odszkodowanie za operację kręgosłupa
Odszkodowanie za operację kręgosłupa oraz za błąd neurochirurga. Wysoki wyrok Sądu.
2 grudnia 2021
powikłania po cholecystektomii laparoskopowej wyrok
Powikłania po cholecystektomii laparoskopowej – zadośćuczynienie i renta od szpitala i ubezpieczyciela
15 lutego 2022

Emerytura pomostowa – odwołanie i wygrana sprawa z ZUS

Emerytura pomostowa – odwołanie wygrana sprawa z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu odmówił naszemu Klientowi prawa do emerytury pomostowej. Powodem odmowy przyznania prawa do emerytury pomostowej było niespełnienie przez niego wymogu pracy w warunkach szczególnych przez okres co najmniej 15 lat i po dniu 31 grudnia 2008r. Na skutek odwołania od decyzji ZUS, Sąd zmienił decyzję ZUS i przyznał odwołującemu się prawo do emerytury pomostowej. Co istotne, w dniu złożenia odwołania od decyzji ZUS nasz Klient nadal wykonywał pracę.

Odmowa prawa do emerytury pomostowej

Nasz Klient samodzielnie złożył do ZUS wniosek o ustalenie prawa do emerytury pomostowej.

Zgodnie z art. 4 ustawy prawo do emerytury pomostowej, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,
  2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat
  3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn,
  4. ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,
  5. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
  6. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3,
  7. nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział we Wrocławiu odmówił przyznania emerytury pomostowej. ZUS stanął na stanowisku, iż ubezpieczony nie udowodnił wymaganego 15 letniego okresu pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze pracy.

ZUS stanął na stanowisku, iż nie może uznać niektórych okresów pracy za pracę w warunkach szczególnych, gdyż pracodawca nie określił charakteru świadczonej przez skarżącego pracy. Ponadto ZUS uznał, iż nie zostało spełnione kryterium stałej pracy i w pełnym wymiarze czasu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie uznał części okresu pracy w warunkach szkodliwych, argumentując swoją decyzję nie zgłoszeniem danych skarżącego o pracy w warunkach szczególnych na druku ZUS ZWA.

Emerytura pomostowa jak odwołać się od decyzji ZUS

Od odmownej decyzji ZUS w sprawie emerytury można złożyć odwołanie. Odwołanie od decyzji ZUS składa się zgodnie z pouczeniem do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem ZUS. Oznacza to, że odwołanie składa się bezpośrednio na adres jednostki ZUS, tj. zgodnie z pouczeniem.

Jak udowodnić okres pracy w warunkach szczególnych

W odwołaniu Kancelaria wskazała, iż w spornych okresach nasz Klient pracował na stanowiskach kierowniczych przy wydobywaniu, obróbce i przeróbce surowców skalnych. Praca ta naszym zdaniem była pracą w szczególnych warunkach. Nadto praca ta była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Wskazaliśmy, że praca tego rodzaju wymieniona jest w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze z dnia 7 lutego 1983 r. (Dz.U. Nr 8, poz. 43), w wykazie A, dziale XIV pod poz. 24.

W innym z kolei okresie pracy, odwołujący jako zastępca kierownika ruchu zakładu górniczego oraz kierownik ruchu zakładu górniczego pełnił bezpośredni nadzór nad pracą działów wydobycia, w których wykonywane były prace wymienione w wykazie A, dziale I pkt 3 tj. prace w górnictwie przy wydobywaniu, obróbce i przeróbce surowców skalnych. Ta praca również naszym zdaniem była pracę wykonywaną w szczególnych warunkach.

Pracodawca – Kopalnie i Hurtownie Granitów SKALIMEX – GRANTIN Sp. z o.o., w sposób nienależny udokumentował pracę w warunkach szczególnych. W jednym z okresów wykonywania pracy pracodawca w ogóle nie zgłosił danych o pracy w warunkach szczególnych.

Jako pełnomocnik odwołującego zawnioskowaliśmy o przeprowadzenie szeregu dowodów, w tym dowodów z zeznań świadków, którzy wraz z naszym Klientem w okresach spornych wykonywali pracę w warunkach szczególnych. Dalszym dowodem były akta osobowe naszego klienta, z których wprost wynikał zakres czynności pracowniczych przez niego wykonywanych.

Okresy zatrudnienia w warunkach szczególnych mogą być udowodniane wszelkimi dopuszczalnymi przez prawo środkami dowodowymi

Zgodnie z utartą praktyką i orzecznictwem w postępowaniu przed sądem okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przewidziane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą być ustalane także innymi środkami dowodowymi niż dowód z zaświadczenia z zakładu pracy (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 1984 r., III UZP 6/84 oraz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 września 1984 r. III UZP 48/84), a więc wszelkimi dopuszczalnymi przez prawo środkami dowodowymi.

W toku postępowania sądowego wykazaliśmy, że nasz Klient w spornym okresie stale i w pełnym wymiarze czasu pracy nadzorował prace: skalników, ładowaczy materiałów kamiennych, maszynistów koparek, ładowarek, sprężarek, wiertnicy, operatorów, strzałowych, wiertaczy, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach, co wymagało przebywania w wyrobiskach, gdzie nie były zachowane higieniczne normy pracy.

W konsekwencji Sąd uznał, że nasz Klient spełnił przesłanki określone w art. 4 ust. 2, 5 i 6 ustawy o emeryturach pomostowych.

Emerytura pomostowa a zwolnienie z pracy

Jednym z warunków uzyskania prawa do emerytury pomostowej jest rozwiązanie stosunku pracy. W opisywanej sprawie przez cały okres sporu sądowego nasz Klient nadal wykonywał pracę. Przed ostatnią rozprawą sądową i zamknięciem przewodu sądowego umowa o pracę została rozwiązana z naszym Klientem na mocy porozumienia stron. Tym samym został skutecznie wypełniony kolejny warunek uzyskania prawa do emerytury pomostowej.

Prawo do emerytury pomostowej powstaje z dniem spełnienia warunków wymaganych do nabycia tego prawa. W przypadku naszego Klienta Sąd uznał, że prawo to powstało od dnia następnego po rozwiązaniu stosunku pracy.

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygnatura akt VIII U 4004/18.

Masz pytania dotyczące emerytur pomostowej? zapoznaj się z naszym wpisem, w który dowiesz się wszystkiego na temat emeryrtury pomostowej – artykuł Emerytura Pomostowa oraz artykuł Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach.

Prawnik od spraw ZUS Wrocław – pomagamy w sporach z ZUS.

 

Przedmiot sprawy

Emerytura pomostowa - odwołanie od decyzji ZUS

Rozstrzygnięcie

Zmiana decyzji ZUS i przyznanie prawa do emerytury pomostowej

Prowadzący sprawę

RADCA PRAWNY

ALEKSANDER STAL

NUMER TELEFONU

+48 513 341 000

NUMER FAX

+48 71 342 60 30

ADRES EMAIL

aleksander.stal@radcaprawny.info

Zobacz profil

Na stronach www Kancelaria stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Możesz także zapoznać się z polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close