WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA


Usługa jest skierowana zarówno do dużych korporacji jak i małych firm i osób fizycznych, które mają problemy z wyegzekwowaniem należnych środków pieniężnych, ale także innych zobowiązań jak na przykład za wykonanie usługi. Jeżeli nie wiesz jak ściągnąć dług od dłużnika, jest to usługa przeznaczona dla Ciebie.

Działając w granicach udzielonego pełnomocnictwa Kancelaria Radcy Prawnego, nasz prawnik specjalista od windykacji, ustala dane dłużnika, a następnie nawiązuje bezpośredni kontakt z dłużnikiem. W trakcie pierwszych czynności adwokat lub radca prawny od windykacji, stara się określić przyczynę zwłoki ze spełnieniem zobowiązania oraz ustalić z dłużnikiem jak najszybszy sposób jego uregulowania.

W większości przypadków dług zostaje uregulowany już po pierwszym kontakcie z dłużnikiem. Jeżeli dłużnik ma problemy finansowe, po porozumieniu z Klientem negocjujemy z dłużnikiem rozłożenie zaległości na raty lub w ramach umocowania podpisujemy w imieniu Klienta ugody z dłużnikiem, takie które będą gwarantować spłatę zadłużenia.

W dalszej kolejności drogą listowną kierujemy do dłużnika wezwanie do zapłaty, informując dłużnika o tym, iż w przypadku braku spłaty zadłużenia w ściśle wyznaczonym terminie skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Usługa windykacji przedsądowej może być poprzedzona monitoringiem wierzytelności oraz monitoringiem gospodarczym.

Często ta forma windykacji jest stosowana w przypadku wierzytelności przedawnionych, celem odnowienia zobowiązania. Przyznanie się dłużnika do długu pozwala na skierowanie sprawy na drogę windykacji sądowej bez narażania klienta na zarzut przedawnienia, a tym samym na oddalenie powództwa o zapłatę. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal celem zwiększenia efektywności działań windykacyjnych posługuje się nowoczesnymi technologiami archiwizacji kontaktów z dłużnikami, jak również prowadzi wywiad gospodarczy przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych.

WINDYKACJA SĄDOWA


Usługa windykacji sądowej pozwala na uzyskanie sądowego nakazu zapłaty lub wyroku wraz z klauzulą wykonalności, na podstawie których w imieniu naszego klienta Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal może przystąpić do działań egzekucyjnych z majątku dłużnika.

W przypadku, gdy dłużnik nie przejawia jakichkolwiek zamiarów wypełnienia zobowiązania, gdy sprawa zagrożona jest przedawnieniem lub istnieją przesłanki pozwalające na przypuszczenia, iż dłużnik pragnie się wyzbyć swojego majątku, by być podmiotem niewypłacalnym, nasz radca prawny specjalista od windykacji skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Kancelaria w swoich działaniach nie korzysta z pomocy innych podmiotów pośredniczących, ponieważ radca prawny Aleksander Stal, jako pełnomocnik profesjonalny reprezentuje prawa swoich klientów na każdym etapie postępowania sądowego, wraz z Sądem Najwyższym włącznie.

Co istotne ten sposób windykacji zapewnia uzyskania orzeczenia nakazującego spłatę długu wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie w płatności.

Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego radca prawny ocenia zasadność pozwu, tak aby nie narażać Klientów Kancelarii na utratę kosztów sądowych i przegraną w Sądzie.

Złożenie pozwu może być poprzedzone czynnościami sądowymi mającymi na celu zabezpieczenie wierzytelności naszego Klienta na przykład poprzez zajęcie rachunków bankowych dłużnika lub wprowadzenie zarządu komisarycznego w przedsiębiorstwie dłużnika.

Efektem działań Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal jest uzyskanie w imieniu Klienta orzeczenia sądowego, które po nadaniu mu klauzuli wykonalności uprawnia Kancelarię do skierowania sprawy na drogę egzekucji.

Na każdym etapie windykacji sądowej nasz Klient jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika - radcę prawnego.

