Poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów sporządzenia prywatnej ekspertyzy z OC sprawcy

kosztorys prywatny - zwrot kosztów

Zwrot za opinię prywatną

Dlaczego poszkodowani zlecają rzeczoznawcom wykonanie odpłatnej ekspertyzy?

W praktyce likwidacji szkód na pojeździe bardzo często dochodzi do sytuacji, w której koszty naprawy uszkodzonego pojazdu są rażąco zaniżane przez zakłady ubezpieczeń.

Z uwagi na fakt, że poszkodowani najczęściej nie dysponują niezbędną wiedzą z zakresu techniki samochodowej, jedynym narzędziem walki z nieuczciwymi praktykami ubezpieczycieli staje się zlecenie rzeczoznawcy sporządzenia tzw. prywatnej ekspertyzy (kalkulacji).

Jeszcze do niedawna niejasnym była odpowiedź na pytanie:

„Czy poszkodowanemu oprócz stosownej dopłaty odszkodowania przysługuje również zwrot kosztów poniesionych na opinię rzeczoznawcy?”

Zakłady ubezpieczeń rzecz jasna odmawiały uznania takiego wydatku, uzasadniając, że nie pozostaje on w adekwatnym związku przyczynowym z powstałą szkodą. W orzecznictwie jednak kwestia ta nie była w sposób jednoznaczny przesądzona i kształtowała się odrębnie na terenie różnych apelacji.

Roszczenia z tego tytułu były oddalane przez sądy szczególnie w sytuacji, gdy szkoda na pojeździe była przedmiotem cesji pomiędzy poszkodowanym a podmiotem zajmującym się zawodowo skupowaniem takich wierzytelności. Dla przykładu można w tym miejscu wskazać chociażby na wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 10.08.2017 r., w sprawie o sygn. Akt XIII Ga 315/17.

W powyższym orzeczeniu Sądu sąd oddalił żądanie strony powodowej wskazując, że „powód jako profesjonalista zajmujący się oceną ryzyka i szacowaniem strat posiada co najmniej niezbędne umiejętności w tym zakresie , z pewnością dużo większe niż inne podmioty niezajmujące się taką działalnością. W ocenie Sądu Okręgowego, posiada takie umiejętności, które pozwalają mu samodzielnie sporządzić wstępną kalkulację, czyli wstępnie oszacować szkodę”.

Aby rozwiać wątpliwości istniejące w orzecznictwie na temat tego zagadnienia, w dniu 16.11.2018 r. Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie stosownej uchwały.

Sąd Najwyższy rozwiewa wątpliwości na korzyść poszkodowanych

W uchwale z dnia 2.09.2019 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 99/18 Sąd Najwyższy orzekł, że

poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.- Uchwała SN III CZP 99/18

Kwestia oceny niezbędności posłużenia się prywatnym kosztorysem będzie przedmiotem oceny sądów powszechnych, jednakże w tym momencie wydaje się, że wskazana uchwała stanowi ukłon w stronę osób poszkodowanych.

Nasza Kancelaria zawsze domaga się od zakładu ubezpieczeń zwrotu wszystkich poniesionych nakładów związanych z uzyskaniem odpłatnej opinii, czy kosztorysu.

Pomimo wcześniejszego rozbieżnego orzecznictwa, możemy się pochwalić 100% skutecznością odzyskiwania pokrytych przez poszkodowanych kosztów prywatnych opinii.

Zostaw komentarz

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.