Pomoc frankowiczom – jak uwolnić się od kredytu frankowego

pomoc frankowiczom Wrocław

Pomoc Frankowiczom - kancelaria frankowa Wrocław

Pomoc frankowiczom – jak rozliczyć się z bankiem?

Pomoc frankowiczom opiera się w dużej mierze na analizie aktualnego orzecznictwa w sprawach o kredyt frankowy przeciwko bankom. Jak wskazywaliśmy w jednym z poprzednich wpisów dotyczących odfrankowienia kredytu CHF, ostatnimi czasy, coraz większy odsetek spraw sądowych stanowią postępowania związane z kredytami waloryzowanymi, czy indeksowanymi do waluty obcej (najczęściej franka szwajcarskiego – tzw. kredyty frankowe). W dzisiejszym wpisie zawęzimy nasze rozważania do omówienia sposobów wzajemnych rozliczeń kredytobiorcy frankowicza i Banku w przypadku ustalenia przez Sąd nieważności umowy o kredyt we frankach. Co istotne – nieważność czynności prawnej jest ustalana ze skutkiem „ex tunc” – umowę traktuje się jako nieważną od samego początku. Podstawową konsekwencją takiego unieważnienia umowy jest z kolei konieczność zwrócenia przez jedną stronę świadczeń, które ta uzyskała od drugiej strony umowy. W przypadku spłacanego wiele lat kredytu, świadczeniem Banku było oddanie kredytobiorcy określonej sumy pieniężnej. Z kolei świadczeniem frankowicza były comiesięczne spłaty kredytu.

 

Teoria dwóch kondykcji czy teoria salda?

W praktyce, Sądy stosują dwie konkurencyjne teorie: teorię dwóch kondykcji i teorię salda. Stosownie do pierwszej z nich, każda ze stron ma odrębne roszczenie, które jest niezależne od roszczenia drugiej strony. Dla przykładu, jeśli otrzymaliśmy od Banku kredyt na kwotę 400.000zł, a spłaciliśmy raty kapitałowo-odsetkowe w wysokości 300.000zł, będziemy żądać od Banku zapłaty całości wpłaconych przez nas kwot.

Z kolei przy zastosowaniu teorii salda, roszczenie o zapłatę będzie zasadne tylko wtedy, jeśli po naszej stronie występuje nadpłata w stosunku do sumy kredytu. Zgodnie z naszym przykładem (otrzymane 400.000zł, a spłacone łącznie 300.000zł), nie moglibyśmy wobec Banku sformułować skutecznego roszczenia o zapłatę. Byłoby ono możliwe do wniesienia, jedynie w przypadku wpłaty większej kwoty niż uprzednio otrzymaliśmy. Przykładowo – pożyczyliśmy 400.000zł, oddaliśmy 450.000zł, żądamy różnicy, czyli 50.000zł.

Zastrzegamy, że dla czytelności powyższych przykładów, pominęliśmy np. kwestie przedawnienia roszczeń. Właściwą strategię procesową należy omówić prawnikiem świadczącym pomoc prawną frankowiczom.

 

Dwie konkurencyjne teorie – która jest właściwa?

Do chwili obecnej, nie ma jednolitej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego i sądów powszechnych odnośnie zasadności którejś z zasad. W każdej ze spraw, konieczne jest zatem szczegółowe analizowanie orzeczeń zapadających w danym Sądzie lub w danym okręgu apelacyjnym. Należy również zaznaczyć, iż orzecznictwo ma charakter dynamiczny, co z pewnością nie sprzyja postulatowi pewności prawa.

W tym kontekście, pozytywnie należy ocenić podjętą Uchwałę Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 16.02.2021r., sygn. akt: III CZP 11/20, stosownie do której:

 

„Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 KC) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu.”

Sąd Najwyższy jednoznacznie przychylił się zatem do zastosowania teorii dwóch kondykcji. Konieczne jest jednak wskazanie, iż Uchwała ta została podjęta przez Sąd Najwyższy w składzie 3 Sędziów. Nie ma ona zatem mocy zasady prawnej.

 

13 kwietnia 2021r. – III CZP 11/21 „Sądny” dzień dla kredytobiorców, Banków i Sądów powszechnych?

W tym dniu zaplanowane jest posiedzenie całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 11/21), w czasie którego Sędziowie Sądu Najwyższego odpowiadać będą na szereg zagadnień dotyczących kredytów frankowych, w tym na pytanie:

 

„Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonani której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?”

 

Jeśli Izba Cywilna SN podejmie stosowną uchwałę, będzie ona miała moc zasady prawnej. Zgodnie bowiem z art. 87 § 1 zd. 1 Ustawy o Sądzie Najwyższym: „Uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego, składu połączonych izb oraz składu całej izby, z chwilą ich podjęcia, uzyskują moc zasad prawnych.

Czy Uchwała III CZP 11/21 będzie wiązała sądy w sprawach przeciwko bankowi?

„1. Sąd powszechny, rozpoznający sprawę, nie jest związany uchwałami Sądu Najwyższego, nawet o mocy zasady prawnej, jeżeli nie zostały wydane w tej samej sprawie. Nie może być jednak wątpliwości, że zajęcie odmiennego stanowiska wymaga przedstawienia argumentacji, która mogłaby skłonić Sąd Najwyższy do rozważenia potrzeby przedstawienia określonego zagadnienia składowi pełnej izby. W przeciwnym razie mogłoby dojść do unicestwienia tej funkcji Sądu Najwyższego, którą jest czuwanie nad jednolitością orzecznictwa (…)” (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 maja 2017r., sygn. akt: V CSK 466/16)

 

Mając na uwadze powyższe, nawet jeśli cały skład Izby Cywilnej podejmie uchwałę o określonej treści, nie oznacza to wskazania sądom powszechnym gotowego rozstrzygnięcia poszczególnych spraw. Co więcej, Uchwała Sądu Najwyższego – nawet jeśli będzie dla frankowiczów korzystna – nie zwolni ich z obowiązku prawidłowego sformułowania pozwu, właściwego skonstruowania swoich roszczeń, czy też zaoferowania odpowiednich źródeł dowodowych. Tak więc, niekoniecznie nawet korzystna dla frankowicza uchwała III CZP 11/21 będzie przesądzała o wygraniu spraw o kredyty frankowe CHF przeciwko bankowi.

 

Pomoc frankowiczom Wrocław

 

Dlatego też, jeśli spłacają Państwo (lub już spłacili) kredyt walutowy i wyrażają gotowość rozpoczęcia przeciwko Bankowi sprawy cywilnej, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Frankową z Wrocławia w celu analizy umowy i wskazania szeregu możliwości walki z Bankami. Pomoc frankowiczom musi być udzielana przez prawników, którzy podążają za najnowszym orzecznictwem. Taka też pomoc prawna frankowiczom jest świadczona przez naszą kancelarię frankową z miasta Wrocław.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × 5 =

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close