wypadek ciężarnej spowodował śmierć noworodka
Zadośćuczynienie za śmierć syna dla ciężarnej matki, z którym matka była w ciąży w chwili wypadku (kwiecień 2017)
26 kwietnia 2017
Czy ZUS ma zapłacić odsetki
ZUS musi zapłacić odsetki za opóźnioną wypłatę odszkodowania wypadkowego (maj 2017)
26 czerwca 2017

Podważona ugoda o odszkodowanie z 2010r. i zasądzenie wysokiej renty za wypadek (maj 2017)

Poszkodowany w wypadku zawarł ugodę z PZU S.A. Sąd ustalił, że ugoda jest nieważna i zasądził dla poszkodowanego wysoką rentę.

Ugoda pozasądowa nie ma skutków prawnych, co do zrzeczenia się roszczeń o rentę.

Kancelaria prowadziła sprawę poszkodowanego, który w 2008r. doznał rozległych urazów w wypadku komunikacyjnym. W 2010 roku poprzedni pełnomocnik zawarł w imieniu poszkodowanego ugodę, na mocy której PZU S.A. zapłaciło poszkodowanemu 400.000zł odszkodowania i zadośćuczynienia oraz zobowiązało się do zapłaty comiesięcznej renty w wysokości 720zł. Dodatkowym warunkiem zawartej ugody było zrzeczenie się przez poszkodowanego jakichkolwiek dalszych roszczeń zarówno w stosunku do PZU S.A. jak i osób trzecich.

Czy ugoda pozbawia prawa do renty? Czy po ugodzie można dochodzić renty sądowej?

Kancelaria po analizie treści ugody podjęła się reprezentacji poszkodowanego w sprawie o sadową waloryzację renty i skapitalizowanie renty. Jako podstawę prawną podwyższenia renty Kancelaria wskazała art. 444 § 2 k.c. tj. zwiększone potrzeby na leczenie i rehabilitację. Dalszą podstawą renty było również zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość oraz utracenie możliwości zarobkowania.

Pozwana PZU S.A. żądała oddalenia powództwa o rentę, uzasadniając swoje stanowisko, tym iż zawarła z poszkodowanym ugodę, na mocy której poszkodowany zrzekł się wszelkich roszczeń związanych z wypadkiem.

W toku postępowania sądowego nasza Kancelaria zaoferowała sądowi obszerny materiał dowodowy uzasadniając faktyczne podstawy do zwiększenia renty.

Sąd w całości podzielił stanowisko Kancelarii, w całości uwzględniając roszczenia poszkodowanego o podwyższenie renty, pomimo zawarcia wcześniejszej ugody.
Postanowienia ugody sprzeczne z zasadami współżycia społecznego są nieważne. Prawo do renty nie może być przedmiotem ugody.

Przechodząc do rozważań prawnych, Sąd wskazał, iż zawarta w 2010 roku ugoda pozasądowa chroniła jedynie interesy PZU S.A. Postanowienia tej ugody były sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a jako takie podlegają kontroli sądowej. Ponadto Sąd podzielił argumentację naszej Kancelarii, iż prawo do alimentacji i renty nie może być przedmiotem swobodnej dyspozycji ze strony osób uprawnionych.

Pozwana zrealizowała wyrok sądu wypłacając do poszkodowanego 21.206,84zł skapitalizowanej renty wraz z odsetkami i kosztami procesu. Nadto, co miesiąc będzie wypłacać poszkodowanemu rentę w wysokości 2.000zł. Sprawa była prowadzona przed Sądem Rejonowym w Przeworsku (sygn. akt I C 247/16).

Prawo do renty nie może być przedmiotem ugody ani też umowy, która by w swych skutkach doprowadziła do jego ograniczenia lub utraty.

Renta z PZU

720 PLN

Uzyskana renta

2.000 PLN

Przedmiot sprawy

Sprawa sądowa o rentę z oc sprawcy wypadku pomimo zawartej ugody z PZU S.A.

Rozstrzygnięcie

Sąd stwierdza nieważność ugody i zasądza 2.000zł comiesięcznej renty.

PROWADZĄCY SPRAWĘ

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close