Eksmisja lokatorów w związku z brakiem zapłaty czynszu w dobie COVID-19

eksmisja z lokalu

Eksmisja lokatorów w związku z brakiem zapłaty czynszu w dobie COVID-19 – problem dla właściciela

Zapewne większość z nas słyszało wiele historii związanych z nieuczciwymi najemcami. Najemca po pewnym czasie przestaje opłacać czynsz. W najgorszym z możliwych scenariuszy nieuczciwy najemca nie tylko nie płaci czynszu, ale nie wyprowadza się z lokalu. Właściciel lokalu mieszkalnego musi przebrnąć przez całą drogę prawną, by w końcu uzyskać tytuł prawny umożliwiający przeprowadzenie przymusowej eksmisji nieuczciwego najemcy. Jak okazuje się w czasie pandemii przepisy chronią nieuczciwych najemców. Eksmisja lokatorów z związku z brakiem zapłaty czynszu jest obecnie znacznie utrudniona, a wręcz nie możliwa do wykonania.

Umowa najmu lokalu – podstawa prawna

Umowa najmu jest niezwykle popularnym tytułem do korzystania z lokalu. Jest zawierana zarówno pomiędzy podmiotami profesjonalnymi, jak i pomiędzy osobami fizycznymi. Umowa najmu została uregulowana w tytule XVII, dziale I Kodeksu Cywilnego. Przez umowę najmu lokalu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Najemca nie płaci czynszu – co zrobić?

Pierwszym krokiem, jaki może podjąć wynajmujący, jest wezwanie najemcy do zapłaty zaległego czynszu. Wezwanie najlepiej wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby w ewentualnym późniejszym procesie móc udowodnić, że dłużnik został skutecznie wezwany do zapłaty.

W powyższym wezwaniu należy zakreślić dłużnikowi dodatkowy, precyzyjnie określony, termin na zapłatę zaległego czynszu oraz ewentualnych innych kwot. Jeżeli we wskazanym w wezwaniu terminie, najemca nie ureguluje zaległości, a wysokość zaległości jest równa lub większa niż trzy pełne okresy płatność, wynajmujący może wypowiedzieć najemcy umowę najmu na miesiąc naprzód.

Jeżeli najemca pomimo wypowiedzenia zajmuje lokal

Jeżeli pomimo czynności wymienionych powyżej, najemca dalej zajmuje lokal, wynajmujący jest uprawniony do skierowania do właściwego Sądu pozwu zawierającego wniosek o nakazanie opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu. W pozwie można ponadto dochodzić zasądzenia kwoty stanowiącej równowartość zaległości.

W tym miejscu warto zauważyć, że żądania dochodzone w pozwie muszą być właściwie sformułowane i precyzyjnie określone, uargumentowane oraz poparte załączonymi dowodami, zatem dobrze jest powierzyć sporządzenie takiego pozwu profesjonalnemu pełnomocnikowi w osobie radcy prawnego lub adwokata. Jest to tym bardziej zasadne, iż podczas postępowania przed Sądem może być konieczne podejmowanie wielu czynności procesowych, czy stawiennictwo na rozprawach, co biorąc pod uwagę średnią długość procesów przed Sądami, może być bardzo wyczerpujące i czasochłonne.

Egzekucja wyroku

Po uzyskaniu korzystnego dla nas rozstrzygnięcia Sądu i opatrzeniu go klauzulą wykonalności, można zwrócić się o wyegzekwowanie wyroku przez komornika. Komornik będzie właściwy zarówno do dochodzenia zasądzonej kwoty pieniężnej, jak i do przeprowadzenia eksmisji dłużników z lokalu.

Tak jak poprzednio w przypadku pozwu, podkreślić należy, iż wniosek egzekucyjny powinien być właściwie i precyzyjnie sformułowany, aby maksymalnie przyspieszyć rozpoczęcie i przeprowadzenie egzekucji, zatem warto skorzystać również na tym etapie z pomocy profesjonalisty.

Eksmisja lokatorów w dobie pandemii

Zgodnie z art. 15 zzu ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zakaz przeprowadzania eksmisji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Jednocześnie podkreślić trzeba, że zakaz ten dotyczy wszystkich wydanych tytułów wykonawczych, również tych, które zostały wydane jeszcze przed wybuchem pandemii, a nie zostały wykonane.

Przewidziano wprawdzie kilka wyjątków od powyższego zakazu, lecz jedynym z nich, który może mieć znaczenie dla osób fizycznych, jest eksmisja została orzeczona na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rzecznik Praw Obywatelski broni właścicieli lokali

Minister Sprawiedliwości nie zgodził się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, iż powyższy zakaz jest zbyt daleko idący, a brak oznaczenia końca zakazu, powoduje ogromne ciężary dla właścicieli lokali zajmowanych przez dłużników. Właściciele ci często bowiem nie tylko nie mogą wykonywać swoich praw i czerpać zysków z posiadanych nieruchomości, lecz często zmuszeni są ponadto do pokrywania kosztów generowanych przez osoby zajmujące ich lokale.

W swojej odpowiedzi do RPO z dnia 03.08.2021 roku Minister Sprawiedliwości zapewnił, że również dostrzega problemy, które wystąpiły na gruncie powyższego zakazu, a które to stanowią licznych wystąpień kierowanych do Ministerstwa. Zapewnił ponadto, że wszystkie zgłaszane uwagi są analizowane pod kątem zasadności wszczęcia prac legislacyjnych w kierunku ewentualnej zmiany regulacji ustanawiającej zakaz dokonywania eksmisji.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy przepisy dotyczące zakazu eksmisji w czasie pandemii ulegną zmianie. Właścicielom lokali pozostaje mieć nadzieję, że stan epidemii zostanie jak najszybciej zniesiony, a ich prawa znów będą chronione.

Eksmisja z pomocą prawnika

Procedura uzyskania tytułu uprawniająca do eksmisji nieuczciwego lokatora jest długa, skomplikowana. Lokatorzy są niejednokrotnie świadomi swojej uprzywilejowanej pozycji i doskonale potrafią torpedować wszelkie próby eksmisji z lokalu.

Kancelaria z Wrocławia świadczy usługi mające na celu udzielenie pomocy wierzycielom usiłującym dochodzić roszczeń od nierzetelnych najemców. Reprezentujemy Klientów na etapie przedsądowym, sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Mamy bogate doświadczenie w sporządzaniu wezwań do zapłaty i wydania lokalu, pozwów w tym zakresie, czy też wniosków egzekucyjnych. Zapewniamy sprawne przeprowadzenie całego postępowania, przy minimalnym zaangażowaniu reprezentowanych osób. Co więcej, czynnie uczestniczymy w czynnościach podejmowanych przez komornika, a mających na celu skuteczne wykonanie opróżnienia lokalu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście − 8 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close