KANCELARIA SPADKOWA


Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal specjalizuje się w prawie spadkowym i w sprawach o spadek, zachowek i podział majątku. Prawo spadkowe jest gałęzią prawa, która zajmuje się sprawami związanymi z dziedziczeniem po zmarłych. Nasza kancelaria spadkowa z Wrocławia może wyróżnić się praktycznym i bogatym doświadczeniem zdobytym w związku z prowadzeniem wielu sporów o spadek i zachowek.

Spadek a dziedziczenie


Każda z osób, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i postrzegania, może za życia uregulować kwestie związane z dziedziczeniem. Czynnością rozporządzającą majątkiem na wypadek śmierci jest testament. Testament najczęściej jest sporządzany w formie pisemnej.

Jak sporządzić testament?


Jako prawnicy od spadków możemy dokonać analizy i ocenić, czy okazany testament jest ważny tzn. czy wypełnia wszelkie niezbędne wymagania, aby mógł on stanowić podstawę do dziedziczenia testamentowego. Adwokat od spadków, czy radca prawny może również ocenić, czy istnieją przesłanki do podważenia testamentu i wie jak skutecznie podważyć testament, nawet gdy testament został otwarty.

Kancelaria spadkowa przygotuje testament pisemny w formie zwykłej lub notarialnej. W ten sposób można maksymalnie zminimalizować ryzyko potencjalnego konfliktu w rodzinie, nieporozumień i problemów po stronie spadkobierców, a więc osób, których przyszłość chcemy zabezpieczyć.

Dziedziczenie ustawowe


Najczęściej zmarły nie pozostawia po sobie testamentu. W takiej sytuacji należy przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Prawnik spadkowy może reprezentować spadkobiercę już od momentu powzięcia informacji o śmierci spadkodawcy. Możemy pomóc poprzez udzielenie porady prawnej dotyczącej wszystkich niezbędnych procedur, zabezpieczenia majątku, podziału majątku, zabezpieczenia wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci, wnuków), współmałżonka.

Porada prawna spadek


Pierwszym krokiem jest porada prawna w sprawie spadku. W dalszej kolejności przygotujemy wszelkie niezbędne dokumenty celem udowodnienia, iż danej osobie przysługuje prawo do spadku. W imieniu spadkobiercy możemy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, zapewnić udział prawnika od spadków na rozprawach, jak również później przeprowadzić postępowanie sądowe o podział majątku. W pewnych sytuacjach, jeżeli istnieje zgoda wszystkich spadkobierców przygotujemy niezbędne dokumenty do uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Notarialne poświadczenie dziedziczenia wymaga obecności wszystkich spadkobierców we współpracującej z nami kancelarii notarialnej.

Wydziedziczenie ze spadku


Jeżeli uważasz, że Twój bliski nie jest godzien, aby po Tobie odziedziczył przypadającą mu z mocy ustawy przypadającą część spadku – możesz go wydziedziczyć. Jak wydziedziczyć krewnego? Wydziedziczyć możesz taką osobę tylko w drodze prawidłowo sporządzonego testamentu. W testamencie musi być wskazana przyczyna wydziedziczenia. Przepisy prawa stanowią, że wydziedziczenia można dokonać, jeżeli osoba uprawniona – spadkobierca:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Nie zapomnij: Przyczyna wydziedziczenia musi został wskazana w testamencie!

Kogo można wydziedziczyć


Spadkodawca może wydziedziczyć w testamencie osoby należącej do kręgu uprawnionych do zachowku. Do kręgu tych osób zaliczani są zstępni (dzieci), małżonek i rodzice. Osoba skutecznie wydziedziczona pozbawiona jest prawa do zachowku.


Jak kwestionować wydziedziczenie?


Wydziedziczeniu można skutecznie sprzeciw dwoma sposobami. Po pierwsze można kwestionować sam testament. Po wtóre można wskazywać, że przyczyna wydziedziczenie nie została w testamencie wskazana lub też że przyczyna wydziedziczenia nie jest prawdziwa. W obu przypadkach wskazana jest pomoc, którą świadczy prawnik od wydziedziczenia.

Zachowek


Zachowek jest bardzo ciekawą instytucją prawa rodzinnego i spadkowego. Wyobraź sobie, że Twój bliski sporządził testament, na mocy której cało jego majątek odziedziczyła całkiem obca osoba. Czy jako osoba, która powinna dziedziczyć z mocy ustawy, możesz nadal ubiegać się o spadek?

W takiej sytuacji nie otrzymasz swojego udziału spadkowego, ale może żądać rekompensaty od osoby która odziedziczyła z mocy tego testamentu odziedziczyła majątek zmarłego. Krąg osób uprawnionych do zachowku jest dosyć szeroki. Obejmuje osoby, które normalnie dziedziczyłyby z mocy ustawy (dzieci, małżonek, rodzice), ale także przysposobionemu synowi, przysposobionej córce, czy przysposabiającemu.