MONITORING GOSPODARCZY


Przedsiębiorca niejednokrotnie sprzedając swoje usługi, bądź przed podpisaniem umów gospodarczych zastanawia się, jaką wiarygodność finansową prezentuje jego potencjalny klient.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal oferuje szeroki zakres usług monitoringu gospodarczego oceniając wiarygodność przedsiębiorców oraz poszukując majątku dłużników.

Czym więc jest monitoring gospodarczy?

Po pierwsze działając na Państwa zlecenie uzyskujemy wszelkie dostępne informacje o sytuacji prawnej i finansowej przedsiębiorstwa, czy osoby prywatnej. Uzyskamy wszelkie dane rejestrowe podmiotów, informacje w przedmiocie bilansów płatniczych, udziałów spółki, danych wspólników spółki, czy też uzyskamy informacje czy podmiot nie ogłosił upadłości bądź nie jest ujawniony w rejestrze dłużników.

Na Państwa polecenie możemy ustalić miejsce zamieszkania dłużnika. Ponadto nasi prawnicy od windykacji ocenią Państwa kontrahentów i przygotują obszerny raport na temat zleconego podmiotu gospodarczego.

Po wtóre monitoring gospodarczy jest usługą dla podmiotów, które nie mogą skutecznie wyegzekwować swoich wierzytelności. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal wyszuka wszelkie dostępne aktywa dłużnika, nieruchomości, wierzytelności przysługujące dłużnikowi od innych podmiotów, czy też każdy inny majątek, który można byłoby przy użyciu środków prawnych zająć w celu odzyskania długów.

PIECZĘĆ WINDYKACYJNA


Wielu przedsiębiorców wystawia faktury z odroczoną płatnością, mając nadzieję, iż kontrahent sumiennie zapłaci swoje zobowiązanie o czasie. Należy jednak pamiętać, iż Państwa klient może mieć przejściowe problemy z płynnością finansową w związku z czym w pierwszej kolejności będzie opłacał faktury wystawione przez podmioty objęte monitoringiem wierzytelności i podmioty które szybko reagują na jakiekolwiek opóźnienia w płatnościach faktur.

Klienci Kancelarii, którzy korzystają z opcji Pieczęć Windykacyjna mogą opatrywać wszelkie faktury, dowody wydania oraz umowy handlowe pieczęcią windykacyjną informującą, iż Państwa forma objęta jest monitoringiem wierzytelności przez Kancelarię Radcy Prawnego Aleksander Stal.

Oferowana pieczęć może mieć formę znaku wodnego, może być drukowana z pliku bezpośrednio na dokumencie lub może nią być opatrywany ręcznie wystawiony przez Państwo dokument płatniczy.
Nasi klienci posługujący się pieczęcią windykacyjną zyskują pewność, iż ich faktury będą opłacone w pierwszej kolejności.

MONITORING WIERZYTELNOŚCI


Czy macie Państwo problem z płynnością finansową, z powodu zatorów płatniczych spowodowanych opóźnieniami w płatnościach wymagalnych faktur? Monitoring wierzytelności jest usługą, która może być receptą na Państwa problemy.

W ramach monitoringu wierzytelności Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal monitoruje wszystkie Państwa faktury, których termin płatności się zbliża przypominając klientów o terminach zapłaty. Rozbudowane centrum obsługi klienta pozwala na bieżące, codzienne monitorowanie zgłoszonych faktur. Państwa klientom przypominamy o zbliżających się terminach płatności wysyłając m.in. sms-y.

Jeżeli Państwa klienci nie uregulują płatności w terminie kontaktujemy się z nimi drogą telefoniczną oraz wysyłamy stosowne upomnienia drogą listowną i sms-em.

Monitoring wierzytelności jest najbardziej efektywnym i szybkim sposobem na poprawienie płynności finansowej Państwa firmy.

Dodatkową zaletą monitoringu wierzytelności jest szybka reakcja na klientów, którzy mają problemy z uregulowaniem zobowiązań finansowych i może uchronić Państwa przed kierowaniem usług do klientów, którzy nie będą w stanie regulować płatności w przyszłości. Usługa monitoringu wierzytelności często chroni naszych Klientów przed długotrwałą i być może nieskuteczną windykacją przedsądową i egzekucją komorniczą.

