ZAKŁADANIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH


Kancelaria służy doradztwem prawnym w zakresie wyboru najbardziej korzystnej formy prawnej do prowadzenia działalności medycznej.

Wspomagamy indywidualnych lekarzy, którzy pragną rozwinąć skrzydła i otworzyć własne gabinety lekarskie. Wskażemy jakie obowiązki prawne spoczywają na lekarzu prowadzącym własny gabinet i w jaki sposób formalno-prawny, należy takie gabinet prowadzić. Doradzimy, jak założyć spółkę lekarską oraz jaki rodzaj spółki jest dla lekarzy najkorzystniejszy.

Nasze usługi prawnicze skierowane są także dla dużych zakładów opieki zdrowotnej, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Doradzimy, jaka forma prawna działalności jest najbardziej korzystna dla danej działalności medycznej. Pomagamy w restrukturyzacjach podmiotów leczniczych.

OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW LECZNICZYCH


Dla już funkcjonujących podmiotów medycznych przeprowadzamy audyty prawne, oceniając zgodność z prawem dokumentów założycielskich, poprawność prowadzenia zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej. Dokonamy analizy, czy dane szczególnie wrażliwe są w sposób należyty chronione, sprawdzamy poprawność wewnętrznych przepisów dotyczących przetwarzania danych podlegających ochronie, ewentualnie udzielimy doradztwa w zakresie rejestracji baz danych w GIODO.

Reprezentujemy szpitale i przychodnie w postępowaniach mediacyjnych o zapłatę, skutecznie broniąc te jednostki przed koniecznością zapłaty wysokich odsetek za opóźnienie lub negocjując rozłożenie długu na nieoprocentowane raty.

Dla dużych jednostek służby zdrowia tworzymy, opiniujemy i zatwierdzamy zarządzenia wewnętrzne takie jak regulamin pracy i wynagradzania, regulaminy organizacyjne szpitali i przychodni, czy regulaminy dotyczące tworzenia komisji konkursowych. Jeżeli jednostka medyczna zatrudnia personel medyczny na tzw. kontrakcie – skonstruujemy uszyty na miarę potrzeb kontrakt dla lekarzy.

Nasza Kancelaria prawna zajmując się kompleksowo obsługą prawną podmiotów medycznych, wspiera te podmioty w procesie udzielania zamówień publicznych na sprzęt i aparaturę medyczną oraz inne wyposażenie tych jednostek.

SPORY Z NFZ


Udzielamy doradztwa prawnego dla podmiotów, które chcą świadczyć usługi finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dokonujemy analiz formalno-prawnych przygotowywanych ofert konkursowych w postępowaniu przed NFZ.

Nasza reprezentacja prawna w konkursach o kontraktowanie usług medycznych, pozwala na skuteczne wniesienie odwołań od niekorzystnych decyzji NFZ odrzucających ofertę potencjonalnego świadczeniodawcy.

Wiemy jak dokonać przekształceń podmiotów leczniczych w inne formy prawne, celem uniknięcia niedozwolonego podwójnego kontraktowania usług medycznych z NFZ.

Reprezentujemy podmioty lecznicze w sporach przeciwko NFZ o zapłatę za tzw. nadwykonania. Znajomość prawa i medycyny pozwala nam wskazać te wykonane procedury medyczne, za które NFZ w sposób nieuprawniony odmówił zapłaty.

PRAWO FARMACEUTYCZNE


Nasza Kancelaria udziela pełnego wsparcia prawnego w procesie rejestracji produktów leczniczych.

Niejednokrotnie proces doradztwa prawnego rozpoczyna się już na etapie badań klinicznych produktu leczniczego na terenie Polski. Doradztwo prawne polega na przygotowywaniu wzorów umów na przeprowadzenie badania klinicznego, oświadczeń badaczy i pacjentów. Pośredniczymy także w negocjacjach z ośrodkami mającymi uczestniczyć w planowanych programach badawczych. Częścią naszej pracy jest także przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych oraz dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych szczególnie wrażliwych, a także z pobraniem materiału biologicznego. Reprezentujemy strony w postępowaniu przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz komisjami bioetycznymi.

Na etapie rejestracji produktu leczniczego opiniujemy i doradzamy prawnie w przedmiocie wytworzenia pełnej dokumentacji rejestracyjnej, a także skrócenia bądź przedłużenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Wspieramy prawnie w procesie refundacyjnym podmioty, wprowadzające produkt leczniczy na rynek. Poddajemy analizie prawnej wnioski o objęcie refundacją produktu leczniczego.

Nasze doradztwo prawne obejmuje obrót produktami leczniczymi, co wiąże się z opracowaniem umów dystrybucyjnych, przygotowaniem wniosków o zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego.

Osobnym przedmiotem doradztwa Kancelarii jest pomoc w działalności marketingowej i prowadzeniu działalności informacyjnej o danym produkcie leczniczym. Opiniujemy i podpowiadamy, w jaki sposób zgodny z prawem można wspierać sprzedaż i marketing produktu leczniczego.

Konstruujemy również umowy z osobami fizycznymi, biorącymi udział w reklamie leków i produktów OTC, kładąc nacisk aby specjaliści biorący udział w reklamie (lekarze, farmaceuci) byli należycie chronieni przed ewentualnym korporacyjnym postępowaniem dyscyplinarnym.

REPREZENTACJA I OBRONA LEKARZY


Ze względu na unikatowe połączenie dwóch zawodów radcy prawnego i lekarza, radca prawny Aleksander Stal jest gwarantem profesjonalnego doradztwa prawnego dla lekarzy, względem których zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Obrona obwinionych lekarzy przed organami korporacyjnymi podejmowana jest już na etapie postępowania wyjaśniającego. Jeżeli postępowanie na tym etapie nie zostanie umorzone, bronimy lekarzy także przez sądem lekarskim.

Posiadamy bogate doświadczenie w obronie lekarzy obwinionych za udział w reklamie produktów medycznych, czy obwinionych o przewinienia zawodowe polegające na rzekomym nie prawidłowym postępowaniu diagnostycznym (zaniechanie poszerzenia diagnostyki).

Oferujemy także doradztwo prawne i obronę lekarzy w postępowaniu karnym, w związku z toczącymi się względem nich postępowań karnych. Lekarze powierzający nam swoją obronę, mają zapewniony aktywny udział obrońcy już na etapie postępowania przygotowawczego – podczas przesłuchań przed funkcjonariuszem Policji lub przed Prokuratorem.

SZKOLENIA Z PRAWA MEDYCZNEGO


Prowadzimy szkolenia prawne dla lekarzy i pracowników służby zdrowia z zakresu odpowiedzialności cywilnej i karnej, rozliczania czasu pracy lekarzy, czy na temat uświadomionej zgody pacjenta na zabieg leczniczy.

Szkolenia obejmują nie tylko zagadnienia teoretyczne, ale także poparte są praktycznymi przykładami zaczerpniętymi z doświadczenia naszych prawników.