Wysokie zadośćuczynienie za śmierć siostry – wyrok SR w Sanoku ( lipiec 2017)

Wysokie zadośćuczynienie za śmierć siostry w wypadku samochodowym w 2000r. – ubezpieczyciel zapłacił 56.525,38zł.

Kancelaria reprezentowała klientkę, której siostra tragicznie zginęła w wypadku samochodowym w 2000r. Sprawcą wypadku był kierowca pojazdu, którym poruszała się jako pasażerka siostra naszej klientki. Kierowca został uznany za winnego czynu z art. 177 § 2 k.k. i został skazany prawomocnym wyrokiem sądu karnego.

Poprzedni pełnomocnik w procesie likwidacji szkody nie uzyskał dla naszej klientki jakiegokolwiek odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć siostry.

Po 15 latach od daty wypadku siostra zmarłej w wypadku udzieliła naszej Kancelarii pełnomocnictwa do reprezentowania jej w sprawie sądowej o zapłatę zadośćuczynienia za śmierć siostry. Kancelaria wytoczyła przeciwko zakładowi ubezpieczeń ubezpieczającemu polisą oc pojazd sprawcy, powództwo o zapłatę kwoty 40.000zł z należnymi odsetkami za opóźnienie tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej –siostry. Kancelaria jako podstawę prawną roszczenia wskazała art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c.

W trakcie postępowania Kancelaria zaoferowała Sądowi szeroki materiał dowodowy, na okoliczność wykazania krzywdy doznanej przez powódkę, w związku z tragiczną i niespodziewaną śmiercią ukochanej siostry. W sprawie został także na wniosek naszej Kancelarii przeprowadzony dowód z opinii biegłego psychologa, który potwierdził krzywdę i rozmiar zmian emocjonalnych wywołanych śmiercią siostry w wypadku komunikacyjnym.

Sąd w pełni zaaprobował wywody naszej Kancelarii, uznając że w wyniku śmierci siostry – po stronie powódki doszło do naruszenia dobra osobistego w postaci więzi rodzinnych z siostrą. Szczególny charakter więzi łączących powódkę ze zmarłą wskazuje na rozmiar cierpień, który uzasadnia zasądzenie zadośćuczynienia za śmierć siostry w wysokości, o którą wnosiła w imieniu powódki nasza Kancelaria.

Sąd również uwzględnił roszczenia powódki o zapłatę odsetek od października 2013r. Pozwany zakład ubezpieczeń nie wywiódł apelacji w sprawie i zapłacił na rzecz powódki kwotę 56.525,38zł.

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym w Sanoku (sygn. akt I C 475/15).

 

Wypłata ubezpieczyciela

odmowa
.

Uzyskana kwota

56.525pln
.
  • Przedmiot sprawy

    Zadośćuczynienie za śmierć siostry z art. 448 k.c. w zw. z art. 24 k.c.

  • Rozstrzygnięcie

    Ponad 56.500zł wypłaconych świadczeń w związku z roszczeniem o zadośćuczynienie za śmierć siostry

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.