W ramach tej usługi otrzymacie Państwo prawo do korzystania z nieodpłatnej usługi pieczęci windykacyjnej.

Dla Kancelarii Radcy prawnego Aleksander Stal każdy klient jest tak samo ważny. Tak usługa jest skierowana zarówno dla dużych klientów instytucjonalnych jak i małych rodzinnych firm.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE


Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal złoży w Państwa imieniu wniosek o zabezpieczenie roszczeń, który może skutkować wydaniem postanowienia o zabezpieczeniu. Zatem nawet przed wytoczeniem powództwa Państwa prawa mogą być zabezpieczone orzeczeniem Sądu, które po nadaniu klauzuli wykonalności może skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego, tak samo jak prawomocny wyrok.

W toku tego postępowania gwarantujemy fachową pomoc doświadczonego radcy prawnego i adwokata. Podejmiemy wszelkie wymagane czynności aby ustalić jaki majątek posiada dłużnik i jaki sposób egzekucji będzie najkorzystniejszy.

Dokonamy wyboru odpowiedniego komornika, a w przypadku problemów z ustaleniem aktywów dłużnika, zostanie złożony odpowiedni wniosek do Sądu o wyjawienie majątku, podczas którego Państwa prawa będą reprezentowane przez profesjonalnego prawnika. Podczas postępowania egzekucyjnego w sposób aktywny współpracujemy z komornikiem, tak aby dłużnik finalnie spłacił swój dług. W trakcie postępowania egzekucyjnego korzystamy także z instytucji wniosku o wyjawienie majątku. W tej sytuacji dłużnik przez Sądem składa nie tylko pisemną informację o całym swoim majątku, ale nasz prawnik od windykacji osobiście wypyta dłużnika, tak aby ujawnić potencjalnie ukryty przez niego majątek. Zeznania dłużnika są składane po złożeniu przyrzeczenia i pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

ANTYWINDYKACJA


Swoje usługi kierujemy także dla dłużników. Ponieważ specjalizujemy się w windykacji, wiemy także jak jej przeciwdziałać. Z tego względu można nas również nazwać mianem „prawnika od długów” z Wrocławia. Wiemy jak bronić się przed nakazem zapłaty oraz jak bronić się przed komornikiem.

Wielokrotnie zdarza się, iż windykacja kierowana jest do niewłaściwej osoby, bądź dłużnik nie otrzymał przez wszczęciem postępowania egzekucyjnego żadnych pism z sądu, a tym samym nie miał możliwości obrony. W pierwszym przypadku wygramy sprawę i nakaz zapłaty będzie uchylony, a w drugim przypadku ze względu na brak skutecznego doręczenia nakazu zapłaty, wniesiemy skutecznie sprzeciw od nakazu zapłaty i powstrzymamy komornika, który zwolni ewentualnie zajęte konta bankowe i inne wierzytelności. W tej sytuacji wielokrotnie skutecznie przeciwdziałamy windykacji i chronimy takie osoby, przed przedwczesnym postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

Spotykamy się również z częstą praktyką firm windykacyjnych, które żądają zapłaty długu przedawnionego lub przedawnionych odsetek. Chronimy także osoby, które są spadkobiercami dłużnika i w ocenie firmy windykacyjnej, mają spłacić dług po osobie zmarłej. Możemy pomóc w sprawie o długi męża. Możemy także pomóc, jeżeli komornik zajął alimenty Twojego dziecka bądź komornik podejmuje działania niezgodne z prawem.

Jeżeli więc firma windykacyjna lub komornik sądowy chcę ściągnąć od Ciebie dług, powinieneś jak najszybciej zgłosić się do naszego prawnika od długów, który może pomóc i uchronić Cię przed negatywnymi skutkami finansowymi. Odzyskasz płynność finansową, zostaną uwolnione twoje rachunki bankowe oraz uwolnione wynagrodzenie za pracę.