Wcześniejsza emerytura dla pracującego w warunkach szkodliwych (marzec 2016)

Wygrana sprawa o wcześniejszą emeryturę, związaną z 15–letnim stażem pracy w warunkach szczególnych. Wymagany staż pracy w warunkach szkodliwych udowodniony zeznaniami świadków. Wyrok nieprawomocny.

Nasza Kancelaria Prawna uzyskała dla Klienta wyrok zmieniający decyzję ZUS i przyznający mu wcześniejszą emeryturę związaną z 15 – letnim stażem pracy w warunkach szczególnych, tj. na podstawie art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kancelaria podjęła się prowadzenia sprawy pracownika, wykonującego w latach 70 i 80. ubiegłego stulecia, prace w warunkach szkodliwych na stanowisku malarz-lakiernik.

Ubezpieczony pracownik ubiegał się w ZUS o przyznanie wcześniejszej emerytury, bowiem jego zdaniem wypełnił kryteria do przyznania tego świadczenia:  osiągnął wymagany wiek emerytalny, posiadał odpowiedni staż pracy, w  tym staż pracy w warunkach szkodliwych, legitymował się wymaganym prawem 25-letnim okresem składkowym i nieskładkowym.

Niestety byli pracodawcy nie zadbali o wydanie pracownikowi właściwych dokumentów poświadczających okres wykonywania pracy w warunkach szkodliwych. Pracodawcy również w sposób nieprawidłowy wskazali rodzaj prac szkodliwych wykonywanych przez naszego klienta.

ZUS odmówił naszemu klientowi przyznania wcześniejszej emerytury, z uwagi na brak posiadania odpowiedniego zaświadczenia z zakładu pracy dotyczącego wykonywania pracy w warunkach szczególnych.

Niezależnie od powyższego, organ rentowy podniósł, iż z kart pracowniczych wynika, że w zatrudniającym go przedsiębiorstwie, pracownik wykonywał także prace na innych stanowiskach, w stosunku do których nie zachodzą szczególne warunki.

Po otrzymaniu negatywnej decyzji z ZUS, pracownik zwrócił się o pomoc do naszej Kancelarii Radcy Prawnego.

W sprawach o wcześniejszą emeryturę, kluczowe jest udowodnienie, że pracownik stale i w pełnym wymiarze czasu wykonywał tylko i wyłącznie pracę na stanowisku wymienionym w szczegółowym wykazie.

Co istotne, pracownicy, którzy kończyli zatrudnienie w przedsiębiorstwach państwowych, w okresie transformacji ustrojowej, często nie mieli pełnej świadomości swoich praw związanych z zatrudnieniem.

Dodatkowo, osoby zarządzające tymi przedsiębiorstwami rzadko wydawały takim osobom zaświadczenie o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach. Sam brak tego rodzaju dokumentu w żaden sposób nie uniemożliwia jednak, udowodnienia 15 – letniego stażu pracy w szczególnych warunkach.

Działania naszych prawników specjalizujących się w prawie pracy oraz w emeryturach z ZUS, w ścisłej współpracy z Klientem, pozwoliły odnaleźć dokumentację płacową pracownika oraz powołać środki dowodowe, które umożliwiły udowodnienie powyższej okoliczności spornej.

Dodatkowymi kwestiami wymagającymi w tej  sprawie rozważenia, były problematyki zaliczenia okresu służby wojskowej do ogólnego stażu pracy, charakteru pracy pracownika delegowanego do pracy eksportowej w innym państwie, czy też urlopu dewizowego.

W ocenie Sądu zeznania powołanych przez naszych prawników świadków w kontekście zebranej w sprawie dokumentacji, potwierdziły, iż praca naszego klienta na stanowisku malarz – murarz była pracą w szczególnych warunkach.

Sąd podkreślił, iż nie przeczy przyjęciu powyższego stanowiska fakt, że w świadectwie pracy pracodawca nie podał stanowiska pracy wnioskodawcy jako wykonywanej w szczególnych warunkach, gdyż na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sąd stwierdził wykonywanie przez wnioskodawcę pracy w warunkach szczególnych w spornym okresie.

Sąd podzielił zdanie naszych prawników, iż o zaliczeniu pracy w warunkach szczególnych nie może decydować wyłącznie nazwa stanowiska, lecz rodzaj wykonywanej pracy.

Wszystkie działania pracowników naszej Kancelarii spotkały się z aprobatą Sądu, na skutek czego organ orzekający zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznał Klientowi wcześniejszą emeryturę, uznając za udowodniony 15 – letni staż pracy w warunkach szczególnych.

Wyrok nie jest prawomocny, bowiem w sprawie ZUS wywiódł apelację.

  • Przedmiot sprawy

    Spór z ZUS o wcześniejszą emeryturę za pracę w warunkach szkodliwych

  • Rozstrzygnięcie

    Zmiana przez Sąd decyzji ZUS i przyznanie wcześniejszej emerytury.

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.