Pozew frankowy – właściwość sądu. Postanowienie Sądu Apelacyjnego z Wrocławia.

Pozew frankowy a właściwość sądu.

W jednej ze spraw frankowiczów przeciwko Raiffeisen Bank (dawny EFG Polbank) złożyliśmy pozew frankowy o unieważnienie i zapłatę wraz dalszymi roszczeniami alternatywnymi. Pozew był złożony w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, właściwym dla miejsca zamieszkania powodów – kredytobiorców.

Pozwany Raiffeisen Bank w odpowiedzi na pozew podniósł zarzut niewłaściwości miejscowej sądu okręgowego we Wrocławiu. Sąd Okręgowy we Wrocławiu stwierdził swoją niewłaściwość miejscową i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w Warszawie. Sąd Okręgowy we Wrocławiu stwierdził, że Sąd w Warszawie jest właściwy zarówno ogólnie (miejsce siedziby pozwanego banku), jak też stosownie do miejsca wykonania umowy kredytu.

Kancelaria w imieniu frankowiczów zaskarżyła powyższe postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu, wskazując że Sąd I instancji błędnie nie zastosował art. 33 kpc  oraz naruszył Dyrektywę Rady Nr 93/13 EWG z 5.04.1993r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu stwierdził, że:

– frankowicze zawarli umowę o kredyt we frankach we Wrocławiu, z wrocławskim przedstawicielem banku

– kredytobiorcy nigdy nie uczestniczyli w żadnej czynności w Warszawie

– wszystkie czynności organizacyjne zmierzające do zawarcia umowy kredytu CHF miały miejsce we Wrocławiu

– roszczenie frankowiczów pozostaje w związku z działalnością oddziału banku we Wrocławiu

Sąd frankowicza jest sądem właściwym w sprawie o kredyt we frankach

Reasumując Sąd Apelacyjny stwierdził, że wszystkie powyższe okoliczności są wystarczające do zastosowania art. 33 kpc, a tym samym do uznania że sądem właściwym będzie sąd we Wrocławiu.

Sąd Apelacyjny nawiązał także do Dyrektywy Rady Nr 93/13 EWG z 5.04.1993r. o niedozwolonych klauzulach umownych w umowach konsumenckich. Sąd Apelacyjny stwierdził, iż przekazanie sprawy do sądu warszawskiego, tj. sądu właściwego dla siedziby głównej banku, stałoby w sprzeczności z podstawowymi założeniami regulacji chroniących konsumenta. Regulacje te bowiem, dążą do rzeczywistej, nie tylko formalnej równości stron w sprawach między konsumentem a przedsiębiorcą.

W tym stanie, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu stanął po stronie frankowiczów. Wydał postanowienie na mocy którego zostało uchylone pierwotne postanowienie Sądu Okręgowego, a sprawa powróciła do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Frankowicze pamiętajcie, że jeżeli Sąd do którego złożyliście pozew przeciwko bankowi postanowi przekazać sprawę do sądu właściwego dla banku, to przysługuje Wam prawo odwołania od tego postanowienia. Termin do wniesienia środka odwoławczego wynosi tylko 7 dni oraz należy go odpowiednio opłacić.

Sprawa była prowadzona pod sygnaturą IACz1598/18.

UWAGA DO ARTYKUŁU W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ KPC.

W dniu 7.11.2019 r. weszła w życie nowelizacja KPC (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), której skutkiem było dodanie art. 37² kpc.

Art. 37²

§ 1. Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także do powództwa przeciwko bankowi hipotecznemu lub jego następcy prawnemu o roszczenie wynikające z czynności banku hipotecznego. - Kodeks Postępowania Cywilnego

Wprowadzony art. 37² kpc ostatecznie rozwiał wszelkie wątpliwości związane z tym, który sąd jest właściwy w sprawie z powództwa frankowicza przeciwko bankowi.

Poznaj inne nasze wyroki w sprawach o kredyt frankowy.

  • Przedmiot sprawy

    Kredyt frankowy - sprawa właściwości sądu

  • Rozstrzygnięcie

    Sądem właściwym jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania frankowicza

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.