Podważona ugoda o odszkodowanie z 2010r. i zasądzenie wysokiej renty za wypadek (maj 2017)

Poszkodowany w wypadku zawarł ugodę z PZU S.A. Sąd ustalił, że ugoda jest nieważna i zasądził dla poszkodowanego wysoką rentę.

Ugoda pozasądowa nie ma skutków prawnych, co do zrzeczenia się roszczeń o rentę.

Kancelaria prowadziła sprawę poszkodowanego, który w 2008r. doznał rozległych urazów w wypadku komunikacyjnym. W 2010 roku poprzedni pełnomocnik zawarł w imieniu poszkodowanego ugodę, na mocy której PZU S.A. zapłaciło poszkodowanemu 400.000zł odszkodowania i zadośćuczynienia oraz zobowiązało się do zapłaty comiesięcznej renty w wysokości 720zł. Dodatkowym warunkiem zawartej ugody było zrzeczenie się przez poszkodowanego jakichkolwiek dalszych roszczeń zarówno w stosunku do PZU S.A. jak i osób trzecich.

Czy ugoda pozbawia prawa do renty? Czy po ugodzie można dochodzić renty sądowej?

Kancelaria po analizie treści ugody podjęła się reprezentacji poszkodowanego w sprawie o sadową waloryzację renty i skapitalizowanie renty. Jako podstawę prawną podwyższenia renty Kancelaria wskazała art. 444 § 2 k.c. tj. zwiększone potrzeby na leczenie i rehabilitację. Dalszą podstawą renty było również zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość oraz utracenie możliwości zarobkowania.

Pozwana PZU S.A. żądała oddalenia powództwa o rentę, uzasadniając swoje stanowisko, tym iż zawarła z poszkodowanym ugodę, na mocy której poszkodowany zrzekł się wszelkich roszczeń związanych z wypadkiem.

W toku postępowania sądowego nasza Kancelaria zaoferowała sądowi obszerny materiał dowodowy uzasadniając faktyczne podstawy do zwiększenia renty.

Sąd w całości podzielił stanowisko Kancelarii, w całości uwzględniając roszczenia poszkodowanego o podwyższenie renty, pomimo zawarcia wcześniejszej ugody.
Postanowienia ugody sprzeczne z zasadami współżycia społecznego są nieważne. Prawo do renty nie może być przedmiotem ugody.

Przechodząc do rozważań prawnych, Sąd wskazał, iż zawarta w 2010 roku ugoda pozasądowa chroniła jedynie interesy PZU S.A. Postanowienia tej ugody były sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a jako takie podlegają kontroli sądowej. Ponadto Sąd podzielił argumentację naszej Kancelarii, iż prawo do alimentacji i renty nie może być przedmiotem swobodnej dyspozycji ze strony osób uprawnionych.

Pozwana zrealizowała wyrok sądu wypłacając do poszkodowanego 21.206,84zł skapitalizowanej renty wraz z odsetkami i kosztami procesu. Nadto, co miesiąc będzie wypłacać poszkodowanemu rentę w wysokości 2.000zł. Sprawa była prowadzona przed Sądem Rejonowym w Przeworsku (sygn. akt  I C 247/16).

Prawo do renty nie może być przedmiotem ugody ani też umowy, która by w swych skutkach doprowadziła do jego ograniczenia lub utraty.

Renta z PZU

720pln
.

Uzyskana renta

2.000pln
.
  • Przedmiot sprawy

    Sprawa sądowa o rentę z oc sprawcy wypadku pomimo zawartej ugody z PZU S.A.

  • Rozstrzygnięcie

    Sąd stwierdza nieważność ugody i zasądza 2.000zł comiesięcznej renty.

Prowadzący sprawę

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.