FORMATION NAD TRANSFORMATION OF A COMPANY


Our corporate lawyers from Wroclaw, Poland will advise how to establish a company following polish law. The Commercial Companies Code is regulary amended, so the advice of experienced corporate lawyer is advisable. The proficient legal counsel will guide you through polish regulations and our corporate lawyers will represent your interests in process of company formation and preparing Articles of Association of the company (limited liability company or joint stock company).
In the name of company we prepare all the necessary company registration papers for National Court Register, Social Security or Inland Revenue.

It is highly important that the registration papers will be prepared following all the polish procedures, because mistakes may cause serious consequences, not mention financial loss. If you wish we assist you in electronic registration of your company. Your company may begin its activities only 1 hour after you contract our legal services.
If you want to optimize your business in Poland we will prepare company transformation to other type (i.e. limited liability partnership LLP to joint stock company). We also prepare transformation from partnership to LLP company.

SPORZĄDZENIE UMOWY SPÓŁKI


Umowa spółki prawa handlowego jest umową skomplikowaną, która musi spełniać wymagania Kodeksu Spółek Handlowych. Braki w zakresie wymogów formalnych takiej umowy, wstrzymują, a czasami nawet uniemożliwiają przeprowadzenie prawidłowego postępowania rejestrowego przed Sądem. Jako, iż umowa taka jest podstawą funkcjonowania spółki, musi być sporządzona z najwyższą starannością, którą gwarantują doświadczeni prawnicy z Kancelarii Radcy Prawnego Aleksander Stal. Umowa spółki musi zabezpieczać spółkę na przyszłość pod względem ewentualnych zmian kapitału zakładowego spółki, zmian w zarządzie spółki, czy też umożliwiać szybkie zmiany w zarządzie spółki.

Dobry adwokat bądź radca prawny pomoże także wypełnić elektroniczny szablon spółki handlowej, który może stanowić podstawę działalności spółki. Udzielimy także porady prawnej jak samodzielnie sporządzić poprawną umowę spółki. Spółka prawa handlowego nie jest jedyną możliwą formą prowadzenia działalności – sporządzimy także umowę spółki cywilnej, zgodnie z wymogami Kodeksu Cywilnego. Uregulowania zawarte w sporządzonej przez nas umowie pozwolą uniknąć wszelkich potencjalnych konfliktów między przyszłymi wspólnikami.

LIKWIDACJA I ROZWIĄZANIE SPÓŁKI


W przypadku, gdy spółka nie osiąga zamierzonych dochodów, gdy jeden ze wspólników zmarł, a także w każdej innej sytuacji przewidzianej przez prawo, czy umowę wspólników powodujących zakończenie działalności spółki, Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal zajmie się wszystkimi czynnościami niezbędnymi dla prawidłowego rozwiązania spółki. Wymagane pisma i czynności zostaną wykonane z najwyższą starannością, aby procedura rozwiązania spółki przebiegła w sposób szybki i dokładny. Najbardziej wskazanym sposobem zakończenia działalności spółki jest przeprowadzenie niezwykle skomplikowanego procesu likwidacji.

W toku likwidacji spółki wymagane jest dokonanie szeregu czynności, takich jak zgłoszenie likwidacji do Sądu Rejestrowego, zakończenie bieżących interesów spółki, czy podział majątku spółki. Radca Prawny Aleksander Stal może działać jako pełnomocnik, bądź też bezpośrednio jako likwidator, jeśli będzie taka wola wspólników. Dobry prawnik dokona skutecznej likwidacji spółki, co spowoduje, iż na zawsze utraci ona swój byt, bez negatywnych konsekwencji prawnych i finansowych dla wspólników spółki.

PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI


Działanie w ramach spółki jest procesem niezwykle sformalizowanym. Każda czynność dokonywana między wspólnikami, czy też między spółką a osobami trzecimi wymaga zachowania określonej formy. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal sporządzi projekty uchwał wymaganych przez przepisy prawa takich jak uchwała w sprawie rozparzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, udzielenia absolutorium, czy w sprawach podziału zysku spółki.

Dobry prawnik udzieli także porady w jaki sposób spółka może zawrzeć umowę z własnym wspólnikiem. Ponadto udzielimy porady prawnej, jaka forma zatrudnienia członka zarządu spółki jest najbardziej opłacalna ekonomicznie. Współpracujemy z najlepszymi notariuszami i zapewnimy profesjonalną obsługę czynności wymagających formy aktu notarialnego.

STAŁA OBSŁUGA SPÓŁKI


Nasza Kancelaria Prawna poprowadzi stałą obsługę spółki prawa handlowego. Działania i doradztwo prawne obejmie wszystkie czynności wymagane przez prawo do prawidłowego funkcjonowania spółki. Doświadczony radca prawny lub adwokat sporządzi umowę spółki, zgłosi roczny bilans spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i urzędu skarbowego.

Uchwały spółki zostaną sporządzone z najwyższą starannością, tak samo jak umowy i inne pisma handlowe. Zaprojektujemy dokumentację korporacyjną spółki obejmującą uchwały organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych.

Przygotujemy także dla Państwa całą niezbędną dokumentację na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy spółki, w tym projekty uchwał i protokołów. Na czas zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy spółki zapewnimy obsługę notariusza.

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek, w których zarządzie zasiadają obywatele innych krajów (zagraniczny zarząd spółki). Pomożemy przenieść spółkę zagraniczną do Polski lub otworzyć polski oddział zagranicznej spółki.

W ramach obsługi zapewnimy stały kontakt z prawnikiem i porady z zakresu bieżącej działalności spółki. W przypadku chęci zakończenia działalności spółki, przeprowadzimy skuteczną jej likwidację. Stała obsługa spółki obejmuje także windykację należnych spółce należności, zarówno od osób fizycznych jak i innych podmiotów prawa. Radca Prawny bądź adwokat poprowadzi sprawę o zapłatę należnych spółce wierzytelności na etapie przedsądowym , przed sądem powszechnym jak i w postępowaniu komorniczym egzekucyjnym.

Udzielone w trakcie obsługi porady prawne na pewno przysłużą się do prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania spółki.

ZAŁOŻENIE FUNDACJI LUB STOWARZYSZENIA


Jeżeli myślicie Państwo o założeniu fundacji, ale nie wiecie jak założyć fundację zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi prawnikami. Nasi prawnicy pomogą także założyć stworzyszenie.

Po analizie Państwa potrzeb przygotujemy obszerną opinię prawną, jaka forma fundacji jest dla Państwa polecana przez prawnika. Kancelaria specjalizująca się w obsłudze prawnej fundacji, pomoże w doborze i skonkretyzowaniu celu fundacji oraz wskazaniu funduszu założycielskiego fundacji. Następnie opracujemy statut fundacji, w którym określimy organizację i sposób działania fundacji.

W dalszej kolejności prawnik od fundacji w imieniu fundacji złoży do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zarejestrowanie fundacji. Kancelaria zajmuje się także pomocą prawną w rejestracji przedstawicielstwa zagranicznych fundacji.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal chętnie pomoże także w bieżącej lub doraźnej obsłudze prawnej fundacji lub stowarzyszenia.