniżej przykłady wygranych spraw o alimenty:
– Dwukrotne podwyższenie alimentów dla 5–letniego dziecka
– Uchylenie alimentów na pierwszej rozprawie
– Pozwana babcia nie musi płacić alimentów dla wnuków