zgoda sądu na ślub z Koreanką
Zgoda sądu na ślub z Koreanką zamieszkałą poza Polską
13 marca 2024

BOŚ Bank S.A. – umowa kredytu nieważna. Wyrok z Wrocławia.

BOŚ Bank S.A. – umowa kredytu denominowanego nieważna. Wyrok z Wrocławia.

Przegrana BOŚ BANK S.A. – umowa kredytu nieważna. Sąd Okręgowy nie miał wątpliwości i ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego denominowanego. Ponadto sąd zasądził od banku na rzecz powodów blisko 140.000zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz 9217zł zwrotu kosztów procesu.

 

Bank Ochrony Środowiska i umowa kredytu denominowanego

Nasi Klienci w 2005r., zwrócili się do banku BOŚ Bank S.A. o udzielenie kredytu w kwocie 139.00zł na cele mieszkaniowe. Została im przedstawiona propozycja kredytu hipotecznego denominowanego do waluty CHF.

W opinii pracownika banku oferowany produkt kredytowy oparty na walucie szwajcarskiej miał znaczną przewagę nad kredytem złotówkowym – tj. był kredytem bezpiecznym, ponieważ był oparty na najbezpieczniejszej walucie na świecie, której kursy są stabilne. Ponadto kredyt „frankowy” gwarantował niską, zgodną z wymaganiami powodów ratę, przy jednoczesnym założeniu, że kredyt będzie spłacany przez 30lat.

Naszym Klientom nie wytłumaczono w sposób zrozumiały zasad waloryzacji kredytu do waluty franka szwajcarskiego. Nie przedstawiano im, w perspektywie historycznej wahań kursu franka, ani też nie przedstawiano potencjalnie możliwych zmian poziomu zadłużenia w zależności od tychże wahań.

Dwa tygodnie później nasi Klienci stawili się w oddziele BOŚ Bank S.A. we Wrocławiu celem podpisania umowy kredytu. Oczekiwała na nich umowa kredytu, która była już wcześniej wygenerowana w systemie. Do umowy nie można było nanieść żadnych zmian. Ponieważ potencjalni frankowicze, byli zapewniani prez bankowców, iż umowa kredytu jest całkowicie bezpieczna, to złożyli swoje podpisy pod umową kredytu denominowanego do CHF.

Umowa kredytu denominowanego – diabeł tkwi w szczegółach

 

Kredytobiorcy wnioskowali o kredyt w wysokości 130.000zł. Jednak ponieważ była to umowa kredytu denominowanego w umowie kredyty kwota kredytu została wskazana w walucie CHF.

W umowie określono, że uruchomienie kredytu następuje w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu kwoty kredytu na CHF, po kursie kupna dewiz obowiązującym w banku w dniu uruchomienia kredytu.

Kredytobiorcy zobowiązani zostali do dokonywania spłat rat kredytu w złotych, według kursu sprzedaży ogłaszanego przez bank na dzień spłaty określony w umowie .

Dalsza część nieuczciwych zapisów umownych znajdowało w Regulaminie. Wśród tych zapisów należy wyróżnić te, które dotyczyły klauzul przeliczeniowych odwołujących się do własnych tabeli kursów banku.

Wypłata kredytu denominowanego następowała w złotych w wysokości odpowiadającej równowartości kredytu wyrażonego w walucie wymienialnej przeliczone, wg Tabeli kursów, po kursie kupna.

Spłata kredytu denominowanego wraz z odsetkami następowała w złotych, w walucie kredytu, po ustalonym wg Tabeli kursów kursie sprzedaży.

 

Reklamacja kredytu frankowego w BOŚ Bank S.A.

Po pierwszej konsultacji w siedzibie naszej kancelarii, nasi klienci złożyli w banku BOŚ Bank S.A. pismo reklamacyjne, w którym podnosili nieważność umowy kredytu. Ponadto domagali się zwrotu wszystkich zapłaconych bankowi rat kredytu.

Bank Ochrony Środowiska S.A. nie uznał roszczeń frankowiczów, stojąc na stanowisku, iż wszelkie postanowienia umowne są zgodne z zapisami prawa i nie naruszały ich interesów.

Kredyt denominowany w BOŚ Bank nieważny – wyrok we Wrocławiu

Nasza kancelaria frankowa w lipcu 2023r. złożyła pozew przeciwko BOŚ Bank S.A. Domagaliśmy się, aby sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z kwestionowanej umowy kredytu. W konsekwencji tego, żądaliśmy aby bank zwrócił frankowiczom całość spłaconych rat kredytu wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

BOŚ Bank S.A. – umowa kredytu nieważna. Wyrok wydany po pierwszej rozprawie.

Pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu odbyła się w niespełna rok po złożeniu pozwu. Podczas rozprawy zostali przesłuchani frankowicze. Opisali oni, okoliczności zawarcia umowy kredytu denominowanego w BOŚ Bank S.A. Z zeznań naszych Klientów wybrzmiało, iż bank nie poinformował ich o ryzyku związanym z zawartą umową kredytu.

Sąd po przesłuchaniu naszych Klientów zamknął rozprawę i ogłosił wyrok. Ku radości frankowiczów sąd okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w którym:

I. ustalił, że stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego denominowanego zawartej pomiędzy stronami w 2005 r. – nie istnieje;
II. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę blisko 140.000 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
III. zasądził od BOŚ Bank S.A. na rzecz naszych Klientów 9.217 zł z odsetkami tytułem zwrotu kosztów procesu.

BOŚ Bank S.A. – uzasadnienie wyroku z Wrocławia

Sędzia w ustnym uzasadnieniu wyroku podzielił stanowisko naszej kancelarii, że stosowane przez BOŚ Bank S.A. zapisy umowy kredytu denominowanego oraz Regulamin zawierają niedozwolone klauzule przeliczeniowe. Niedozwolone zapisy, pozwalały bankowi w sposób dowolny wpływać na wysokość kwoty wypłaconego kredytu i wysokość spłacanych rat kredytu. Zapisy te naruszały interesy kredytobiorców oraz dobre obyczaje. Sędzia wskazał, że nie można utrzymać kwestionowanej umowy kredytu denominowanego, bowiem na gruncie polskiego prawa nie istnieją przepisy dyspozytywne pozwalające uzupełnić lukę w umowie powstałą po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych. Kwota kredytu była bowiem określona we frankach szwajcarskich, natomiast wypłata kredytu oraz spłaty kolejnych rat następowały w złotych.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa toczyła się pod sygnaturą akt C 1315/23.

Zapoznaj się z innymi wyrokami frankowymi: wyroki frankowe Wrocław

 

Przedmiot sprawy

Kredyt denominowany BOŚ Bank

Rozstrzygnięcie

Kredyt BOŚ Bank nieważny. Bank zwraca 140.000zł

Prowadzący sprawę

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close