REPREZENTACJA PODEJRZANEGO


W postepowaniu karnym przygotowawczym, prowadzonym przed wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu, podejrzany o popełnienie przestępstwa ma status strony co wiąże się z szerokimi uprawnieniami, z których skorzystanie może mieć decydujący wpływ na całe postępowanie karne. Ważne jest, aby już od samego zatrzymania przez Policję podejrzany korzystał z pomocy doświadczonego adwokata bądź radcy prawnego. Dobry prawnik udzieli pierwszej porady prawnej potencjalnemu podejrzanemu jeszcze przed wykonaniem pierwszych czynności przez organy ścigania z udziałem podejrzanego. Na tym etapie przyjęcie odpowiedniej strategii obrony, może spowodować iż podejrzany zamiast statusu podejrzanego może mieć przyznany status osoby pokrzywdzonej.

Podejrzany ma prawo złożyć wyjaśnienia bądź odmówić ich składania. Odpowiednia decyzja w tym względzie może wpłynąć na ostateczną decyzję o skierowaniu bądź odmowie skierowania aktu oskarżenia do Sądu. Realizacja pozostałych uprawnień podejrzanego takich jak możliwość zapoznania się z aktami postępowania karnego, również ułatwiona jest z pomocą prawnika. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal we Wrocławiu, podejmie się reprezentacji podejrzanego na każdym etapie postępowania. Poprowadzimy postępowanie w taki sposób aby prawa podejrzanego były jak najlepiej respektowane.

OBRONA OSKARŻONEGO


Po skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu, podejrzany staje się oskarżonym. Każda decyzja podjęta przez oskarżonego na tym etapie postępowania może mieć kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a co za tym idzie może decydować o ukaraniu karą np. pozbawienia wolności. Profesjonalna pomoc adwokata lub dobrego radcy prawnego, działającego jako obrońca, w fundamentalny sposób wpływa na pozycję oskarżonego w procesie. Poprzez składanie odpowiednich oświadczeń, czy w szczególności wniosków dowodowych, pomożemy każdemu oskarżonemu przebrnąć przez postępowanie. Proces karny jest niezwykle skomplikowany pod względem formalnym, procedura podlega częstym nowelizacjom. Tym bardziej zasadne jest zasięgnięcie pomocy prawnika, który jest specjalistą od prawa karnego. Nawet jeżeli wina oskarżonego, który przyznał się do popełnienia przestępstwa nie budzi wątpliwości, nasza pomoc wpłynąć może znacząco na wymiar kary.

Co istotne, dzięki współdziałaniu z dobrym obrońcą, można poprzez zawarcie ugody z pokrzywdzonym doprowadzić do warunkowego umorzenia postępowania karnego. W tej sytuacji oskarżony nie będzie figurował w rejestrze skazanych.

Również po wydaniu wyroku przez Sąd, Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal zajmie się reprezentacją oskarżonego w postępowaniu przed Sądem wyższej instancji. Wszelkie ewentualne uchybienia popełnione przez Sąd pierwszej instancji, które doprowadziły do niesłusznego skazania, zostaną uchwycone przez reprezentującego klienta adwokata lub radcę prawnego.

REPREZENTACJA POKRZYWDZONEGO


W postępowaniu karnym pokrzywdzony posiada wiele uprawnień, skorzystanie z których może doprowadzić zarówno do skazania winnego, jak i do uzyskania odszkodowania od sprawcy. Ważne jest, aby już bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa na szkodę pokrzywdzonego, zgłosił się on do jednego z naszych prawników, aby właściwie go reprezentowali w postępowaniu karnym prowadzonym przez Policję bądź Prokuratora. Aby pokrzywdzony mógł działać w postępowaniu sądowym po wniesieniu aktu oskarżenia, w odpowiednim momencie musi zostać złożony wniosek, czego dopilnuje dobry radca prawny bądź adwokat.

Przed Sądem pokrzywdzony dzięki pomocy Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal może uzyskać bezpośrednio od sprawcy wysokie odszkodowanie w postępowaniu karnym jako naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Jeżeli klient nie jest zainteresowany aby sprawca został skazany, podejmiemy się negocjacji z oskarżonym celem umorzenia postępowania, po naprawieniu wyrządzonych krzywd przez sprawcę. Pomożemy także sporządzić i wnieść prywatny akt oskarżenia jeżeli przestępstwo godzi tylko w dobra osobiste pokrzywdzonego (np. pobicie).

SPRAWY KARNO-SKARBOWE I WYKROCZENIOWE


Radca prawny udziela pomocy prawnej w postępowaniu karno-skarbowym dotyczącym przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. Postępowanie w tych sprawach toczy się zgodnie z procedurą karną, a więc status osoby wobec której toczy się postepowanie może zmienić się z podejrzanego na oskarżonego.

Ze względu na grożące oskarżonemu poważne sankcje karne, istotne jest aby osoba przeciwko której zostało wszczęte postępowanie karno-skarbowe była w sposób należyty reprezentowana przez profesjonalnego prawnika od prawa karnego, jakim jest radca prawny. W sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, podejrzanemu lub oskarżonemu przysługują takie same prawa jak osobie podejrzanej lub oskarżonej o przestępstwa powszechne.

Szybki kontakt z prawnikiem znającym się na prawie karnym, może uchronić Cię o wielu nieprzyjemności. Jeżeli przez błędne wypełnienie formularza PIT zostały wszczęte postępowanie karno–skarbowe, zapewnimy profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Bronimy osoby przeciwko którym toczy się postępowanie dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów. Również jeśli dostałeś niesłusznie mandat za niewłaściwe zaparkowanie, Kancelaria poprowadzi sprawę w Sądzie. Wysoką skuteczność gwarantują doświadczeni prawnicy, którzy udzielą także porady prawnej w każdej wątpliwej kwestii.

SPRAWY PENITENCJARNE


Radca prawny, podobnie jak adwokat reprezentuje przed Sądem Penitencjarnym skazanego na bezwzględną karę pozbawienia wolności, od chwili gdy skazany zostanie osadzony w zakładzie karnym. Wśród spraw, którymi najczęściej się zajmujemy są sprawy dotyczące udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Bardzo często rodzina skazanego kontaktuje się z naszą kancelarią prawną, abyśmy reprezentowali skazanego w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary.

Nasza kancelaria oceni zasadność sporządzenia wniosku do Sądu Penitencjarnego. W szczególności poddamy ocenie, czy skazany może wykazać się właściwą postawą, w jaki sposób zachowywał się po popełnieniu przestępstwa i w trakcie odbywania kary oraz czy postawa skazanego wywoła przekonanie Sądu Penitencjarnego, iż skazany nie powróci do przestępstwa.

Po dokonaniu pełnej analizy, skierujemy w imieniu skazanego wniosek do Sadu Penitencjarnego. W dalszym etapie reprezentujemy skazanego przed Sądem Penitencjarnym. Na koniec warunkowo zwolnionemu skazanemu udzielimy obszernej porady prawnej o warunkach związanych z udzieleniem przedterminowego zwolnienia z odbywania kary oraz co grozi za naruszenie tych warunków.