Kto nie otrzyma zachowku?


Prawa do zachowku nie mają osoby nie wymienione wyżej, jak również osoby wydziedziczone, uznane za niegodnych dziedziczenia, osoby które zrzekły się dziedziczenia lub odrzuciły spadek. Małżonek będący w separacji również nie ma prawa do zachowku.


Ile wynosi zachowek?


Roszczenie o zachowek jest roszczeniem o zapłatę określonej sumy pieniężnej. W jaki sposób obliczyć kwotę należną tytułem zachowku? Wartość zachowku wynosi połowę wartości udziału, jaki przypadałby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli zstępny (dziecko) uprawniony do zachowku jest osobą małoletnią albo uprawniony jest trwale niezdolną do pracy, wysokość ta wynosi dwie trzecie wartości tego udziału. Reasumując, pozbawiony na mocy testamentu może i tak uzyskać nawet 2/3 wartości normalnego udziału w spadku!

Prawnik – prawo spadkowe Wrocław


Nasza kancelaria spadkowa z miasta Wrocław, udziela bardzo szerokiej pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego. Począwszy od spraw o sporządzenie testamentu, po postępowanie spadkowe, podział majątku czy o postępowanie sądowe o zachowek.

Najpierw udzielana jest porada prawna, określamy problem prawny i przedstawiamy Klientowi wszelkie możliwe prawne możliwości pomocy prawnej. Kancelaria uczestniczy także w postępowaniu sądowym w sprawach spadkowych.

Możemy również w Państwa imieniu złożyć wniosek o zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, zmniejszenia zapisu lub wyłączenie małżonka od dziedziczenia.

Kancelaria może pomóc również spadkodawcy. Dzięki bogatemu doświadczeniu w sprawach spadkowych oferujemy wsparcie przy formułowaniu.

Kancelaria spadkowa dla obcokrajowca i zamieszkującego poza Polską


Warto też zauważyć, iż Kancelaria prowadzi postępowania spadkowe dla osób przebywających na co dzień za granicą lub w innych niż Wrocław rejonach Polski. Do absolutnego minimum ograniczamy konieczność Państwa osobistego stawiennictwa w Kancelarii, organach i Sądach. Dzięki możliwości wykorzystania form komunikacji zdalnej i elektronicznej oszczędzamy Państwa czas oraz środki finansowe.

Jeżeli przebywasz za granicą Polski, nic nie stoi na przeszkodzie abym jako Twój prawnik spadkowy prowadził Twoją sprawę. Na podstawie pełnomocnictwa poprowadzę całą sprawę spadową bez konieczności, abyś musiał przyjeżdżać do Polski.

Kancelaria spadkowa dla obcokrajowca


Jeżeli jesteś obcokrajowcem nie mieszkającym w Polsce, a w skład spadku wchodzi nieruchomość położona w Polsce, to musisz przeprowadzić odrębne postępowanie spadkowe w Polsce. Całość sprawy Kancelaria spadkowa Wrocław poprowadzi na podstawie pełnomocnictwa – nie będziesz musiał przyjeżdżać do Polski.

Zachęcamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub e-mailowego z Kancelarią. Wszelkie dane i informacje powierzone Kancelarii objęte są ścisłą ochroną i nie zostaną nikomu ujawnione nawet w przypadku nie podjęcia dalszej współpracy.

SPADEK BLOG


8 kwietnia 2021
Testament pisemny – jak podważyć testament?
Jak podważyć testament pisemny i spadek dla przyjaciela? Wśród kilku rodzajów testamentów ustawodawca uregulował warunki, jakie musi wypełnić testament pisemny, inaczej własnoręczny. Zdarza się, że tak […]
15 maja 2020
Testament ustny – warunki, termin, wzór
Testament ustny a pisemny Tytułem wstępu należy wspomnieć, że w polskim porządku prawnym kwestię rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci (czyli wszystko, co w potocznym języku określamy […]
18 stycznia 2017
Jak uchronić siebie i dziecko przed długiem spadkowym
Co zrobić, gdy istnieje niebezpieczeństwo, że spadek, który mamy otrzymać jest obciążony długami? Czy jeśli sami odrzucimy spadek, automatycznie uchronimy nasze dzieci przed nabyciem długów spadkowych? […]

WYGRANE SPRAWY O SPADEK


Kancelaria spadkowa z Wrocławia specjalizuje się w sprawach o spadek i zachowek. Prowadzimy także sprawy spadkowe dla obcokrajowców i osób nie zamieszkujących w Polsce.

Poniżej przykłady wygranych spraw o alimenty:
– Dwukrotne podwyższenie alimentów dla 5–letniego dziecka
– Uchylenie alimentów na pierwszej rozprawie
– Pozwana babcia nie musi płacić alimentów dla wnuków